ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,971 84.09 46,196 89.34 52,370 89.38 46,080 80.73
اوراق 687 1.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,490 9.58 2,201 4.25 2,779 4.74 4,990 8.74
سایر دارایی ها 3,542 5.22 5,649 10.92 5,666 9.67 8,200 14.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,698 39.41 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد