دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ 1397/03/02 برگزار نگردید. - رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز) 2- ناظر اول مجمع: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممتاز) 3- ناظر دوم مجمع: ج...
متن خبر
پیوست