اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 91,999
تعداد واحدهای باقی مانده: 408,001
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,968,224,032
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,033,004
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,021,405
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,405
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,033,004 1,021,405 0 0 129,859 0 37,860 91,999 93,968,224,032
  2 1397/02/02 1,039,037 1,027,463 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,525,571,714
  3 1397/02/01 1,043,561 1,031,719 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,917,099,722
  4 1397/01/31 1,041,631 1,029,826 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,742,949,635
  5 1397/01/30 1,041,680 1,029,874 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,747,416,758
  6 1397/01/29 1,041,727 1,029,922 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,751,800,986
  7 1397/01/28 1,040,503 1,028,721 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,641,264,007
  8 1397/01/27 1,044,209 1,032,375 0 0 129,859 0 37,860 91,999 94,977,430,495
  9 1397/01/26 1,055,642 1,043,327 0 0 129,859 0 37,860 91,999 95,985,062,520
  10 1397/01/25 1,060,690 1,048,325 0 0 129,859 0 37,860 91,999 96,444,871,548
  11 1397/01/24 1,060,752 1,048,387 0 0 129,859 0 37,860 91,999 96,450,567,422
  12 1397/01/23 1,060,814 1,048,449 0 0 129,859 0 37,860 91,999 96,456,264,942
  13 1397/01/22 1,060,876 1,048,511 0 0 129,859 0 37,860 91,999 96,461,963,835
  14 1397/01/21 1,067,332 1,054,595 0 0 129,859 0 37,860 91,999 97,021,697,694
  15 1397/01/20 1,076,682 1,063,816 0 3,239 129,859 0 37,860 91,999 97,869,979,133
  16 1397/01/19 1,064,860 1,051,810 0 0 126,620 0 37,860 88,760 93,358,669,823
  17 1397/01/18 1,067,449 1,054,361 0 0 126,620 0 37,860 88,760 93,585,126,087
  18 1397/01/17 1,069,279 1,056,169 0 0 126,620 0 37,860 88,760 93,745,603,508
  19 1397/01/16 1,069,331 1,056,221 0 0 126,620 0 37,860 88,760 93,750,218,806
  20 1397/01/15 1,125,232 1,112,122 0 0 126,620 0 37,860 88,760 98,711,985,484
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi