اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,588
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 61,722,765,522
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,556
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,188
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,188
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت : بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 1,015,556 1,002,188 0 0 99,388 0 37,800 61,588 61,722,765,522
  2 1396/07/29 1,022,662 1,009,284 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,159,756,898
  3 1396/07/28 1,020,927 1,007,895 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,074,251,403
  4 1396/07/27 1,020,973 1,007,941 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,077,087,120
  5 1396/07/26 1,021,013 1,007,981 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,079,518,956
  6 1396/07/25 1,024,279 1,011,202 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,277,918,235
  7 1396/07/24 1,023,619 1,011,361 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,287,679,780
  8 1396/07/23 1,018,193 1,007,306 0 0 99,388 0 37,800 61,588 62,037,965,851
  9 1396/07/22 1,014,633 1,003,797 0 0 99,388 0 37,800 61,588 61,821,851,998
  10 1396/07/21 1,009,698 998,516 0 0 99,388 0 37,800 61,588 61,496,615,959
  11 1396/07/20 1,009,711 998,530 0 0 99,388 0 37,800 61,588 61,497,446,060
  12 1396/07/19 1,009,720 998,539 0 0 99,388 0 37,800 61,588 61,498,005,727
  13 1396/07/18 1,011,053 999,853 0 283 99,388 0 37,800 61,588 61,578,944,516
  14 1396/07/17 1,006,935 997,060 0 0 99,105 0 37,800 61,305 61,124,758,600
  15 1396/07/16 1,004,107 993,465 0 0 99,105 0 37,800 61,305 60,904,399,242
  16 1396/07/15 1,018,268 1,004,708 0 0 99,105 0 37,800 61,305 61,593,620,394
  17 1396/07/15 1,022,975 1,009,415 0 0 99,105 0 37,800 61,305 61,882,183,029
  18 1396/07/14 1,036,298 1,022,542 0 0 99,105 0 37,800 61,305 62,686,919,429
  19 1396/07/13 1,036,368 1,022,612 0 0 99,105 0 37,800 61,305 62,691,202,167
  20 1396/07/12 1,036,439 1,022,682 0 0 99,105 0 37,800 61,305 62,695,526,755
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق