صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۳,۶۳۱,۳۱۵ ۹۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۳۳۶ ۲.۳۷ % ۵۴,۸۶۰ ۱.۴۵ % ۱,۳۲۹,۱۲۲ ۳۵.۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳,۵۲۷,۹۱۹ ۹۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۶۱۹ ۴.۱۶ % ۵۴,۸۵۵ ۱.۴۷ % ۱,۳۲۷,۱۳۷ ۳۵.۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳,۴۳۴,۹۸۹ ۹۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۵۲۰ ۷.۷۶ % ۵۴,۸۵۱ ۱.۴۵ % ۱,۳۰۴,۴۴۸ ۳۴.۴۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳,۲۵۰,۶۸۹ ۹۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۹۵۷ ۲.۷۹ % ۵۹,۸۸۵ ۱.۷۶ % ۱,۲۷۶,۱۴۴ ۳۷.۴۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳,۰۱۴,۴۱۶ ۹۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۰۸ ۳.۹۴ % ۱۸۸,۵۳۶ ۵.۶۵ % ۱,۲۳۲,۸۹۱ ۳۶.۹۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳,۰۱۴,۴۱۶ ۹۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۰۸ ۳.۹۴ % ۱۸۸,۵۳۹ ۵.۶۵ % ۱,۲۳۲,۸۹۱ ۳۶.۹۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳,۰۱۴,۴۱۶ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۱۸۶ ۳.۸۵ % ۱۸۹,۱۴۰ ۵.۶۸ % ۱,۲۳۲,۸۹۱ ۳۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳,۰۷۸,۳۵۰ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۶۳۲ ۳.۹۴ % ۵۵,۴۳۰ ۱.۷ % ۱,۳۲۲,۷۱۳ ۴۰.۵۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳,۰۱۴,۰۰۷ ۹۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۹۴ ۲.۸۷ % ۱۳۸,۰۶۸ ۴.۲۵ % ۱,۳۲۸,۸۵۶ ۴۰.۹۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳,۰۲۹,۰۹۷ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۱۱۳ ۷.۸۶ % ۵۵,۴۲۱ ۱.۶۶ % ۱,۳۱۰,۸۶۶ ۳۹.۱۶ %