صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۹,۴۲۳ ۸۶.۳۳ ۲۱۴,۲۰۶ ۹۲.۷۱ ۲۷۰,۶۴۱ ۹۳.۵۴ ۳۲۷,۹۹۹ ۹۶.۹۵
اوراق ۹۱۱ ۱.۱۳ ۵۰۰ ۰.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۱۵۸ ۷.۶۵ ۳,۸۲۴ ۱.۶۵ ۵,۶۰۰ ۱.۹۳ ۵,۷۱۷ ۱.۶۹
سایر دارایی ها ۳,۷۸۵ ۴.۷ ۸,۷۱۱ ۳.۷۷ ۹,۶۴۲ ۳.۳۳ ۹,۱۰۹ ۲.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۶۰۸ ۴۳.۰۳ ۷۲,۴۰۳ ۳۱.۳۳ ۸۳,۷۵۴ ۲۸.۹۴ ۹۱,۴۴۹ ۲۷.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد