صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۲,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۷,۵۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۹۰,۷۲۹,۱۹۰,۹۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۸۰,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۰۲,۹۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۰۲,۹۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۱,۱۸۰,۸۴۹ ۱۱,۱۰۲,۹۷۶ ۰ ۴۷۹ ۹۰۳,۹۶۶ ۲۴,۹۲۴ ۵۷۱,۵۵۷ ۳۳۲,۴۰۹ ۳,۶۹۰,۷۲۹,۱۹۰,۹۴۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۱,۱۷۵,۵۱۳ ۱۱,۱۰۲,۹۷۵ ۰ ۰ ۹۰۳,۴۸۷ ۰ ۵۴۶,۶۳۳ ۳۵۶,۸۵۴ ۳,۹۶۲,۱۴۱,۰۵۶,۷۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۱,۴۴۶,۲۸۱ ۱۱,۳۶۸,۲۷۰ ۰ ۰ ۹۰۳,۴۸۷ ۰ ۵۴۶,۶۳۳ ۳۵۶,۸۵۴ ۴,۰۵۶,۸۱۲,۶۷۵,۰۸۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۱,۴۴۷,۱۶۳ ۱۱,۳۶۹,۱۵۲ ۰ ۳۵ ۹۰۳,۴۸۷ ۵,۴۳۹ ۵۴۶,۶۳۳ ۳۵۶,۸۵۴ ۴,۰۵۷,۱۲۷,۳۴۵,۵۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۱,۴۴۱,۸۰۷ ۱۱,۳۶۴,۹۶۰ ۰ ۴۳ ۹۰۳,۴۵۲ ۸,۰۱۱ ۵۴۱,۱۹۴ ۳۶۲,۲۵۸ ۴,۱۱۷,۰۴۷,۸۲۰,۹۶۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۱,۵۱۴,۹۵۴ ۱۱,۴۳۲,۷۴۹ ۰ ۱,۳۹۱ ۹۰۳,۴۰۹ ۳,۷۵۶ ۵۳۳,۱۸۳ ۳۷۰,۲۲۶ ۴,۲۳۲,۷۰۱,۰۹۵,۹۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۱,۹۱۵,۳۶۳ ۱۱,۸۳۱,۷۵۱ ۰ ۱۷۱ ۹۰۲,۰۱۸ ۱,۰۵۵ ۵۲۹,۴۲۷ ۳۷۲,۵۹۱ ۴,۴۰۸,۴۰۳,۹۹۸,۱۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۲,۳۳۳,۹۱۹ ۱۲,۲۴۵,۷۹۵ ۰ ۰ ۹۰۱,۸۴۷ ۰ ۵۲۸,۳۷۲ ۳۷۳,۴۷۵ ۴,۵۷۳,۴۹۸,۳۷۴,۳۲۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۲,۸۱۳,۱۱۴ ۱۲,۷۲۲,۷۶۳ ۰ ۰ ۹۰۱,۸۴۷ ۰ ۵۲۸,۳۷۲ ۳۷۳,۴۷۵ ۴,۷۵۱,۶۳۳,۸۱۶,۷۱۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۲,۸۱۴,۱۴۱ ۱۲,۷۲۳,۷۹۰ ۰ ۰ ۹۰۱,۸۴۷ ۰ ۵۲۸,۳۷۲ ۳۷۳,۴۷۵ ۴,۷۵۲,۰۱۷,۳۴۸,۰۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۲,۸۱۵,۱۶۸ ۱۲,۷۲۴,۸۱۷ ۰ ۳,۶۵۶ ۹۰۱,۸۴۷ ۲۴,۲۲۷ ۵۲۸,۳۷۲ ۳۷۳,۴۷۵ ۴,۷۵۲,۴۰۰,۹۰۴,۲۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۲,۸۱۰,۶۲۹ ۱۲,۷۲۴,۹۹۵ ۰ ۶۶۸ ۸۹۸,۱۹۱ ۸۹۱ ۵۰۴,۱۴۵ ۳۹۴,۰۴۶ ۵,۰۱۴,۲۳۳,۲۰۱,۵۸۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳,۰۱۸,۵۰۱ ۱۲,۹۲۹,۶۰۰ ۰ ۹۳۷ ۸۹۷,۵۲۳ ۳۴۴ ۵۰۳,۲۵۴ ۳۹۴,۲۶۹ ۵,۰۹۷,۷۴۰,۴۷۰,۹۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳,۰۳۰,۸۴۰ ۱۲,۹۴۲,۸۷۹ ۰ ۴۰۴ ۸۹۶,۵۸۶ ۵۷۳ ۵۰۲,۹۱۰ ۳۹۳,۶۷۶ ۵,۰۹۵,۳۰۰,۷۷۱,۳۸۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳,۲۹۲,۲۱۵ ۱۳,۲۰۳,۵۴۵ ۰ ۳,۲۲۵ ۸۹۶,۱۸۲ ۲۴۸ ۵۰۲,۳۳۷ ۳۹۳,۸۴۵ ۵,۲۰۰,۱۵۰,۰۰۵,۶۸۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۲,۸۱۳,۱۵۴ ۱۲,۷۲۷,۱۲۹ ۰ ۰ ۸۹۲,۹۵۷ ۰ ۵۰۲,۰۸۹ ۳۹۰,۸۶۸ ۴,۹۷۴,۶۲۷,۵۶۱,۵۷۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۲,۸۸۲,۴۲۶ ۱۲,۷۹۲,۸۷۸ ۰ ۰ ۸۹۲,۹۵۷ ۰ ۵۰۲,۰۸۹ ۳۹۰,۸۶۸ ۵,۰۰۰,۳۲۶,۶۷۵,۷۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۲,۸۸۳,۴۴۴ ۱۲,۷۹۳,۸۹۶ ۰ ۶۲ ۸۹۲,۹۵۷ ۲,۳۵۰ ۵۰۲,۰۸۹ ۳۹۰,۸۶۸ ۵,۰۰۰,۷۲۴,۷۱۶,۶۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۲,۸۸۲,۹۲۴ ۱۲,۷۹۳,۸۹۷ ۰ ۲۱۷ ۸۹۲,۸۹۵ ۷۸۲ ۴۹۹,۷۳۹ ۳۹۳,۱۵۶ ۵,۰۲۹,۹۹۷,۳۹۵,۱۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۲,۸۰۴,۹۲۶ ۱۲,۷۱۷,۶۲۶ ۰ ۴۱۰ ۸۹۲,۶۷۸ ۴۳۷ ۴۹۸,۹۵۷ ۳۹۳,۷۲۱ ۵,۰۰۷,۱۹۶,۳۲۷,۹۶۹