اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,816
تعداد واحدهای باقی مانده: 468,184
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,893,707,303
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,110,506
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,096,735
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,096,735
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 1,110,506 1,096,735 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,893,707,303
  2 1397/05/27 1,097,327 1,083,938 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,486,573,985
  3 1397/05/26 1,079,179 1,065,388 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,896,386,461
  4 1397/05/25 1,079,244 1,065,453 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,898,448,422
  5 1397/05/24 1,079,308 1,065,518 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,900,512,351
  6 1397/05/23 1,080,330 1,066,525 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,932,568,017
  7 1397/05/22 1,080,296 1,067,809 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,973,396,558
  8 1397/05/21 1,086,303 1,074,189 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,176,406,634
  9 1397/05/20 1,085,673 1,073,566 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,156,578,152
  10 1397/05/19 1,083,641 1,071,564 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,092,883,886
  11 1397/05/18 1,083,722 1,071,645 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,095,460,084
  12 1397/05/17 1,083,803 1,071,726 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,098,037,793
  13 1397/05/16 1,089,609 1,077,120 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,269,637,293
  14 1397/05/15 1,089,008 1,075,011 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,202,559,825
  15 1397/05/14 1,094,596 1,080,924 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,390,683,745
  16 1397/05/13 1,080,585 1,066,624 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,935,707,189
  17 1397/05/12 1,077,432 1,063,516 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,836,829,039
  18 1397/05/11 1,077,512 1,063,597 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,839,404,131
  19 1397/05/10 1,077,593 1,063,678 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,841,980,517
  20 1397/05/09 1,076,939 1,063,034 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,821,503,923