ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 59,380 84.8 100,726 88.57 111,506 82.67 102,577 76.07
اوراق 875 1.24 4,472 3.93 13,272 9.84 19,433 14.41
وجه نقد 6,335 9.04 5,955 5.23 5,053 3.74 5,241 3.88
سایر دارایی ها 3,498 4.99 3,355 2.95 6,119 4.53 8,202 6.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,787 45.39 43,763 38.48 53,000 39.29 58,104 43.09
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد