صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۱۲۲,۳۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۸۷۷,۶۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۱۸,۳۲۹,۴۷۰,۹۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۶,۴۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵,۷۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۵,۷۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۹۶,۴۱۰ ۹۵,۷۵۵ ۹۵,۷۵۵ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۷,۹۱۰ ۰ ۵,۷۱۵,۵۴۶ ۲۲,۱۲۲,۳۶۴ ۲,۱۱۸,۳۲۹,۴۷۰,۹۳۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۹۵,۵۵۳ ۹۴,۹۰۴ ۹۴,۹۰۴ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۷,۹۱۰ ۰ ۵,۷۱۵,۵۴۶ ۲۲,۱۲۲,۳۶۴ ۲,۰۹۹,۴۹۲,۴۲۵,۲۰۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۹۵,۵۶۰ ۹۴,۹۱۱ ۹۴,۹۱۱ ۰ ۱,۱۰۹ ۲۷,۸۳۷,۹۱۰ ۲۱۱,۲۳۴ ۵,۷۱۵,۵۴۶ ۲۲,۱۲۲,۳۶۴ ۲,۰۹۹,۶۶۱,۹۷۱,۵۷۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۹۵,۵۵۴ ۹۴,۹۱۱ ۹۴,۹۱۱ ۰ ۹۹۸ ۲۷,۸۳۶,۸۰۱ ۲۸,۱۸۸ ۵,۵۰۴,۳۱۲ ۲۲,۳۳۲,۴۸۹ ۲,۱۱۹,۶۰۱,۶۳۶,۶۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۹۵,۰۶۹ ۹۴,۴۳۹ ۹۴,۴۳۹ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۵,۸۰۳ ۲۶,۱۵۵ ۵,۴۷۶,۱۲۴ ۲۲,۳۵۹,۶۷۹ ۲,۱۱۱,۶۳۶,۰۹۱,۷۳۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۹۵,۴۵۵ ۹۴,۸۲۲ ۹۴,۸۲۲ ۰ ۶۷ ۲۷,۸۳۵,۸۰۳ ۳۳,۳۳۱ ۵,۴۴۹,۹۶۹ ۲۲,۳۸۵,۸۳۴ ۲,۱۲۲,۶۶۸,۰۱۸,۶۳۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۹۵,۱۱۳ ۹۴,۴۸۰ ۹۴,۴۸۰ ۰ ۱۰۴ ۲۷,۸۳۵,۷۳۶ ۴۶,۶۹۲ ۵,۴۱۶,۶۳۸ ۲۲,۴۱۹,۰۹۸ ۲,۱۱۸,۱۵۶,۷۶۱,۵۸۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۹۶,۳۹۳ ۹۵,۷۵۲ ۹۵,۷۵۲ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۵,۶۳۲ ۰ ۵,۳۶۹,۹۴۶ ۲۲,۴۶۵,۶۸۶ ۲,۱۵۱,۱۴۴,۲۹۴,۹۵۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۹۸,۵۵۵ ۹۷,۸۹۶ ۹۷,۸۹۶ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۵,۶۳۲ ۰ ۵,۳۶۹,۹۴۶ ۲۲,۴۶۵,۶۸۶ ۲,۱۹۹,۲۸۹,۹۳۱,۰۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۹۸,۵۶۳ ۹۷,۹۰۳ ۹۷,۹۰۳ ۰ ۲,۰۷۳ ۲۷,۸۳۵,۶۳۲ ۵,۳۳۳ ۵,۳۶۹,۹۴۶ ۲۲,۴۶۵,۶۸۶ ۲,۱۹۹,۴۶۵,۵۱۷,۸۱۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۹۸,۵۷۰ ۹۷,۹۱۱ ۹۷,۹۱۱ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۳,۵۵۹ ۲۳,۸۴۸ ۵,۳۶۴,۶۱۳ ۲۲,۴۶۸,۹۴۶ ۲,۱۹۹,۹۵۸,۹۶۹,۷۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۰۱,۵۹۶ ۱۰۰,۹۱۰ ۱۰۰,۹۱۰ ۰ ۲,۵۳۷ ۲۷,۸۳۳,۵۵۹ ۰ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۲,۷۹۴ ۲,۲۶۹,۷۵۲,۴۴۱,۱۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۰۱,۰۴۶ ۱۰۰,۳۶۴ ۱۰۰,۳۶۴ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۱,۰۲۲ ۰ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۰,۲۵۷ ۲,۲۵۷,۲۰۱,۳۹۷,۷۵۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۰۰,۳۲۹ ۹۹,۶۴۸ ۹۹,۶۴۸ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۱,۰۲۲ ۰ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۰,۲۵۷ ۲,۲۴۱,۱۰۶,۳۸۶,۶۴۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۰۰,۳۳۷ ۹۹,۶۵۶ ۹۹,۶۵۶ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۱,۰۲۲ ۰ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۰,۲۵۷ ۲,۲۴۱,۲۸۹,۱۰۹,۶۹۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۰۰,۳۴۵ ۹۹,۶۶۴ ۹۹,۶۶۴ ۰ ۰ ۲۷,۸۳۱,۰۲۲ ۰ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۰,۲۵۷ ۲,۲۴۱,۴۷۱,۸۳۸,۱۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۰۰,۳۵۳ ۹۹,۶۷۲ ۹۹,۶۷۲ ۰ ۳,۱۱۹ ۲۷,۸۳۱,۰۲۲ ۵,۱۴۵ ۵,۳۴۰,۷۶۵ ۲۲,۴۹۰,۲۵۷ ۲,۲۴۱,۶۵۴,۶۷۲,۵۹۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۰۰,۳۶۱ ۹۹,۶۸۰ ۹۹,۶۸۰ ۰ ۷۴۳ ۲۷,۸۲۷,۹۰۳ ۵۲,۱۵۹ ۵,۳۳۵,۶۲۰ ۲۲,۴۹۲,۲۸۳ ۲,۲۴۲,۰۳۷,۳۸۱,۱۱۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۰۰,۸۲۵ ۱۰۰,۱۴۱ ۱۰۰,۱۴۱ ۰ ۷۹۴ ۲۷,۸۲۷,۱۶۰ ۳,۴۳۴ ۵,۲۸۳,۴۶۱ ۲۲,۵۴۳,۶۹۹ ۲,۲۵۷,۵۵۳,۶۹۲,۹۶۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰۲,۳۸۵ ۱۰۱,۶۹۱ ۱۰۱,۶۹۱ ۰ ۱,۴۰۲ ۲۷,۸۲۶,۳۶۶ ۲۲,۲۸۵ ۵,۲۸۰,۰۲۷ ۲۲,۵۴۶,۳۳۹ ۲,۲۹۲,۷۵۳,۹۴۰,۰۲۰
  مشاهده همه