صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۱۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۸۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۲,۹۲۰,۸۳۵,۴۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۹۸,۱۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۵۹,۹۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۵۹,۹۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲,۶۹۸,۱۹۰ ۲,۶۵۹,۹۶۷ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۱۳۲ ۱۱۹,۵۶۱ ۱۱۰,۱۲۲ ۲۹۲,۹۲۰,۸۳۵,۴۳۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲,۶۶۷,۳۵۸ ۲,۶۲۹,۲۹۱ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۴ ۱۱۹,۴۲۹ ۱۱۰,۲۵۴ ۲۸۹,۸۸۹,۸۱۱,۳۹۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲,۶۳۳,۸۶۸ ۲,۵۹۶,۲۸۵ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۴۰ ۱۱۹,۴۲۵ ۱۱۰,۲۵۸ ۲۸۶,۲۶۱,۲۴۵,۰۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲,۵۸۸,۴۷۵ ۲,۵۵۳,۵۱۹ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۰ ۱۱۹,۳۸۵ ۱۱۰,۲۹۸ ۲۸۱,۶۴۸,۰۷۷,۷۷۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲,۵۴۲,۸۵۵ ۲,۵۰۸,۵۵۵ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۰ ۱۱۹,۳۸۵ ۱۱۰,۲۹۸ ۲۷۶,۶۸۸,۵۶۶,۳۶۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲,۵۴۳,۱۰۵ ۲,۵۰۸,۸۰۵ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۶۷ ۱۱۹,۳۸۵ ۱۱۰,۲۹۸ ۲۷۶,۷۱۶,۱۹۲,۳۰۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲,۵۴۳,۳۳۵ ۲,۵۰۹,۰۵۶ ۰ ۰ ۲۲۹,۶۹۳ ۱۰۰ ۱۱۹,۳۱۸ ۱۱۰,۳۶۵ ۲۷۶,۹۱۱,۹۲۶,۶۸۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲,۵۱۹,۴۶۵ ۲,۴۸۴,۰۵۲ ۰ ۱۳۶ ۲۲۹,۶۹۳ ۰ ۱۱۹,۲۱۸ ۱۱۰,۴۶۵ ۲۷۴,۴۰۰,۷۸۹,۲۸۳
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲,۵۰۸,۵۰۲ ۲,۴۷۲,۸۰۱ ۰ ۱۹۹ ۲۲۹,۵۵۷ ۱,۷۵۱ ۱۱۹,۲۱۸ ۱۱۰,۳۲۹ ۲۷۲,۸۲۱,۶۸۸,۷۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲,۵۰۲,۹۹۸ ۲,۴۶۷,۶۶۸ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۱۳۲ ۱۱۷,۴۶۷ ۱۱۱,۸۸۱ ۲۷۶,۰۸۵,۲۰۲,۳۴۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲,۴۶۴,۳۹۷ ۲,۴۲۹,۶۶۲ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۲۴۰ ۱۱۷,۳۳۵ ۱۱۲,۰۱۳ ۲۷۲,۱۵۳,۷۴۳,۸۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲,۴۲۳,۰۰۴ ۲,۳۸۹,۸۱۴ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۰ ۱۱۷,۰۹۵ ۱۱۲,۲۵۳ ۲۶۸,۲۶۳,۸۴۳,۲۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲,۴۲۳,۲۴۷ ۲,۳۹۰,۰۵۸ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۰ ۱۱۷,۰۹۵ ۱۱۲,۲۵۳ ۲۶۸,۲۹۱,۱۴۳,۵۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲,۴۲۳,۴۹۱ ۲,۳۹۰,۳۰۱ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۱۷۷ ۱۱۷,۰۹۵ ۱۱۲,۲۵۳ ۲۶۸,۳۱۸,۴۴۵,۳۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲,۴۱۲,۷۹۰ ۲,۳۷۹,۷۶۱ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۶۱ ۱۱۶,۹۱۸ ۱۱۲,۴۳۰ ۲۶۷,۵۵۶,۵۲۱,۱۷۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲,۴۱۱,۵۴۹ ۲,۳۷۷,۰۵۸ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۱,۴۱۵ ۱۱۶,۸۵۷ ۱۱۲,۴۹۱ ۲۶۷,۳۹۷,۶۸۷,۵۳۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲,۴۰۵,۷۳۴ ۲,۳۷۲,۳۱۵ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۴۲۰ ۱۱۵,۴۴۲ ۱۱۳,۹۰۶ ۲۷۰,۲۲۰,۹۲۶,۳۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲,۴۱۸,۶۶۸ ۲,۳۸۹,۲۲۲ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۰ ۱۱۵,۰۲۲ ۱۱۴,۳۲۶ ۲۷۳,۱۵۰,۲۰۹,۶۹۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲,۴۱۱,۴۴۵ ۲,۳۸۴,۷۶۴ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۰ ۱۱۵,۰۲۲ ۱۱۴,۳۲۶ ۲۷۲,۶۴۰,۵۳۰,۱۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲,۴۱۱,۶۱۱ ۲,۳۸۴,۹۳۰ ۰ ۰ ۲۲۹,۳۵۸ ۱۲۷ ۱۱۵,۰۲۲ ۱۱۴,۳۲۶ ۲۷۲,۶۵۹,۴۹۲,۷۵۳