صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۵,۳۵۱,۹۰۵ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۲۷۴ ۵.۱۸ % ۵۰,۰۱۱ ۰.۸۸ % ۱,۹۵۴,۸۷۴ ۳۴.۳۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۵,۳۴۵,۹۰۴ ۹۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۳۴۷ ۳.۱۱ % ۶۲,۳۵۸ ۱.۱۲ % ۱,۹۳۳,۹۴۲ ۳۴.۶۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۵,۳۸۷,۴۸۸ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۸۰ ۲.۰۲ % ۲۳۶,۴۱۲ ۴.۱۲ % ۱,۹۱۴,۷۸۶ ۳۳.۳۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۵,۷۰۱,۲۵۳ ۹۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۴۰۲ ۴.۲۶ % ۶۲,۳۲۷ ۱.۰۴ % ۲,۰۱۲,۶۰۵ ۳۳.۴۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۵,۶۹۲,۵۴۱ ۹۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۷۶۱ ۷.۲ % ۶۲,۳۰۹ ۱ % ۲,۰۳۵,۹۷۲ ۳۲.۸۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۵,۶۹۲,۵۴۱ ۹۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۷۶۱ ۷.۲ % ۶۲,۳۱۷ ۱ % ۲,۰۳۵,۹۷۲ ۳۲.۸۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۵,۶۹۲,۵۴۱ ۹۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۲۸۴ ۷.۱۴ % ۶۲,۲۹۹ ۱.۰۱ % ۲,۰۳۵,۹۷۲ ۳۲.۸۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۵,۲۸۲,۱۹۳ ۹۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۰۳۴ ۱.۵۷ % ۱۲۱,۵۴۳ ۲.۲۱ % ۱,۸۴۵,۰۳۶ ۳۳.۶۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۴,۹۹۸,۴۱۸ ۹۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۲۷ ۰.۹۴ % ۱۸۱,۲۷۵ ۳.۴۷ % ۱,۷۵۸,۷۴۵ ۳۳.۶۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۴,۶۷۸,۳۷۷ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۱۲ ۱.۱۵ % ۴۳۳,۵۰۵ ۲.۹۴ % ۱,۶۹۸,۰۶۷ ۳۲.۸۴ %