صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۷,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۲,۴۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۸,۴۰۲,۴۷۰,۹۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۶۵,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۲۴,۶۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۲۴,۶۳۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۶۶۵,۱۶۴ ۲,۶۲۴,۶۳۵ ۰ ۱,۰۵۷ ۲۱۵,۹۰۱ ۹۶ ۹۸,۳۹۸ ۱۱۷,۵۰۳ ۳۰۸,۴۰۲,۴۷۰,۹۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۶۳۵,۱۹۳ ۲,۵۹۵,۶۹۱ ۰ ۱,۱۶۹ ۲۱۴,۸۴۴ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۶,۵۴۲ ۳۰۲,۵۰۷,۰۴۴,۳۵۳
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۶۴۰,۸۲۲ ۲,۶۰۳,۱۶۱ ۰ ۰ ۲۱۳,۶۷۵ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۵,۳۷۳ ۳۰۰,۳۳۴,۵۳۱,۵۹۱
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۶۰۱,۲۹۷ ۲,۵۶۴,۲۰۵ ۰ ۰ ۲۱۳,۶۷۵ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۵,۳۷۳ ۲۹۵,۸۴۰,۰۰۸,۵۱۵
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۶۰۱,۵۱۶ ۲,۵۶۴,۴۲۴ ۰ ۸۷۷ ۲۱۳,۶۷۵ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۵,۳۷۳ ۲۹۵,۸۶۵,۲۴۴,۷۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۶۰۱,۷۳۴ ۲,۵۶۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۲۱۲,۷۹۸ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۴,۴۹۶ ۲۹۳,۶۰۸,۷۶۱,۵۷۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۵۷۵,۰۷۸ ۲,۵۳۹,۲۸۹ ۰ ۰ ۲۱۲,۷۹۸ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۴,۴۹۶ ۲۹۰,۷۳۸,۴۰۴,۰۷۶
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۵۷۵,۲۹۰ ۲,۵۳۹,۵۰۰ ۰ ۷۶۵ ۲۱۲,۷۹۸ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۴,۴۹۶ ۲۹۰,۷۶۲,۶۱۷,۸۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۵۷۵,۵۰۱ ۲,۵۳۹,۴۷۱ ۰ ۶۱۷ ۲۱۲,۰۳۳ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۳,۷۳۱ ۲۸۸,۸۱۶,۵۷۴,۹۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۵۷۹,۵۶۰ ۲,۵۴۳,۱۶۵ ۰ ۰ ۲۱۱,۴۱۶ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۳,۱۱۴ ۲۸۷,۶۶۷,۵۹۰,۷۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۵۳۶,۱۷۷ ۲,۵۰۰,۴۰۷ ۰ ۰ ۲۱۱,۴۱۶ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۳,۱۱۴ ۲۸۲,۸۳۱,۰۳۲,۹۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۵۳۶,۳۹۳ ۲,۵۰۰,۶۲۳ ۰ ۷۳۸ ۲۱۱,۴۱۶ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۳,۱۱۴ ۲۸۲,۸۵۵,۵۱۲,۵۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۵۳۶,۶۱۰ ۲,۵۰۰,۶۰۵ ۰ ۳۶۸ ۲۱۰,۶۷۸ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۲,۳۷۶ ۲۸۱,۰۰۷,۹۷۴,۹۵۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۴۹۴,۰۷۴ ۲,۴۵۸,۵۶۶ ۰ ۲,۳۵۸ ۲۱۰,۳۱۰ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۱۲,۰۰۸ ۲۷۵,۳۷۹,۰۹۸,۵۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۴۷۷,۱۱۹ ۲,۴۴۱,۰۹۹ ۰ ۲,۲۶۵ ۲۰۷,۹۵۲ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۹,۶۵۰ ۲۶۷,۶۶۶,۴۸۲,۷۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۵۱۲,۵۹۶ ۲,۴۷۳,۳۳۵ ۰ ۵۰۶ ۲۰۵,۶۸۷ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۷,۳۸۵ ۲۶۵,۵۹۹,۰۹۵,۴۰۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۴۹۱,۵۰۹ ۲,۴۵۲,۹۳۵ ۰ ۰ ۲۰۵,۱۸۱ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۶,۸۷۹ ۲۶۲,۱۶۷,۲۶۸,۲۰۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۴۵۴,۸۰۶ ۲,۴۱۷,۹۰۳ ۰ ۰ ۲۰۵,۱۸۱ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۶,۸۷۹ ۲۵۸,۴۲۳,۰۰۵,۸۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۴۵۵,۱۰۵ ۲,۴۱۸,۲۰۱ ۰ ۹۲۹ ۲۰۵,۱۸۱ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۶,۸۷۹ ۲۵۸,۴۵۴,۹۱۹,۶۳۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲,۴۵۵,۴۰۷ ۲,۴۱۸,۱۷۹ ۰ ۱,۸۸۱ ۲۰۴,۲۵۲ ۰ ۹۸,۳۰۲ ۱۰۵,۹۵۰ ۲۵۶,۲۰۶,۱۱۷,۶۷۴