صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۷۶,۴۶۷ ۹۳.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۵ ۲.۹۸ % ۷,۴۱۹ ۳.۳۶ % ۶۰,۱۷۰ ۳۱.۷۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷۵,۹۰۴ ۹۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۵ ۲.۷۶ % ۵,۶۵۴ ۲.۴۵ % ۵۹,۵۳۹ ۳۱.۸۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷۲,۹۱۹ ۸۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰ ۰.۷۶ % ۲۱,۵۲۶ ۱۱.۰۳ % ۵۸,۷۵۳ ۲۹.۹۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۷۳,۱۴۲ ۸۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰ ۰.۷۵ % ۲۱,۵۲۶ ۱۱.۰۲ % ۵۸,۸۵۷ ۳۰.۰۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۷۳,۴۳۹ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰ ۰.۷۶ % ۲۰,۹۴۵ ۱۰.۷۳ % ۵۸,۸۵۷ ۳۰.۰۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۷۳,۴۳۹ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰ ۰.۷۶ % ۲۰,۹۴۹ ۱۰.۷۳ % ۵۸,۸۵۷ ۳۰.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۸۹,۳۸۳ ۹۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳ ۰.۰۹ % ۴,۴۰۴ ۲.۳۱ % ۶۰,۹۹۹ ۳۱.۴۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۹۶,۲۰۴ ۹۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳ ۰.۰۹ % ۴,۴۱۳ ۲.۲۴ % ۶۳,۰۱۷ ۳۱.۳۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۹۷,۲۰۲ ۹۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹ ۰.۰۴ % ۴,۲۶۲ ۲.۱۵ % ۶۳,۷۷۳ ۳۱.۶۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۹۴,۶۰۲ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۸ ۰.۴۴ % ۵,۳۷۱ ۱.۹ % ۶۳,۸۰۰ ۳۱.۷۶ %