صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳ % ۷۲۲ ۰.۱۴ % ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳ % ۷۲۴ ۰.۱۴ % ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳ % ۷۲۵ ۰.۱۴ % ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳ % ۷۲۶ ۰.۱۴ % ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳ % ۷۲۷ ۰.۱۴ % ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴۹۶,۶۹۸ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۸ ۰.۶۲ % ۴,۶۴۶ ۰.۹۲ % ۱۷۹,۸۱۱ ۳۵.۶۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴۸۶,۰۳۷ ۹۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۳ ۰.۶۵ % ۷۳۰ ۰.۱۵ % ۱۷۲,۹۱۱ ۳۵.۲۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴۶۵,۳۷۳ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۹ ۰.۶۳ % ۹۱۰ ۰.۱۹ % ۱۶۵,۸۱۸ ۳۵.۳۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴۶۵,۳۷۳ ۹۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۹ ۰.۶۳ % ۹۱۱ ۰.۱۹ % ۱۶۵,۸۱۸ ۳۵.۳۴ %