اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,029
تعداد واحدهای باقی مانده: 455,971
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,924,613,900
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,278,985
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,270,177
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,270,177
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/29 1,278,985 1,270,177 0 0 142,115 0 98,086 44,029 55,924,613,900
  2 1397/08/28 1,275,501 1,266,729 0 0 142,115 0 98,086 44,029 55,772,823,876
  3 1397/08/27 1,267,955 1,258,166 0 0 142,115 0 98,086 44,029 55,395,775,800
  4 1397/08/26 1,295,657 1,284,748 0 0 142,115 0 98,086 44,029 56,566,161,404
  5 1397/08/25 1,310,671 1,299,183 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,201,718,947
  6 1397/08/24 1,310,747 1,299,258 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,205,047,399
  7 1397/08/23 1,310,827 1,299,338 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,208,557,670
  8 1397/08/22 1,328,899 1,316,803 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,977,509,579
  9 1397/08/21 1,329,451 1,317,688 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,016,498,882
  10 1397/08/20 1,309,323 1,297,611 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,132,513,245
  11 1397/08/19 1,331,314 1,319,376 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,090,819,652
  12 1397/08/18 1,332,226 1,320,281 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,130,634,692
  13 1397/08/17 1,332,314 1,320,368 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,134,501,100
  14 1397/08/16 1,332,402 1,320,456 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,138,369,466
  15 1397/08/15 1,332,489 1,320,544 0 0 142,115 0 98,086 44,029 58,142,209,904
  16 1397/08/14 1,317,475 1,306,002 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,501,963,518
  17 1397/08/13 1,302,261 1,290,625 0 0 142,115 0 98,086 44,029 56,824,912,334
  18 1397/08/12 1,319,337 1,306,245 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,512,666,649
  19 1397/08/11 1,322,410 1,308,987 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,633,404,799
  20 1397/08/10 1,322,544 1,309,122 0 0 142,115 0 98,086 44,029 57,639,311,368