اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,578
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,422
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 70,448,578,378
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,158,615
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,144,054
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,144,054
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,158,615 1,144,054 0 0 99,438 0 37,860 61,578 70,448,578,378
  2 1396/10/25 1,150,822 1,136,374 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,975,609,460
  3 1396/10/24 1,151,528 1,137,608 0 0 99,438 0 37,860 61,578 70,051,625,734
  4 1396/10/23 1,149,623 1,136,096 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,958,512,918
  5 1396/10/22 1,138,302 1,124,938 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,271,414,889
  6 1396/10/21 1,138,364 1,124,999 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,275,184,237
  7 1396/10/20 1,138,411 1,125,046 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,278,085,083
  8 1396/10/19 1,134,821 1,121,508 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,060,215,977
  9 1396/10/18 1,133,832 1,120,905 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,023,070,025
  10 1396/10/17 1,136,019 1,123,061 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,155,833,523
  11 1396/10/16 1,136,730 1,123,763 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,199,060,715
  12 1396/10/15 1,127,434 1,114,599 0 0 99,438 0 37,860 61,578 68,634,799,639
  13 1396/10/14 1,127,476 1,114,642 0 0 99,438 0 37,860 61,578 68,637,429,045
  14 1396/10/13 1,127,520 1,114,686 0 0 99,438 0 37,860 61,578 68,640,103,946
  15 1396/10/12 1,133,469 1,120,551 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,001,281,932
  16 1396/10/11 1,132,095 1,119,197 0 0 99,438 0 37,860 61,578 68,917,914,116
  17 1396/10/10 1,120,621 1,107,888 0 0 99,438 0 37,860 61,578 68,221,518,054
  18 1396/10/09 1,150,563 1,136,448 0 0 99,438 0 37,860 61,578 69,980,188,218
  19 1396/10/08 1,160,165 1,145,224 0 0 99,438 0 37,860 61,578 70,520,597,635
  20 1396/10/07 1,160,273 1,145,332 0 0 99,438 10 37,860 61,578 70,527,264,130
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق