صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۳,۳۹۶ ۸۵.۴۶ ۱۴۵,۱۴۲ ۸۹.۱۲ ۱۷۷,۷۹۴ ۹۱.۳۲ ۱۷۶,۴۶۷ ۹۳.۱
اوراق ۹۴۳ ۱.۲۷ ۶,۳۰۳ ۳.۸۷ ۱,۴۶۷ ۰.۷۵ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۲۲۹ ۸.۳۹ ۴,۱۹۹ ۲.۵۷ ۳,۵۷۷ ۱.۸۳ ۵,۶۵۵ ۲.۹۸
سایر دارایی ها ۳,۵۹۹ ۴.۸۵ ۶,۱۴۷ ۳.۷۷ ۷,۰۸۶ ۳.۶۴ ۶,۳۵۹ ۳.۳۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۰۷۹ ۴۴.۵۹ ۶۰,۸۶۶ ۳۷.۳۷ ۶۳,۷۲۱ ۳۲.۷۳ ۶۰,۱۷۰ ۳۱.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد