ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,728 84.21 51,740 87.65 53,497 90.34 55,034 89.71
اوراق 657 0.97 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,442 9.56 4,640 7.86 3,681 6.21 5,221 8.51
سایر دارایی ها 3,544 5.26 4,274 7.24 3,138 5.29 2,065 3.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,092 46.15 67,217 113.87 146,679 247.69 28,208 45.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد