صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۲,۴۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۵۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۸۳۸,۷۳۴,۵۹۹,۹۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۹۲,۴۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۷۶,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۷۶,۱۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴,۲۹۲,۴۱۴ ۱۴,۱۷۶,۱۵۸ ۰ ۴,۲۰۷ ۷۰۲,۷۴۲ ۶۷۲ ۲۲۰,۳۳۱ ۴۸۲,۴۱۱ ۶,۸۳۸,۷۳۴,۵۹۹,۹۴۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۴,۱۶۷,۱۲۳ ۱۴,۰۵۰,۴۱۸ ۰ ۹,۲۷۲ ۶۹۸,۵۳۵ ۶,۳۸۱ ۲۱۹,۶۵۹ ۴۷۸,۸۷۶ ۶,۷۲۸,۴۰۷,۸۳۱,۶۶۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳,۵۸۴,۶۰۵ ۱۳,۴۷۱,۷۴۸ ۰ ۲,۵۲۶ ۶۸۹,۲۶۳ ۲۵۹ ۲۱۳,۲۷۸ ۴۷۵,۹۸۵ ۶,۴۱۲,۳۵۰,۰۲۰,۷۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳,۴۲۹,۳۷۰ ۱۳,۳۱۶,۲۲۵ ۰ ۰ ۶۸۶,۷۳۷ ۰ ۲۱۳,۰۱۹ ۴۷۳,۷۱۸ ۶,۳۰۸,۱۳۵,۶۵۹,۳۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳,۶۰۴,۰۳۷ ۱۳,۴۹۰,۸۷۷ ۰ ۰ ۶۸۶,۷۳۷ ۰ ۲۱۳,۰۱۹ ۴۷۳,۷۱۸ ۶,۳۹۰,۸۷۱,۲۲۴,۸۲۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۳,۶۰۵,۴۴۸ ۱۳,۴۹۲,۲۸۸ ۰ ۳,۷۲۹ ۶۸۶,۷۳۷ ۷۸۹ ۲۱۳,۰۱۹ ۴۷۳,۷۱۸ ۶,۳۹۱,۵۳۹,۴۸۰,۹۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۳,۶۰۶,۶۶۹ ۱۳,۴۹۲,۸۰۲ ۰ ۶۰۷ ۶۸۳,۰۰۸ ۲,۱۱۷ ۲۱۲,۲۳۰ ۴۷۰,۷۷۸ ۶,۳۵۲,۱۱۴,۴۶۴,۳۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳,۱۰۷,۸۵۷ ۱۲,۹۹۸,۲۲۷ ۰ ۱,۰۱۹ ۶۸۲,۴۰۱ ۵۷۴ ۲۱۰,۱۱۳ ۴۷۲,۲۸۸ ۶,۱۳۸,۹۰۶,۷۸۲,۵۲۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۲,۵۲۲,۴۸۰ ۱۲,۴۱۷,۳۱۰ ۰ ۹,۰۱۱ ۶۸۱,۳۸۲ ۷,۲۴۴ ۲۰۹,۵۳۹ ۴۷۱,۸۴۳ ۵,۸۵۹,۰۲۰,۶۱۹,۴۶۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۲,۸۱۰,۶۷۲ ۱۲,۷۰۲,۸۰۸ ۰ ۳,۱۰۷ ۶۷۲,۳۷۱ ۵۷۵ ۲۰۲,۲۹۵ ۴۷۰,۰۷۶ ۵,۹۷۱,۲۸۵,۲۷۳,۸۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۲,۷۰۳,۰۶۹ ۱۲,۵۹۵,۴۵۱ ۰ ۰ ۶۶۹,۲۶۴ ۰ ۲۰۱,۷۲۰ ۴۶۷,۵۴۴ ۵,۸۸۸,۹۲۷,۵۲۶,۳۸۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۲,۳۸۹,۵۸۴ ۱۲,۲۸۴,۶۸۳ ۰ ۰ ۶۶۹,۲۶۴ ۰ ۲۰۱,۷۲۰ ۴۶۷,۵۴۴ ۵,۷۴۳,۶۲۹,۹۱۰,۵۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۲,۳۹۱,۰۱۹ ۱۲,۲۸۶,۱۱۸ ۰ ۰ ۶۶۹,۲۶۴ ۲۸,۴۸۵ ۲۰۱,۷۲۰ ۴۶۷,۵۴۴ ۵,۷۴۴,۳۰۰,۶۴۳,۴۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۲,۳۸۶,۴۳۰ ۱۲,۲۸۷,۵۵۳ ۰ ۱۶۲ ۶۶۹,۲۶۴ ۱,۳۷۲ ۱۷۳,۲۳۵ ۴۹۶,۰۲۹ ۶,۰۹۴,۹۸۲,۶۹۷,۵۵۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۲,۳۰۷,۶۰۱ ۱۲,۲۰۹,۵۲۰ ۰ ۱۰ ۶۶۹,۱۰۲ ۱,۴۷۷ ۱۷۱,۸۶۳ ۴۹۷,۲۳۹ ۶,۰۷۱,۰۴۹,۵۴۷,۴۸۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۱,۸۸۰,۵۸۲ ۱۱,۷۸۴,۶۰۲ ۰ ۱,۱۰۰ ۶۶۹,۰۹۲ ۳۱۰ ۱۷۰,۳۸۶ ۴۹۸,۷۰۶ ۵,۸۷۷,۰۵۱,۸۰۷,۷۸۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۱,۵۵۴,۴۱۱ ۱۱,۴۶۱,۴۴۲ ۰ ۱۲۰ ۶۶۷,۹۹۲ ۲۹۳ ۱۷۰,۰۷۶ ۴۹۷,۹۱۶ ۵,۷۰۶,۸۳۵,۵۹۷,۹۶۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۱,۴۴۱,۷۰۸ ۱۱,۳۴۹,۶۶۰ ۰ ۰ ۶۶۷,۸۷۲ ۰ ۱۶۹,۷۸۳ ۴۹۸,۰۸۹ ۵,۶۵۳,۱۴۰,۸۱۳,۲۳۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۱,۰۹۴,۷۱۶ ۱۱,۰۰۵,۳۳۶ ۰ ۰ ۶۶۷,۸۷۲ ۰ ۱۶۹,۷۸۳ ۴۹۸,۰۸۹ ۵,۴۸۱,۶۳۶,۶۵۰,۲۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۱,۰۹۵,۹۱۰ ۱۱,۰۰۶,۵۳۰ ۰ ۰ ۶۶۷,۸۷۲ ۰ ۱۶۹,۷۸۳ ۴۹۸,۰۸۹ ۵,۴۸۲,۲۳۱,۴۶۵,۴۵۸