اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,029
تعداد واحدهای باقی مانده: 455,971
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,566,161,404
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,295,657
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,284,748
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,284,748
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 1,295,657 1,284,748 0 0 142,115 0 98,086 44,029 56,566,161,404
  2 1397/08/25 1,310,671 1,299,183 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,201,718,947
  3 1397/08/24 1,310,747 1,299,258 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,205,047,399
  4 1397/08/23 1,310,827 1,299,338 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,208,557,670
  5 1397/08/22 1,328,899 1,316,803 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,977,509,579
  6 1397/08/21 1,329,451 1,317,688 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,016,498,882
  7 1397/08/20 1,309,323 1,297,611 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,132,513,245
  8 1397/08/19 1,331,314 1,319,376 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,090,819,652
  9 1397/08/18 1,332,226 1,320,281 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,130,634,692
  10 1397/08/17 1,332,314 1,320,368 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,134,501,100
  11 1397/08/16 1,332,402 1,320,456 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,138,369,466
  12 1397/08/15 1,332,489 1,320,544 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,142,209,904
  13 1397/08/14 1,317,475 1,306,002 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,501,963,518
  14 1397/08/13 1,302,261 1,290,625 0 0 142,115 0 98,086 44,029 56,824,912,334
  15 1397/08/12 1,319,337 1,306,245 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,512,666,649
  16 1397/08/11 1,322,410 1,308,987 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,633,404,799
  17 1397/08/10 1,322,544 1,309,122 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,639,311,368
  18 1397/08/09 1,322,678 1,309,256 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,645,219,028
  19 1397/08/08 1,318,513 1,305,134 0 0 142,115 33 98,086 44,029 57,463,752,549
  20 1397/08/07 1,318,643 1,305,275 0 0 142,115 0 98,053 44,062 57,513,009,441