صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۸۴۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۱۵۴,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۰۷,۱۵۵,۲۳۴,۱۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۴,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۴,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۴,۱۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۱۴,۸۶۷ ۱۱۴,۱۱۹ ۱۱۴,۱۱۹ ۰ ۱۴,۶۴۵ ۳۱,۶۳۶,۰۲۶ ۲,۳۲۵ ۸,۷۹۰,۰۲۷ ۲۲,۸۴۵,۹۹۹ ۲,۶۰۷,۱۵۵,۲۳۴,۱۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۱۴,۲۸۸ ۱۱۳,۵۲۳ ۱۱۳,۵۲۳ ۰ ۸,۳۲۲ ۳۱,۶۲۱,۳۸۱ ۱۹,۳۰۵ ۸,۷۸۷,۷۰۲ ۲۲,۸۳۳,۶۷۹ ۲,۵۹۲,۱۴۰,۴۰۵,۶۰۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۱۳,۳۲۲ ۱۱۲,۵۶۴ ۱۱۲,۵۶۴ ۰ ۰ ۳۱,۶۱۳,۰۵۹ ۰ ۸,۷۶۸,۳۹۷ ۲۲,۸۴۴,۶۶۲ ۲,۵۷۱,۴۷۵,۲۲۴,۰۹۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱۱۰,۴۴۰ ۱۰۹,۶۹۸ ۱۰۹,۶۹۸ ۰ ۰ ۳۱,۶۱۳,۰۵۹ ۰ ۸,۷۶۸,۳۹۷ ۲۲,۸۴۴,۶۶۲ ۲,۵۰۶,۰۱۸,۸۶۳,۵۳۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۱۰,۴۴۸ ۱۰۹,۷۰۶ ۱۰۹,۷۰۶ ۰ ۲,۱۵۱ ۳۱,۶۱۳,۰۵۹ ۵,۲۷۹ ۸,۷۶۸,۳۹۷ ۲۲,۸۴۴,۶۶۲ ۲,۵۰۶,۱۹۱,۶۱۷,۶۲۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۱۰,۴۵۵ ۱۰۹,۷۱۳ ۱۰۹,۷۱۳ ۰ ۵,۴۵۱ ۳۱,۶۱۰,۹۰۸ ۴۱,۱۱۳ ۸,۷۶۳,۱۱۸ ۲۲,۸۴۷,۷۹۰ ۲,۵۰۶,۷۰۶,۱۷۷,۷۸۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۱۰,۰۵۵ ۱۰۹,۳۱۷ ۱۰۹,۳۱۷ ۰ ۴,۹۲۵ ۳۱,۶۰۵,۴۵۷ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۸۳,۴۵۲ ۲,۵۰۱,۵۴۰,۳۴۸,۶۱۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۱۰,۶۹۷ ۱۰۹,۹۵۶ ۱۰۹,۹۵۶ ۰ ۱۹۲ ۳۱,۶۰۰,۵۳۲ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۸,۵۲۷ ۲,۵۱۵,۶۳۵,۶۴۱,۷۱۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۰۹,۹۵۲ ۱۰۹,۲۱۸ ۱۰۹,۲۱۸ ۰ ۲,۵۹۷ ۳۱,۶۰۰,۳۴۰ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۸,۳۳۵ ۲,۴۹۸,۷۳۳,۴۶۳,۲۸۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰۹,۹۵۹ ۱۰۹,۲۲۵ ۱۰۹,۲۲۵ ۰ ۰ ۳۱,۵۹۷,۷۴۳ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۵,۷۳۸ ۲,۴۹۸,۶۱۰,۵۲۶,۷۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۰۹,۹۶۷ ۱۰۹,۲۳۳ ۱۰۹,۲۳۳ ۰ ۰ ۳۱,۵۹۷,۷۴۳ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۵,۷۳۸ ۲,۴۹۸,۷۸۸,۳۵۴,۹۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۰۹,۸۷۱ ۱۰۹,۱۳۶ ۱۰۹,۱۳۶ ۰ ۰ ۳۱,۵۹۷,۷۴۳ ۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۵,۷۳۸ ۲,۴۹۶,۵۷۰,۰۴۱,۶۵۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۱۰,۰۲۶ ۱۰۹,۲۸۴ ۱۰۹,۲۸۴ ۰ ۱۲,۷۸۶ ۳۱,۵۹۷,۷۴۳ ۲,۵۰۰ ۸,۷۲۲,۰۰۵ ۲۲,۸۷۵,۷۳۸ ۲,۴۹۹,۹۵۱,۴۳۸,۱۵۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۱۰,۰۳۴ ۱۰۹,۲۹۲ ۱۰۹,۲۹۲ ۰ ۱۲۳,۰۶۶ ۳۱,۵۸۴,۹۵۷ ۱۶,۱۰۴ ۸,۷۱۹,۵۰۵ ۲۲,۸۶۵,۴۵۲ ۲,۴۹۹,۰۰۱,۰۳۳,۱۰۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۱۰,۰۶۴ ۱۰۹,۳۱۷ ۱۰۹,۳۱۷ ۰ ۷۵,۵۹۴ ۳۱,۴۶۱,۸۹۱ ۳,۲۶۰ ۸,۷۰۳,۴۰۱ ۲۲,۷۵۸,۴۹۰ ۲,۴۸۷,۸۹۹,۷۴۲,۱۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۰۹,۶۹۶ ۱۰۸,۹۴۸ ۱۰۸,۹۴۸ ۰ ۲۷۵,۰۰۷ ۳۱,۳۸۶,۲۹۷ ۲,۷۲۶ ۸,۷۰۰,۱۴۱ ۲۲,۶۸۶,۱۵۶ ۲,۴۷۱,۶۰۳,۵۱۹,۱۸۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۱۱,۲۷۶ ۱۱۰,۵۲۲ ۱۱۰,۵۲۲ ۰ ۰ ۳۱,۱۱۱,۲۹۰ ۰ ۸,۶۹۷,۴۱۵ ۲۲,۴۱۳,۸۷۵ ۲,۴۷۷,۲۲۸,۰۰۹,۱۸۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۱۱,۳۴۶ ۱۱۰,۵۹۸ ۱۱۰,۵۹۸ ۰ ۰ ۳۱,۱۱۱,۲۹۰ ۰ ۸,۶۹۷,۴۱۵ ۲۲,۴۱۳,۸۷۵ ۲,۴۷۸,۹۳۹,۱۳۵,۰۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۱۱,۳۵۴ ۱۱۰,۶۰۷ ۱۱۰,۶۰۷ ۰ ۵,۶۰۱ ۳۱,۱۱۱,۲۹۰ ۰ ۸,۶۹۷,۴۱۵ ۲۲,۴۱۳,۸۷۵ ۲,۴۷۹,۱۲۷,۱۱۵,۸۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۱۱,۳۸۰ ۱۱۰,۶۳۱ ۱۱۰,۶۳۱ ۰ ۲,۶۹۲,۱۱۷ ۳۱,۱۰۵,۶۸۹ ۷,۷۰۰ ۸,۶۹۷,۴۱۵ ۲۲,۴۰۸,۲۷۴ ۲,۴۷۹,۰۳۹,۷۹۸,۶۹۲
  مشاهده همه