ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/30 61,986 91.35 % 0 0 % 2,819 4.15 % 3,050 4.5 % 29,788 43.9 %
2 1396/08/29 60,035 92.57 % 0 0 % 1,754 2.7 % 3,062 4.72 % 29,692 45.79 %
3 1396/08/28 58,396 89.68 % 0 0 % 3,655 5.61 % 3,062 4.7 % 28,189 43.29 %
4 1396/08/27 58,396 89.68 % 0 0 % 3,655 5.61 % 3,062 4.7 % 28,189 43.29 %
5 1396/08/26 58,269 90.83 % 0 0 % 721 1.12 % 5,160 8.04 % 28,090 43.79 %
6 1396/08/25 58,269 90.83 % 0 0 % 721 1.12 % 5,161 8.05 % 28,090 43.79 %
7 1396/08/24 58,269 90.83 % 0 0 % 721 1.12 % 5,162 8.05 % 28,090 43.79 %
8 1396/08/23 59,047 92.44 % 0 0 % 1,160 1.82 % 3,667 5.74 % 27,974 43.8 %
9 1396/08/22 56,564 88.75 % 0 0 % 1,160 1.82 % 6,008 9.43 % 27,605 43.31 %
10 1396/08/21 59,949 93.42 % 0 0 % 1,160 1.81 % 3,066 4.78 % 27,706 43.17 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق