دسته بندی -
عنوان خبر توزیع سود دوره شش ماهه منتهی به 1396/07/15
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان می رساند، سود دوره ی شش ماهه منتهی به 1396/07/15 به ازای هر واحد 4،707 ريال توزیع گردید.
متن خبر
پیوست