صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲۶۴,۹۶۳ ۸۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۲ ۵.۴۶ % ۱۷,۹۷۰ ۷.۱۱ % ۱۱۲,۳۶۴ ۳۷.۵۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲۷۵,۶۳۷ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۰ ۱.۱۸ % ۴۵,۲۹۴ ۱۴.۹۷ % ۱۱۷,۲۴۱ ۳۶.۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲۹۸,۹۱۸ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۶ ۰.۹۷ % ۳۱,۳۰۱ ۱۰.۳۸ % ۱۲۸,۷۳۷ ۳۸.۶۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۲۵,۹۳۱ ۹۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۷۷ ۳.۵۱ % ۳,۵۱۳ ۲ % ۱۱۹,۶۸۷ ۳۵.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۰.۸۴ % ۱۸,۷۵۳ ۶.۴۹ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۰.۸۳ % ۱۸,۷۵۸ ۶.۴۹ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۶ ۰.۸۳ % ۱۸,۷۶۷ ۶.۵ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۱۰,۹۲۰ ۹۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۵۳ ۱.۴۷ % ۲۱,۳۳۰ ۷.۳۱ % ۱۱۹,۵۵۳ ۳۵.۴۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۵۰,۲۹۲ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۳ ۰.۹ % ۳,۳۹۲ ۱.۸۸ % ۱۲۲,۲۵۲ ۳۴.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۵۰,۲۹۲ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۳ ۰.۹ % ۳,۳۹۲ ۱.۸۸ % ۱۲۲,۲۵۲ ۳۴.۲۶ %