صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد1396/09/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق سهام بزرگ کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 دانلود
1396/07/15 1396/07/15 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/15 1396/07/15 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/01/23 1396/01/23 گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1396/01/23 1396/01/23 صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد برای دوره مالی9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/06/14 1395/06/14 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت های مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/11/20 1394/11/20 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/11/20 1394/11/20 گزارش عملکرد برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 گزارش عملکرد برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 صورت های مالی برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی 254 روزه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 254 روزه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/06/04 1394/06/04 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 5 ماه و 9 روزه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 5 ماه و نه روزه منتهی به 94/03/31 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق