اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 88,760
تعداد واحدهای باقی مانده: 411,240
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,473,480,071
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,111,070
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,098,169
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,098,169
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/30 1,129,673 1,115,076 0 0 126,620 0 37,860 88,760 98,974,125,441
  2 1396/11/29 1,137,847 1,123,158 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,691,504,317
  3 1396/11/28 1,139,719 1,125,500 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,899,390,552
  4 1396/11/27 1,137,978 1,123,796 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,748,141,766
  5 1396/11/26 1,138,044 1,123,861 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,753,942,723
  6 1396/11/25 1,138,109 1,123,927 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,759,745,401
  7 1396/11/24 1,139,684 1,125,821 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,927,832,806
  8 1396/11/23 1,135,992 1,122,349 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,619,669,775
  9 1396/11/22 1,136,337 1,122,692 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,650,115,252
  10 1396/11/21 1,136,385 1,122,740 0 0 126,620 0 37,860 88,760 99,654,380,223
  11 1396/11/20 1,146,769 1,133,974 0 0 126,620 0 37,860 88,760 100,651,546,925
  12 1396/11/19 1,146,809 1,134,015 0 0 126,620 0 37,860 88,760 100,655,145,110
  13 1396/11/18 1,146,870 1,134,076 0 0 126,620 0 37,860 88,760 100,660,574,462
  14 1396/11/17 1,141,778 1,129,055 0 0 126,620 0 37,860 88,760 100,214,950,056
  15 1396/11/16 1,145,184 1,132,558 0 0 126,620 0 37,860 88,760 100,525,833,230
  16 1396/11/15 1,140,408 1,128,089 0 660 126,620 0 37,860 88,760 100,129,172,414
  17 1396/11/14 1,136,080 1,123,731 0 0 125,960 0 37,860 88,100 99,000,690,207
  18 1396/11/13 1,140,848 1,128,431 0 0 125,960 0 37,860 88,100 99,414,785,139
  19 1396/11/12 1,140,881 1,128,464 0 110 125,960 0 37,860 88,100 99,417,713,555
  20 1396/11/11 1,140,914 1,128,482 0 0 125,850 0 37,860 87,990 99,295,142,921
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi