صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰.۵۳ (۰.۱۷) ۵۷۶.۱۵ (۴۶.۸۲)
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۸۵ ۰.۶۵ ۲,۱۱۲ ۹۵۳.۳۱
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲.۶۱ ۲.۶۶ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۳۶ ۰.۱۲ ۲۷۴.۲۸ ۵۵.۶۷
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۵۸) (۰.۶۴) (۸۸.۰۸) (۹۰.۳۴)
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱,۰۶۸.۲۱ ۲,۷۱۷.۴۱
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۰۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۸.۰۱) ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۳۴ ۰.۶۵ ۲۴۳.۵۴ ۹۵۸.۳۶
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۱.۴۲) (۰.۶۴) (۹۹.۴۷) (۹۰.۳۸)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) ۰.۴۴ (۲۲.۱۹) ۳۹۶.۷۱
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۱) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۱۴.۱۱ ۵۶.۶۹