ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/27 54,944 95.18 % 0 0 % 0 0 % 384 0.67 % 2,399 7.99 % 0 0 %
2 1397/07/26 54,944 95.18 % 0 0 % 0 0 % 384 0.67 % 2,399 7.99 % 0 0 %
3 1397/07/25 54,944 95.18 % 0 0 % 0 0 % 384 0.67 % 2,399 7.99 % 0 0 %
4 1397/07/24 54,742 95.16 % 0 0 % 0 0 % 384 0.67 % 2,399 8.02 % 0 0 %
5 1397/07/23 53,333 95.04 % 0 0 % 0 0 % 384 0.69 % 2,399 8.22 % 0 0 %
6 1397/07/22 51,069 94.83 % 0 0 % 0 0 % 384 0.71 % 2,399 8.56 % 0 0 %
7 1397/07/21 52,213 82.16 % 0 0 % 0 0 % 8,997 14.16 % 2,343 7.17 % 0 0 %
8 1397/07/20 54,351 88.32 % 0 0 % 0 0 % 4,846 7.88 % 2,342 7.4 % 0 0 %
9 1397/07/19 54,351 88.32 % 0 0 % 0 0 % 4,846 7.88 % 2,340 7.4 % 0 0 %
10 1397/07/18 54,351 88.32 % 0 0 % 0 0 % 4,846 7.88 % 2,339 7.39 % 0 0 %