ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 58,154 85.27 60,227 88.96 60,557 85.72 61,803 82.63
اوراق 234 0.34 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,207 9.1 4,294 6.34 7,377 10.44 11,896 15.9
سایر دارایی ها 3,514 5.15 3,177 4.69 2,706 3.83 1,090 1.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,141 41.26 29,381 43.39 30,949 43.81 31,779 42.49
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق