ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 40,908 92.06 % 0 0 % 591 1.33 % 1,537 3.46 % 29,385 66.13 %
2 1397/03/28 39,932 91.89 % 0 0 % 591 1.36 % 1,537 3.54 % 28,488 65.55 %
3 1397/03/27 39,912 91.88 % 0 0 % 591 1.36 % 1,537 3.54 % 28,562 65.75 %
4 1397/03/26 39,430 88.89 % 0 0 % 1,993 4.49 % 1,537 3.47 % 28,402 64.03 %
5 1397/03/25 39,430 88.89 % 0 0 % 1,993 4.49 % 1,537 3.47 % 28,402 64.03 %
6 1397/03/24 39,430 88.89 % 0 0 % 1,993 4.49 % 1,537 3.47 % 28,402 64.03 %
7 1397/03/23 39,430 88.89 % 0 0 % 1,993 4.49 % 1,537 3.47 % 28,402 64.03 %
8 1397/03/22 38,373 88.62 % 0 0 % 1,993 4.6 % 1,537 3.55 % 27,694 63.96 %
9 1397/03/21 36,841 88.19 % 0 0 % 1,998 4.78 % 1,537 3.68 % 27,427 65.65 %
10 1397/03/20 36,762 88.17 % 0 0 % 1,998 4.79 % 1,537 3.69 % 27,302 65.48 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق