صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۱۶۸,۸۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۸۳۱,۱۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۹۲,۲۶۳,۹۸۰,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۷,۴۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۶,۷۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۶,۷۰۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱۰۷,۴۰۶ ۱۰۶,۷۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۱۶۸,۸۳۲ ۲,۷۹۲,۲۶۳,۹۸۰,۱۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۰۷,۴۱۲ ۱۰۶,۷۰۸ ۰ ۱۱,۷۴۵ ۰ ۲۴,۰۰۰ ۰ ۲۶,۱۶۸,۸۳۲ ۲,۷۹۲,۴۲۹,۶۳۲,۰۴۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۰۷,۴۱۸ ۱۰۶,۷۱۴ ۰ ۳,۰۰۲ ۰ ۱۹,۶۷۲ ۰ ۲۶,۱۸۱,۰۸۷ ۲,۷۹۳,۸۹۲,۹۶۲,۰۰۰
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۰۷,۸۰۵ ۱۰۷,۰۹۹ ۰ ۱,۱۳۷ ۰ ۴۹,۷۳۶ ۰ ۲۶,۱۹۷,۷۵۷ ۲,۸۰۵,۷۴۸,۰۱۲,۱۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۰۷,۳۳۹ ۱۰۶,۶۳۹ ۰ ۰ ۰ ۴۹,۱۰۸ ۰ ۲۶,۲۴۶,۳۵۶ ۲,۷۹۸,۸۸۵,۹۶۷,۵۸۵
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۰۷,۹۸۲ ۱۰۷,۲۷۲ ۰ ۱۲,۰۵۷ ۰ ۴۹۳ ۰ ۲۶,۲۹۵,۴۶۴ ۲,۸۲۰,۷۵۷,۱۳۶,۸۸۶
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۰۸,۸۷۷ ۱۰۸,۱۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۲۸۳,۹۰۰ ۲,۸۴۲,۷۸۷,۳۳۰,۸۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۰۹,۹۰۸ ۱۰۹,۱۸۲ ۰ ۲۶,۰۲۱,۰۶۱ ۰ ۰ ۰ ۲۶,۲۸۳,۹۰۰ ۲,۸۶۹,۷۲۶,۱۶۰,۵۷۷
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۰,۹۹۱,۴۰۸ ۱۰,۹۱۸,۸۴۸ ۰ ۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۶۲,۸۳۹ ۲,۸۶۹,۸۹۸,۹۶۵,۷۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۰,۹۹۱,۹۱۴ ۱۰,۹۱۹,۴۴۲ ۰ ۱۴ ۰ ۳۴۰ ۰ ۲۶۳,۱۶۰ ۲,۸۷۳,۵۶۰,۳۷۷,۷۱۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۱,۰۶۰,۵۵۳ ۱۰,۹۸۶,۱۵۵ ۰ ۵۳ ۰ ۲,۴۴۶ ۰ ۲۶۳,۴۸۶ ۲,۸۹۴,۶۹۸,۰۷۳,۵۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۱,۰۹۵,۰۶۲ ۱۱,۰۱۹,۳۳۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸,۴۴۳ ۰ ۲۶۵,۸۷۹ ۲,۹۲۹,۸۰۸,۹۹۹,۸۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۱,۱۸۰,۴۷۳ ۱۱,۱۰۹,۴۴۹ ۰ ۵۴ ۰ ۳۵۱ ۰ ۲۹۴,۳۰۱ ۳,۲۶۹,۵۲۱,۸۱۲,۱۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۱,۲۶۶,۴۴۷ ۱۱,۱۹۳,۶۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۴,۵۹۸ ۳,۲۹۷,۶۳۸,۸۸۵,۳۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۱,۳۱۷,۳۴۱ ۱۱,۲۴۲,۷۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۴,۵۹۸ ۳,۳۱۲,۰۹۹,۲۰۷,۸۳۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۱,۳۱۸,۰۴۰ ۱۱,۲۴۳,۴۷۵ ۰ ۲۴۶ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۹۴,۵۹۸ ۳,۳۱۲,۳۰۵,۲۱۵,۱۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۱,۳۱۸,۳۳۸ ۱۱,۲۴۳,۷۹۶ ۰ ۱,۷۵۰ ۰ ۸۶ ۰ ۲۹۴,۶۸۷ ۳,۳۱۳,۴۰۰,۳۷۸,۳۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۱,۳۹۳,۵۱۳ ۱۱,۳۱۸,۰۳۲ ۰ ۱,۵۲۰ ۰ ۱۲۴ ۰ ۲۹۳,۰۲۳ ۳,۳۱۶,۴۴۳,۷۸۲,۴۲۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۱,۵۱۶,۳۸۶ ۱۱,۴۳۹,۱۷۷ ۰ ۱,۷۶۶ ۰ ۵۱ ۰ ۲۹۱,۶۲۷ ۳,۳۳۵,۹۷۲,۹۹۴,۱۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۱,۶۱۰,۴۲۸ ۱۱,۵۳۱,۹۵۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۹ ۰ ۲۸۹,۹۱۲ ۳,۳۴۳,۲۵۲,۶۹۹,۹۳۳
  مشاهده همه