ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,940 84.89 55,121 86.08 53,097 81.6 56,755 88.91
اوراق 255 0.37 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,415 9.39 4,706 7.34 7,522 11.56 4,025 6.3
سایر دارایی ها 3,544 5.19 4,194 6.55 4,451 6.84 3,053 4.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,010 41.04 22,751 35.52 23,022 35.38 27,474 43.04
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق