اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,515
تعداد واحدهای باقی مانده: 459,485
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 40,895,905,773
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,023,048
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,402
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,402
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/29 1,023,048 1,009,402 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,895,905,773
  2 1397/02/28 1,021,460 1,007,822 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,831,908,332
  3 1397/02/27 1,021,564 1,007,925 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,836,095,930
  4 1397/02/26 1,021,667 1,008,029 0 0 129,859 0 89,344 40,515 40,840,284,271
  5 1397/02/25 1,023,059 1,009,403 0 0 129,859 5,695 89,344 40,515 40,895,944,242
  6 1397/02/24 1,021,556 1,009,577 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,652,542,363
  7 1397/02/23 1,016,610 1,004,703 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,427,314,574
  8 1397/02/22 1,014,101 1,001,527 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,280,549,219
  9 1397/02/21 1,009,264 996,126 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,030,959,601
  10 1397/02/20 1,009,095 995,956 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,023,145,636
  11 1397/02/19 1,008,930 995,791 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,015,488,090
  12 1397/02/18 1,018,855 1,005,459 0 0 129,859 0 83,649 46,210 46,462,263,102
  13 1397/02/17 1,014,767 1,001,080 0 0 129,859 45,759 83,649 46,210 46,259,884,450
  14 1397/02/16 1,004,221 997,042 0 0 129,859 0 37,890 91,969 91,696,995,055
  15 1397/02/15 1,005,441 997,881 0 0 129,859 0 37,890 91,969 91,774,154,156
  16 1397/02/14 1,013,176 1,004,393 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,373,056,960
  17 1397/02/13 1,013,184 1,004,401 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,373,800,375
  18 1397/02/12 1,013,194 1,004,411 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,374,712,501
  19 1397/02/11 1,013,206 1,004,423 0 0 129,859 0 37,890 91,969 92,375,785,037
  20 1397/02/10 1,016,214 1,006,865 0 0 129,859 30 37,890 91,969 92,600,354,645
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق