صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/19 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/19 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
3 برگزاری مجمع 02-12-1399 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
4 برگزاری مجمع سالانه 02-12-1399 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
5 آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 99/12/02 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
6 برگزاری مجمع صندوق سهام بزرگ کاردان ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
7 آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 99/11/19 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
8 آگهی دعوت به مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان مورخ 99/11/19 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/19/18 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/07 درخصوص تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
سایز صفحه