صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱.۱۱۵ %۱.۱۶۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۳.۳۵۲ %۳.۰۹۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۷.۵۶۷ %۱۷.۰۲۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۳۸.۰۱۲ %۲۸.۹۹۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۰۲.۸۰۵ %۷۱.۲۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۲۰.۰۹۴ %۹۶.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۹۲.۶۲۳ %۳۳۶.۰۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳۸۷۷ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۴۸)%