دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در تاریخ 1397/07/02 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید. 1- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقد‌شوندگی و سهامدار ممتاز) 2- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی فیروزی، نماینده شرکت تدبیرگران ف...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست