ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/27 124,245 99.07 % 0 0 % 0 0 % 10 0.01 % 1,151 1.54 % 52,777 42.08 %
2 1398/01/26 128,636 99.1 % 0 0 % 0 0 % 10 0.01 % 1,153 1.49 % 53,202 40.99 %
3 1398/01/25 122,067 99.05 % 0 0 % 0 0 % 10 0.01 % 1,154 1.57 % 52,107 42.28 %
4 1398/01/24 122,244 95.6 % 0 0 % 0 0 % 4,470 3.5 % 1,155 1.51 % 51,644 40.39 %
5 1398/01/23 115,990 98 % 0 0 % 0 0 % 1,208 1.02 % 1,156 1.63 % 50,881 42.99 %
6 1398/01/22 115,990 98 % 0 0 % 0 0 % 1,208 1.02 % 1,157 1.63 % 50,881 42.99 %
7 1398/01/21 115,990 98 % 0 0 % 0 0 % 1,208 1.02 % 1,158 1.63 % 50,881 42.99 %
8 1398/01/20 108,633 94.97 % 0 0 % 0 0 % 1,212 1.06 % 4,544 4.65 % 45,575 39.84 %
9 1398/01/19 110,854 97.8 % 0 0 % 0 0 % 1,055 0.93 % 1,438 1.95 % 43,860 38.7 %
10 1398/01/18 110,420 97.77 % 0 0 % 0 0 % 1,074 0.95 % 1,444 1.97 % 43,052 38.12 %