صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۸۹ ۰.۶۱ ۲,۴۸۴.۰۱ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴.۳ ۴.۸۹ ۴.۶۴E+۰۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۱۷ ۲.۱ ۶,۸۲۸.۳۸ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۲۹) ۰.۵۲ (۹۹.۱۴) ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۸ ۴.۲۷ ۸.۳۱E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۶۸ ۴.۳۸ ۱.۷۷E+۰۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۲۵) (۰.۶۷) (۹۹.۹۸) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۵ ۱.۷۵ ۲,۱۱۵.۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۳ ۳.۳ ۹۱۲,۲۵۸.۴۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۶۴ ۲.۰۴ ۹۲۳.۰۳ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۶۱ ۳.۶۹ ۴.۱۲E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۸۲ ۳.۱۳ ۲.۵۶E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۸ ۲.۳۸ ۳,۴۷۷.۵۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳.۱۳ ۳.۳۳ ۷.۶۵E+۰۶ ۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰