صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۲ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ راس ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳راس ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶ برگزاری مجمع تغییر هزینه متولی صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۸ آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه متولی صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۲ برگزاری مجمع ۲۵-۰۱-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۳ آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۶ برگزاری مجمع ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۱۷ برگزاری مجمع سالانه ۰۲-۱۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۹ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۰ آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۱ آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ درخصوص تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ درخصوص تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۵ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۶ دعوت به جلسه مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان در خصوص اصلاح کارمزد تصفیه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۷ برگزاری مجمع ۱۸-۰۹-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۲۹ برگزاری مجمع ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۳۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۳ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳۴ دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳۸ برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۳۹ برگزاری مجمع ۰۵-۰۱-۹۹ صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۴۲ برگزاری مجمع ۲۹-۱۱-۹۸ صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۴۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۴ دعوت به مجمع سالانه صندوق و تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۴۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۶ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۸ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۴۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۵۰ برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵۱ دعوت به جلسه مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۵۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهاداربا مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ مبنی بر تغییر متولی سهام بزرگ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۵۳ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۵۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۵۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه سالیانه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۵۶ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۵۷ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵۸ برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
۵۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۶۰ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶۱ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۶۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۶۷ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۶۸ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۹ دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۷۰ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۷۱ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۷۲ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۷۳ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۷۴ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۷۵ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
۷۶ برگزاری مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۷۷ دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۷۸ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۷