اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,424
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,576
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 57,622,599,881
قیمت صدور هر واحد (ریال): 951,907
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 938,112
قیمت آماری هر واحد (ریال): 938,112
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت: بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/04/03 951,907 938,112 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,622,599,881
  2 1396/04/02 947,335 933,609 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,346,021,147
  3 1396/04/01 947,422 933,697 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,351,374,693
  4 1396/03/31 947,509 933,784 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,356,729,372
  5 1396/03/30 943,610 929,941 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,120,720,351
  6 1396/03/29 945,362 931,648 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,225,531,432
  7 1396/03/28 950,219 936,433 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,519,450,731
  8 1396/03/27 956,792 942,908 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,917,208,727
  9 1396/03/26 958,008 944,111 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,991,055,711
  10 1396/03/25 958,070 944,173 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,994,897,556
  11 1396/03/24 958,133 944,236 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,998,735,498
  12 1396/03/23 951,660 937,813 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,604,212,411
  13 1396/03/22 951,374 937,703 0 0 99,095 0 37,671 61,424 57,597,499,197
  14 1396/03/21 964,696 951,490 0 0 99,095 0 37,671 61,424 58,444,351,309
  15 1396/03/20 965,443 951,895 0 0 99,095 0 37,671 61,424 58,469,176,263
  16 1396/03/19 961,960 948,464 1 0 99,095 0 37,671 61,424 58,258,483,436
  17 1396/03/18 962,046 948,551 0 0 99,095 0 37,671 61,424 58,263,789,651
  18 1396/03/17 962,132 948,637 0 0 99,095 0 37,671 61,424 58,269,097,157
  19 1396/03/16 978,608 964,535 0 0 99,095 0 37,671 61,424 59,245,605,876
  20 1396/03/15 981,678 967,575 0 0 99,095 0 37,671 61,424 59,432,344,521
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق