ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,208 83.85 33,601 84.7 33,794 86.99 41,161 91.99
اوراق 721 1.05 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,681 9.79 2,032 5.12 1,360 3.5 824 1.84
سایر دارایی ها 3,451 5.05 4,404 11.1 6,180 15.91 5,389 12.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,007 41.05 12,794 32.25 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد