صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/05/03 راس ساعت 11:00 ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
2 برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/05/03 راس ساعت 10:00 ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/05/03 راس ساعت 11:00 ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/05/03راس ساعت 10:00 ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/21 ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
6 برگزاری مجمع تغییر هزینه متولی صندوق سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/02/21ساعت 10:00 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/25ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
8 آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه متولی صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 1400/02/21 ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/18 ساعت 13:00 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/02 ساعت 14:30 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
سایز صفحه