دسته بندی -
عنوان خبر تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
منبع -
مقدمه موارد مطرح شده در مجمع مورخ 1396/02/13 این صندوق به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست