صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۴,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۵,۹۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۴۸۲,۲۳۷,۲۵۲,۲۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۳۰,۹۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۴۱,۵۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۴۱,۵۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳,۳۳۰,۹۲۱ ۱۳,۲۴۱,۵۴۳ ۰ ۵,۹۳۰ ۸۸۸,۶۸۵ ۱,۲۰۳ ۴۷۴,۶۶۷ ۴۱۴,۰۱۸ ۵,۴۸۲,۲۳۷,۲۵۲,۲۹۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳,۳۱۵,۲۲۰ ۱۳,۲۲۴,۹۱۰ ۰ ۳,۳۰۳ ۸۸۲,۷۵۵ ۹۹ ۴۷۳,۴۶۴ ۴۰۹,۲۹۱ ۵,۴۱۲,۸۳۶,۸۱۶,۳۷۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳,۷۲۵,۶۶۳ ۱۳,۶۳۳,۹۲۹ ۰ ۶,۱۶۳ ۸۷۹,۴۵۲ ۵۹ ۴۷۳,۳۶۵ ۴۰۶,۰۸۷ ۵,۵۳۶,۵۶۱,۱۳۶,۲۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۴,۲۳۵,۷۴۳ ۱۴,۱۳۷,۱۸۸ ۰ ۰ ۸۷۳,۲۸۹ ۰ ۴۷۳,۳۰۶ ۳۹۹,۹۸۳ ۵,۶۵۴,۶۳۴,۷۱۲,۲۰۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۴,۰۶۴,۰۲۰ ۱۳,۹۶۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۸۷۳,۲۸۹ ۰ ۴۷۳,۳۰۶ ۳۹۹,۹۸۳ ۵,۵۸۶,۰۰۷,۸۲۹,۲۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۴,۰۶۵,۴۵۷ ۱۳,۹۶۷,۰۵۱ ۰ ۲,۵۷۹ ۸۷۳,۲۸۹ ۵۸ ۴۷۳,۳۰۶ ۳۹۹,۹۸۳ ۵,۵۸۶,۵۸۲,۹۰۲,۳۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۴,۰۶۶,۸۱۶ ۱۳,۹۶۷,۷۸۶ ۰ ۲۴۹ ۸۷۰,۷۱۰ ۲۷۲ ۴۷۳,۲۴۸ ۳۹۷,۴۶۲ ۵,۵۵۱,۶۶۴,۰۷۱,۶۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳,۵۷۷,۶۸۴ ۱۳,۴۸۵,۸۰۱ ۰ ۴۰۰ ۸۷۰,۴۶۱ ۵۴۵ ۴۷۲,۹۷۶ ۳۹۷,۴۸۵ ۵,۳۶۰,۴۰۳,۴۱۷,۸۰۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۳,۰۱۰,۰۱۲ ۱۲,۹۲۳,۰۹۵ ۰ ۱,۹۷۳ ۸۷۰,۰۶۱ ۳۰۵ ۴۷۲,۴۳۱ ۳۹۷,۶۳۰ ۵,۱۳۸,۶۱۰,۲۱۳,۴۱۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۲,۶۱۸,۹۳۹ ۱۲,۵۳۷,۲۴۶ ۰ ۲۸ ۸۶۸,۰۸۸ ۲,۶۱۴ ۴۷۲,۱۲۶ ۳۹۵,۹۶۲ ۴,۹۶۴,۲۷۳,۰۰۳,۹۳۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۲,۷۵۲,۰۵۸ ۱۲,۶۶۵,۱۴۲ ۰ ۰ ۸۶۸,۰۶۰ ۰ ۴۶۹,۵۱۲ ۳۹۸,۵۴۸ ۵,۰۴۷,۶۶۷,۱۰۹,۷۹۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۲,۵۷۴,۰۶۷ ۱۲,۴۸۸,۱۸۸ ۰ ۰ ۸۶۸,۰۶۰ ۰ ۴۶۹,۵۱۲ ۳۹۸,۵۴۸ ۴,۹۷۷,۱۴۲,۱۵۸,۷۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۲,۵۷۵,۰۸۲ ۱۲,۴۸۹,۲۰۲ ۰ ۳۱ ۸۶۸,۰۶۰ ۳۰,۹۲۸ ۴۶۹,۵۱۲ ۳۹۸,۵۴۸ ۴,۹۷۷,۵۴۶,۵۸۲,۵۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲,۵۶۹,۹۱۳ ۱۲,۴۹۰,۲۱۲ ۰ ۱۲۱ ۸۶۸,۰۲۹ ۲۸,۲۶۷ ۴۳۸,۵۸۴ ۴۲۹,۴۴۵ ۵,۳۶۳,۸۵۹,۱۳۳,۵۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۲,۷۰۲,۸۵۸ ۱۲,۶۲۳,۸۹۹ ۰ ۲,۸۲۹ ۸۶۷,۹۰۸ ۳,۸۰۵ ۴۱۰,۳۱۷ ۴۵۷,۵۹۱ ۵,۷۷۶,۵۸۲,۵۵۰,۱۵۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۳,۱۳۲,۲۰۷ ۱۳,۰۴۶,۵۳۴ ۰ ۴۸۹ ۸۶۵,۰۷۹ ۸۳۳ ۴۰۶,۵۱۲ ۴۵۸,۵۶۷ ۵,۹۸۲,۷۱۰,۱۸۱,۰۶۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳,۵۸۴,۴۳۰ ۱۳,۴۹۱,۳۲۲ ۰ ۱۶۶ ۸۶۴,۵۹۰ ۷,۳۴۹ ۴۰۵,۶۷۹ ۴۵۸,۹۱۱ ۶,۱۹۱,۳۱۵,۹۴۵,۹۳۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳,۴۳۱,۸۱۸ ۱۳,۳۴۱,۱۷۳ ۰ ۰ ۸۶۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۸,۳۳۰ ۴۶۶,۰۹۴ ۶,۲۱۸,۲۴۰,۶۴۴,۲۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۳,۲۱۶,۹۶۳ ۱۳,۱۲۶,۰۸۵ ۰ ۰ ۸۶۴,۴۲۴ ۰ ۳۹۸,۳۳۰ ۴۶۶,۰۹۴ ۶,۱۱۷,۹۸۹,۳۷۶,۷۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳,۲۱۸,۰۴۲ ۱۳,۱۲۷,۱۶۴ ۰ ۹۳۵ ۸۶۴,۴۲۴ ۶,۷۸۴ ۳۹۸,۳۳۰ ۴۶۶,۰۹۴ ۶,۱۱۸,۴۹۲,۲۳۲,۷۳۴