صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۶۲ ۰.۵۲ ۸۵۱.۱۲ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۷۲ ۲.۷۱ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۵۵ ۲.۶۲ ۹۷۳,۰۵۶.۳۵ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۹۷ ۱.۷۳ ۱۲۴,۴۳۶.۱۵ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳.۶ ۰.۷۵ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۹۷) (۱.۳۵) (۹۷.۱۳) (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۱۶ ۱.۲۳ ۶,۶۹۱.۶۳ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۳۱) (۰.۵۶) (۶۸.۳۴) (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۲۸ ۱.۵۸ ۱۰,۱۸۵.۲۴ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۰۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲.۷۶ ۳.۷۳ ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۶۱ ۱.۸۲ ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱.۷۲ ۱.۳ ۴۹,۷۹۹.۵۸ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۵۶) ۰.۷۸ (۸۷.۳۴) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۶۷ ۲.۱۸ ۱,۰۴۹.۲۵ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۳ ۰