مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع دریافت خبر 1398/01/26
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1398/01/17
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه سالیانه مجمع مورخ 1397/12/04 دریافت خبر 1397/12/21
4 برگزاری مجمع سالیانه صندوق سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/12/04
5 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/11/27
6 برگزاری مجمع و تاییدیه سازمان بورس دریافت خبر 1397/07/02
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/07/01
8 برگزاری مجمع دریافت خبر 1397/03/02
9 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1397/02/24
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسات مجامع مورخ 1396/12/02 دریافت خبر 1397/01/20
11 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/26 دریافت خبر 1397/01/20
12 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/02 مبنی بر "تمدید فعالیت" دریافت خبر 1397/01/20
13 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر کارمزد مدیر" دریافت خبر 1396/12/20
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/17 مبنی بر "تغییر مدیر ثبت" " دریافت خبر 1396/12/20
15 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/12/19
16 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/10/17
17 دعوت به جلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/10/07
18 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/13 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
19 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/24 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/03/22
20 برگزاری مجمع دریافت خبر 1396/02/16
21 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1396/02/03
22 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/12/24
23 دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان دریافت خبر 1395/12/11
24 برگزاری مجمع دریافت خبر 1395/03/01
25 دعوت به مجمع تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1395/02/26
26 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/02/07