صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۷۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۶,۲۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۴,۳۷۷,۰۰۷,۷۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۵۹,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۷۸۵,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۸۵,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۴,۸۵۹,۲۵۸ ۴,۷۸۵,۴۳۷ ۰ ۱,۱۶۵ ۲۴۵,۱۵۰ ۰ ۱۳۱,۳۹۳ ۱۱۳,۷۵۷ ۵۴۴,۳۷۷,۰۰۷,۷۴۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۴,۶۸۴,۲۰۰ ۴,۶۱۱,۲۰۵ ۰ ۲,۷۴۰ ۲۴۳,۹۸۵ ۲۰ ۱۳۱,۳۹۳ ۱۱۲,۵۹۲ ۵۱۹,۱۸۴,۷۶۵,۱۵۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۴,۶۸۴,۲۲۴ ۴,۶۰۹,۶۱۳ ۰ ۱,۷۲۸ ۲۴۱,۲۴۵ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۹,۸۷۲ ۵۰۶,۴۶۷,۳۶۰,۲۷۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴,۵۹۶,۹۸۶ ۴,۵۲۳,۸۵۸ ۰ ۰ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۸۹,۲۲۸,۱۰۷,۷۹۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴,۵۳۴,۵۴۶ ۴,۴۶۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۸۲,۹۷۷,۹۳۱,۹۷۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴,۳۸۹,۰۴۲ ۴,۳۲۰,۵۵۹ ۰ ۰ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۶۷,۲۴۲,۵۴۷,۳۹۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۴,۵۳۵,۰۸۵ ۴,۴۶۶,۶۰۲ ۰ ۰ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۸۳,۰۳۶,۲۴۹,۶۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۴,۵۳۵,۶۲۴ ۴,۴۶۷,۱۴۲ ۰ ۰ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۸۳,۰۹۴,۵۶۷,۳۲۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۴,۵۳۶,۱۶۴ ۴,۴۶۷,۶۸۱ ۰ ۱۸ ۲۳۹,۵۱۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۴۴ ۴۸۳,۱۵۲,۸۸۵,۰۹۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴,۵۳۶,۷۰۳ ۴,۴۶۸,۲۰۹ ۰ ۳۸ ۲۳۹,۴۹۹ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۱۲۶ ۴۸۳,۱۲۹,۵۴۲,۱۸۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴,۵۰۲,۷۳۴ ۴,۴۳۶,۰۴۷ ۰ ۲۰۲ ۲۳۹,۴۶۱ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۸,۰۸۸ ۴۷۹,۴۸۳,۴۸۷,۱۳۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴,۳۳۷,۴۷۶ ۴,۲۷۲,۰۹۷ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۵۹ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۸۶ ۴۶۰,۸۹۹,۴۶۹,۲۲۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴,۱۷۴,۸۰۸ ۴,۱۱۲,۲۰۹ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۵۹ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۸۶ ۴۴۳,۶۴۹,۸۰۹,۰۲۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴,۱۷۵,۲۹۲ ۴,۱۱۲,۶۹۳ ۰ ۱۲ ۲۳۹,۲۵۹ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۸۶ ۴۴۳,۷۰۲,۰۲۸,۸۸۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴,۱۷۵,۷۷۶ ۴,۱۱۳,۱۷۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۴۳,۷۰۴,۱۳۹,۴۳۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴,۰۲۷,۱۶۵ ۳,۹۶۶,۶۹۲ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۲۷,۹۰۲,۹۰۳,۰۱۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳,۹۶۲,۵۶۲ ۳,۹۰۳,۰۲۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۲۱,۰۳۴,۳۵۸,۵۸۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳,۹۶۳,۰۲۹ ۳,۹۰۳,۴۸۶ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۲۱,۰۸۴,۶۸۲,۹۹۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳,۹۶۳,۴۹۵ ۳,۹۰۳,۹۵۳ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۲۱,۱۳۵,۰۰۷,۴۵۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳,۹۶۳,۹۶۲ ۳,۹۰۴,۴۱۹ ۰ ۰ ۲۳۹,۲۴۷ ۰ ۱۳۱,۳۷۳ ۱۰۷,۸۷۴ ۴۲۱,۱۸۵,۳۳۱,۹۸۱