صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۰۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۷,۹۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۲,۹۳۸,۹۴۶,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۵,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۸۷,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۷,۳۲۲
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۲,۰۱۵,۱۳۱ ۱,۹۸۷,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۹۰,۳۰۳ ۰ ۹۸,۲۵۰ ۹۲,۰۵۳ ۱۸۲,۹۳۸,۹۴۶,۳۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۹۹۹,۵۳۹ ۱,۹۷۱,۸۱۸ ۰ ۶۵۵ ۱۹۰,۳۰۳ ۱۳۴ ۹۸,۲۵۰ ۹۲,۰۵۳ ۱۸۱,۵۱۱,۷۳۵,۶۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۹۸۲,۱۳۴ ۱,۹۵۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۱۸۹,۶۴۸ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۵۳۲ ۱۷۸,۹۲۰,۲۶۰,۲۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۹۸۴,۸۶۵ ۱,۹۵۷,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۸۹,۶۴۸ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۵۳۲ ۱۷۹,۱۶۷,۰۲۸,۴۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۹۸۵,۲۳۹ ۱,۹۵۷,۷۵۱ ۰ ۰ ۱۸۹,۶۴۸ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۵۳۲ ۱۷۹,۱۹۶,۹۰۸,۴۸۹
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۹۸۵,۵۳۲ ۱,۹۵۸,۰۴۵ ۰ ۶۴ ۱۸۹,۶۴۸ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۵۳۲ ۱۷۹,۲۲۳,۷۸۱,۷۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۹۸۱,۷۶۰ ۱,۹۵۱,۷۲۷ ۰ ۰ ۱۸۹,۵۸۴ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۴۶۸ ۱۷۸,۵۲۰,۵۲۱,۱۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۰۵۷,۷۸۹ ۲,۰۲۶,۶۷۴ ۰ ۱۲ ۱۸۹,۵۸۴ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۴۶۸ ۱۸۵,۳۷۵,۸۱۱,۲۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۰۶۸,۳۴۰ ۲,۰۳۷,۰۶۳ ۰ ۳۱۸ ۱۸۹,۵۷۲ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۴۵۶ ۱۸۶,۳۰۱,۶۲۴,۴۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۰۳۶,۰۶۲ ۲,۰۰۵,۰۸۶ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۵۴ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۱۳۸ ۱۸۲,۷۳۹,۵۶۲,۳۷۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۰۱۴,۶۹۸ ۱,۹۸۴,۰۲۸ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۵۴ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۱۳۸ ۱۸۰,۸۲۰,۳۸۷,۱۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۰۱۴,۹۲۹ ۱,۹۸۴,۲۵۹ ۰ ۹۹ ۱۸۹,۲۵۴ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۱۳۸ ۱۸۰,۸۴۱,۴۰۵,۵۳۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۰۱۵,۱۵۹ ۱,۹۸۴,۴۵۶ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۵۵ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۰۳۹ ۱۸۰,۶۶۲,۹۲۱,۸۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۹۹۷,۸۹۷ ۱,۹۶۷,۷۲۸ ۰ ۱۵ ۱۸۹,۱۵۵ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۰۳۹ ۱۷۹,۱۳۹,۹۸۳,۲۷۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۰۰۷,۲۲۴ ۱,۹۷۸,۱۶۷ ۰ ۳۲۷ ۱۸۹,۱۴۰ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۱,۰۲۴ ۱۸۰,۰۶۰,۷۰۹,۸۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۹۷۸,۵۷۰ ۱,۹۵۰,۲۹۹ ۰ ۱,۷۰۲ ۱۸۸,۸۱۳ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۹۰,۶۹۷ ۱۷۶,۸۸۶,۲۷۱,۱۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۹۶۶,۸۱۴ ۱,۹۳۸,۶۹۴ ۰ ۰ ۱۸۷,۱۱۱ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۸۸,۹۹۵ ۱۷۲,۵۳۴,۱۱۵,۴۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۹۹۸,۲۶۲ ۱,۹۶۹,۹۴۴ ۰ ۰ ۱۸۷,۱۱۱ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۸۸,۹۹۵ ۱۷۵,۳۱۵,۱۳۱,۴۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۹۹۸,۴۷۵ ۱,۹۷۰,۱۵۶ ۰ ۰ ۱۸۷,۱۱۱ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۸۸,۹۹۵ ۱۷۵,۳۳۴,۰۴۶,۱۰۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۹۹۸,۶۸۸ ۱,۹۷۰,۳۶۹ ۰ ۰ ۱۸۷,۱۱۱ ۰ ۹۸,۱۱۶ ۸۸,۹۹۵ ۱۷۵,۳۵۳,۰۱۳,۶۹۰