صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۲,۳۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۷,۶۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۷,۱۳۱,۴۸۶,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۴۴,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۰۱,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۰۱,۰۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳,۰۴۴,۳۰۵ ۳,۰۰۱,۰۰۱ ۰ ۷۲ ۲۳۱,۱۶۱ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۳۴۳ ۳۰۷,۱۳۱,۴۸۶,۴۰۴
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳,۰۲۸,۸۹۱ ۲,۹۸۵,۰۷۲ ۰ ۰ ۲۳۱,۰۸۹ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۷۱ ۳۰۵,۲۸۶,۲۹۶,۶۵۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳,۰۰۰,۴۱۵ ۲,۹۵۷,۴۵۴ ۰ ۰ ۲۳۱,۰۸۹ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۷۱ ۳۰۲,۴۶۱,۷۵۹,۷۳۲
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۸۷۸,۸۲۵ ۲,۸۳۸,۹۸۱ ۰ ۰ ۲۳۱,۰۸۹ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۷۱ ۲۹۰,۳۴۵,۴۳۲,۶۲۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۸۷۹,۱۱۲ ۲,۸۳۹,۲۶۹ ۰ ۲ ۲۳۱,۰۸۹ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۷۱ ۲۹۰,۳۷۴,۸۳۸,۸۶۴
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۸۷۹,۴۰۰ ۲,۸۳۹,۵۵۵ ۰ ۰ ۲۳۱,۰۸۷ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۶۹ ۲۹۰,۳۹۸,۴۸۷,۶۳۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۸۳۶,۷۹۲ ۲,۷۹۹,۹۰۸ ۰ ۰ ۲۳۱,۰۸۷ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۶۹ ۲۸۶,۳۴۳,۷۵۹,۳۹۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۷۹۸,۳۷۴ ۲,۷۶۱,۵۵۰ ۰ ۴۴۷ ۲۳۱,۰۸۷ ۰ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۲,۲۶۹ ۲۸۲,۴۲۰,۹۴۰,۶۲۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۶۸۴,۲۷۶ ۲,۶۴۷,۶۱۲ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۴۰۸ ۱۲۸,۸۰۸ ۱۰۱,۸۲۲ ۲۶۹,۵۸۵,۱۵۳,۱۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲,۵۵۹,۸۶۵ ۲,۵۲۳,۸۲۱ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۰ ۱۲۸,۴۰۰ ۱۰۲,۲۳۰ ۲۵۸,۰۱۰,۲۲۰,۹۸۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲,۵۱۳,۶۴۶ ۲,۴۷۸,۲۶۷ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۰ ۱۲۸,۴۰۰ ۱۰۲,۲۳۰ ۲۵۳,۳۵۳,۲۲۶,۶۷۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲,۵۱۳,۹۰۸ ۲,۴۷۸,۵۲۹ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۲۱ ۱۲۸,۴۰۰ ۱۰۲,۲۳۰ ۲۵۳,۳۸۰,۰۰۹,۱۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲,۵۱۴,۱۶۳ ۲,۴۷۸,۷۹۱ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۰ ۱۲۸,۳۷۹ ۱۰۲,۲۵۱ ۲۵۳,۴۵۸,۸۴۷,۵۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲,۵۶۰,۹۵۴ ۲,۵۲۴,۹۱۷ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۰ ۱۲۸,۳۷۹ ۱۰۲,۲۵۱ ۲۵۸,۱۷۵,۲۴۴,۹۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲,۶۵۶,۴۲۴ ۲,۶۱۹,۰۲۵ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۴۰ ۱,۵۱۰ ۱۲۸,۳۷۹ ۱۰۲,۲۵۱ ۲۶۷,۷۹۷,۹۱۷,۷۸۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲,۶۵۶,۱۵۴ ۲,۶۱۹,۲۹۹ ۰ ۲۳ ۲۳۰,۶۴۰ ۶۱۵ ۱۲۶,۸۶۹ ۱۰۳,۷۶۱ ۲۷۱,۷۸۱,۰۴۰,۱۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲,۷۵۰,۴۶۷ ۲,۷۱۲,۴۸۰ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۱۷ ۰ ۱۲۶,۲۵۴ ۱۰۴,۳۵۳ ۲۸۳,۰۵۵,۳۹۹,۰۰۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲,۸۸۸,۱۶۱ ۲,۸۴۸,۲۰۸ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۱۷ ۰ ۱۲۶,۲۵۴ ۱۰۴,۳۵۳ ۲۹۷,۲۱۹,۰۶۲,۸۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲,۸۸۸,۴۴۸ ۲,۸۴۸,۴۹۵ ۰ ۳ ۲۳۰,۶۱۷ ۱۲۲ ۱۲۶,۲۵۴ ۱۰۴,۳۵۳ ۲۹۷,۲۴۹,۰۲۹,۱۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲,۸۸۸,۶۸۹ ۲,۸۴۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۲۳۰,۶۱۴ ۳۵۱ ۱۲۶,۱۳۲ ۱۰۴,۴۷۲ ۲۹۷,۶۱۷,۸۸۲,۳۵۸