مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
2 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/02/24
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/12/02 دریافت خبر 1397/01/20
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/26 دریافت خبر 1397/01/20
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/02 مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر 1397/01/20
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر 1396/12/20
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر 1396/12/20
8 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/12/19
9 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/17
10 دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/10/07
11 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
12 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
13 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
14 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/02/03
15 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
16 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1395/12/11
17 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
18 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
19 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07