صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۳ برگزاری مجمع ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۴ برگزاری مجمع سالانه ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۵ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۶ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۷ آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸ آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ درخصوص تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ درخصوص تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۲ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۳ دعوت به جلسه مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان در خصوص اصلاح کارمزد تصفیه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۴ برگزاری مجمع ۱۸-۰۹-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۶ برگزاری مجمع ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲۰ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۱ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۵ برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۶ برگزاری مجمع ۰۵-۰۱-۹۹ صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۲۹ برگزاری مجمع ۲۹-۱۱-۹۸ صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۱ دعوت به مجمع سالانه صندوق و تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۳۳ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۵ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳۷ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۸ دعوت به جلسه مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۳۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهاداربا مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ مبنی بر تغییر متولی سهام بزرگ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۴۰ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۴۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۴۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه سالیانه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۴۳ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۴۴ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۴۵ برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
۴۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۴۷ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۴۸ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۴۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۵۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۵۴ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۵۵ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۵۶ دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۵۷ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۵۸ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۵۹ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۶۰ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۶۱ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۶۲ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۶۳ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۶۴ دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۶۵ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷