صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳۲۷,۹۹۹ ۹۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۷ ۱.۶۹ % ۴,۵۷۹ ۲.۶۹ % ۹۱,۴۴۹ ۲۷.۰۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۱۷,۰۲۰ ۹۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۷ ۱.۵۳ % ۴,۵۷۸ ۲.۷۹ % ۹۰,۲۲۷ ۲۷.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۹۹,۱۹۵ ۹۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۴۸ ۴.۳۶ % ۴,۵۷۶ ۲.۸۷ % ۹۰,۱۶۵ ۲۸.۳۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲۹۴,۶۷۴ ۹۴.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۷۹ ۳.۷۳ % ۴,۵۷۵ ۲.۹۳ % ۸۹,۸۱۸ ۲۸.۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲۹۴,۶۷۴ ۹۴.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۷۹ ۳.۷۳ % ۴,۵۷۳ ۲.۹۳ % ۸۹,۸۱۸ ۲۸.۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۹۴,۶۷۴ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۷۹ ۳.۵۷ % ۴,۵۷۲ ۲.۹۳ % ۸۹,۸۱۸ ۲۸.۹۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲۸۲,۱۶۷ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۵ ۲.۷۱ % ۴,۶۶۰ ۳.۱ % ۸۹,۷۳۶ ۳۰.۴۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲۸۲,۱۶۷ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۵ ۲.۷۱ % ۴,۶۶۲ ۳.۱ % ۸۹,۷۳۶ ۳۰.۴۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲۸۲,۱۶۷ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۵ ۲.۷۱ % ۴,۶۶۳ ۳.۱ % ۸۹,۷۳۶ ۳۰.۴۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۸۳,۴۸۳ ۹۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۰۲ ۱.۹۸ % ۳,۷۶۷ ۲.۴۷ % ۹۰,۷۲۳ ۳۰.۹۶ %