مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهاداربا مجمع مورخ 1398/01/26 مبنی بر تغییر متولی سهام بزرگ دریافت خبر 1398/02/03
2 برگزاری مجمع دریافت خبر 1398/01/26
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1398/01/17
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه سالیانه مجمع مورخ 1397/12/04 دریافت خبر 1397/12/21
5 برگزاری مجمع سالیانه صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/12/04
6 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/11/27
7 برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس دریافت خبر 1397/07/02
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/07/01
9 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
10 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/02/24
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/12/02 دریافت خبر 1397/01/20
12 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/26 دریافت خبر 1397/01/20
13 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/02 مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر 1397/01/20
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر 1396/12/20
15 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر 1396/12/20
16 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/12/19
17 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/17
18 دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/10/07
19 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
20 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
21 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
22 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/02/03
23 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
24 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1395/12/11
25 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
26 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
27 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07