صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۰,۰۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۹,۹۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۴۰,۱۲۶,۰۶۱,۴۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۹۰,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۰۳,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۰۳,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۲,۲۹۰,۰۹۱ ۱۲,۲۰۳,۵۴۴ ۰ ۱,۸۵۷ ۹۴۳,۹۳۷ ۴۲ ۶۵۳,۸۴۷ ۲۹۰,۰۹۰ ۳,۵۴۰,۱۲۶,۰۶۱,۴۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۲,۲۱۳,۰۸۰ ۱۲,۱۲۸,۴۶۶ ۰ ۸۱۶ ۹۴۲,۰۸۰ ۱۴۵ ۶۵۳,۸۰۵ ۲۸۸,۲۷۵ ۳,۴۹۶,۳۳۳,۵۶۶,۹۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۱,۸۸۹,۴۲۹ ۱۱,۸۰۶,۸۵۲ ۰ ۲۸۷ ۹۴۱,۲۶۴ ۶۳ ۶۵۳,۶۶۰ ۲۸۷,۶۰۴ ۳,۳۹۵,۶۹۷,۸۲۳,۵۵۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱,۵۹۱,۷۱۴ ۱۱,۵۱۳,۵۰۶ ۰ ۰ ۹۴۰,۹۷۷ ۰ ۶۵۳,۵۹۷ ۲۸۷,۳۸۰ ۳,۳۰۸,۷۵۱,۲۴۷,۱۲۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۱,۳۶۳,۳۹۳ ۱۱,۲۹۰,۸۶۸ ۰ ۰ ۹۴۰,۹۷۷ ۰ ۶۵۳,۵۹۷ ۲۸۷,۳۸۰ ۳,۲۴۴,۷۶۹,۵۴۸,۸۶۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۱,۳۶۴,۲۶۵ ۱۱,۲۹۱,۷۳۹ ۰ ۷۴۶ ۹۴۰,۹۷۷ ۳ ۶۵۳,۵۹۷ ۲۸۷,۳۸۰ ۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۴۲,۰۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۱,۳۶۵,۱۳۶ ۱۱,۲۹۲,۴۲۳ ۰ ۸۷۳ ۹۴۰,۲۳۱ ۱۹۶ ۶۵۳,۵۹۴ ۲۸۶,۶۳۷ ۳,۲۳۶,۸۲۶,۱۸۹,۰۷۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰,۹۷۴,۵۳۵ ۱۰,۹۰۰,۱۰۸ ۰ ۲۵۳ ۹۳۹,۳۵۸ ۱۹۶ ۶۵۳,۳۹۸ ۲۸۵,۹۶۰ ۳,۱۱۶,۹۹۴,۹۲۵,۶۷۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱,۰۷۹,۵۵۵ ۱۱,۰۰۶,۶۷۱ ۰ ۳,۳۶۲ ۹۳۹,۱۰۵ ۷۷ ۶۵۳,۲۰۲ ۲۸۵,۹۰۳ ۳,۱۴۶,۸۴۰,۱۲۵,۱۴۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰,۹۵۴,۳۰۱ ۱۰,۸۸۰,۲۰۰ ۰ ۱,۶۰۱ ۹۳۵,۷۴۳ ۰ ۶۵۳,۱۲۵ ۲۸۲,۶۱۸ ۳,۰۷۴,۹۴۰,۴۵۱,۶۳۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰,۹۹۰,۰۵۶ ۱۰,۹۱۴,۵۳۶ ۰ ۰ ۹۳۴,۱۴۲ ۰ ۶۵۳,۱۲۵ ۲۸۱,۰۱۷ ۳,۰۶۷,۱۷۰,۲۰۹,۱۶۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۸۴۶,۹۸۳ ۱۰,۷۷۶,۸۶۳ ۰ ۰ ۹۳۴,۱۴۲ ۰ ۶۵۳,۱۲۵ ۲۸۱,۰۱۷ ۳,۰۲۸,۴۸۱,۶۳۲,۴۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰,۸۴۷,۸۰۷ ۱۰,۷۷۷,۶۸۷ ۰ ۲۸,۴۴۸ ۹۳۴,۱۴۲ ۱۲۳ ۶۵۳,۱۲۵ ۲۸۱,۰۱۷ ۳,۰۲۸,۷۱۳,۲۳۴,۴۹۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰,۸۴۸,۶۰۷ ۱۰,۷۷۰,۶۲۷ ۰ ۱,۰۰۹ ۹۰۵,۶۹۴ ۴۱ ۶۵۳,۰۰۲ ۲۵۲,۶۹۲ ۲,۷۲۱,۶۵۱,۳۰۳,۱۱۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰,۵۵۳,۷۴۶ ۱۰,۴۸۱,۲۶۴ ۰ ۳۵ ۹۰۴,۶۸۵ ۹۳۲ ۶۵۲,۹۶۱ ۲۵۱,۷۲۴ ۲,۶۳۸,۳۸۵,۵۷۹,۸۵۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰,۲۸۴,۹۴۸ ۱۰,۲۱۴,۵۶۷ ۰ ۰ ۹۰۴,۶۵۰ ۱۶۴ ۶۵۲,۰۲۹ ۲۵۲,۶۲۱ ۲,۵۸۰,۴۱۴,۱۵۰,۹۹۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۱۳,۸۲۶ ۱۰,۰۴۲,۱۷۸ ۰ ۵۴ ۹۰۴,۶۵۰ ۶۸ ۶۵۱,۸۶۵ ۲۵۲,۷۸۵ ۲,۵۳۸,۵۱۱,۸۹۵,۰۴۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۷۱,۷۰۵ ۱۰,۰۹۹,۲۱۰ ۰ ۰ ۹۰۴,۵۹۶ ۰ ۶۵۱,۷۹۷ ۲۵۲,۷۹۹ ۲,۵۵۳,۰۷۰,۱۹۹,۵۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۰۳,۶۸۶ ۱۰,۰۳۱,۸۷۶ ۰ ۰ ۹۰۴,۵۹۶ ۰ ۶۵۱,۷۹۷ ۲۵۲,۷۹۹ ۲,۵۳۶,۰۴۸,۳۰۴,۲۶۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۰,۱۰۴,۵۰۰ ۱۰,۰۳۲,۶۹۰ ۰ ۰ ۹۰۴,۵۹۶ ۴,۷۲۲ ۶۵۱,۷۹۷ ۲۵۲,۷۹۹ ۲,۵۳۶,۲۵۴,۰۴۰,۷۲۶