صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۵,۹۸۵,۹۹۵ ۱,۲۴۴ ۳۲,۳۲۶,۵۷۷,۷۸۰ (۲۰.۶۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳۹۳,۷۲۱ ۱,۶۱۵ ۶۳۵,۷۰۱,۹۲۷ ۷۳۳.۷۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰۸,۱۴۴ ۱,۴۵۵ ۱۵۷,۳۵۳,۸۴۶ ۱۹۱.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۱۹,۵۱۷ ۱,۵۱۷ ۱۸۱,۳۰۰,۱۱۸ ۳۷۷.۷۲
۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۷۹,۶۱۲ ۱,۴۶۸ ۱۱۶,۸۶۵,۶۳۹ ۱۰.۷۳
۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۳۷,۵۷۸ ۱,۵۲۶ ۵۷,۳۳۶,۱۳۷ ۹۶.۶۴
۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۸۸,۷۶۰ ۵۶۱ ۴۹,۷۵۹,۷۴۴ ۲۳
۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۶۱,۳۰۵ ۴۷ ۲,۹۱۰,۷۶۱ ۰.۵۹
۹ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ ۶۳,۱۴۳ ۳۶ ۲,۲۴۳,۴۷۱ (۱۳.۱)
۱۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۶۲,۷۴۴ ۸۱۸ ۵۱,۳۱۴,۵۵۳ ۵۳۱.۶۴
«1»