اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,515
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,485
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,486,671,932
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,087,990
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,073,347
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,073,347
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,087,990 1,073,347 0 0 129,859 0 89,344 40,515 43,486,671,932
  2 1397/03/28 1,063,237 1,048,944 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,497,963,477
  3 1397/03/27 1,063,456 1,049,171 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,507,166,916
  4 1397/03/26 1,051,481 1,037,368 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,028,974,409
  5 1397/03/25 1,051,574 1,037,461 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,032,714,505
  6 1397/03/24 1,051,666 1,037,553 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,036,456,645
  7 1397/03/23 1,051,758 1,037,645 0 0 129,859 0 89,344 40,515 42,040,198,862
  8 1397/03/22 1,025,382 1,011,647 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,986,869,510
  9 1397/03/21 1,021,708 1,008,522 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,860,268,206
  10 1397/03/20 1,019,814 1,006,656 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,784,673,040
  11 1397/03/19 1,021,550 1,008,370 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,854,102,919
  12 1397/03/18 1,017,409 1,004,290 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,688,808,892
  13 1397/03/17 1,017,496 1,004,377 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,692,323,867
  14 1397/03/16 1,017,583 1,004,464 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,695,839,794
  15 1397/03/15 1,017,670 1,004,550 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,699,356,668
  16 1397/03/14 1,017,756 1,004,637 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,702,874,491
  17 1397/03/13 1,017,843 1,004,724 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,706,393,260
  18 1397/03/12 1,014,717 1,001,648 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,581,750,617
  19 1397/03/11 1,013,771 1,000,716 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,544,003,844
  20 1397/03/10 1,013,857 1,000,802 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,547,510,605
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق