ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,201 84.46 63,415 89.32 80,060 86.22 109,053 96.05
اوراق 627 0.92 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,476 9.56 6,260 8.81 12,040 12.96 3,695 3.25
سایر دارایی ها 3,455 5.1 2,015 2.83 1,209 1.3 1,556 1.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,047 45.84 70,030 98.64 32,967 35.5 40,598 35.75
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد