مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/11/27
2 برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس دریافت خبر 1397/07/02
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/07/01
4 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
5 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/02/24
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/12/02 دریافت خبر 1397/01/20
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/26 دریافت خبر 1397/01/20
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/02 مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر 1397/01/20
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر 1396/12/20
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر 1396/12/20
11 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/12/19
12 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/17
13 دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/10/07
14 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
15 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
17 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/02/03
18 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
19 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1395/12/11
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
21 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
22 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07