صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۴,۴۳۵,۰۵۸ ۹۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۰۱ ۰.۷۴ % ۱,۰۰۵ ۰.۰۲ % ۲,۰۳۷,۸۰۳ ۴۵.۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۴,۳۵۳,۶۰۲ ۹۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۱۵ ۰.۶۹ % ۱,۰۰۶ ۰.۰۲ % ۲,۰۰۵,۹۴۱ ۴۵.۷۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴,۳۴۶,۸۴۹ ۹۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۳۵ ۰.۶۸ % ۴,۱۱۵ ۰.۰۹ % ۲,۰۲۳,۶۲۸ ۴۶.۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۴,۲۰۲,۱۵۸ ۹۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۲۴ ۰.۴۴ % ۴,۱۱۶ ۰.۱ % ۱,۹۳۳,۰۲۹ ۴۵.۷۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۴,۲۰۲,۱۵۸ ۹۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۲۴ ۰.۴۴ % ۴,۱۱۸ ۰.۱ % ۱,۹۳۳,۰۲۹ ۴۵.۷۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴,۲۰۲,۱۵۸ ۹۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۸ ۰.۵۱ % ۴,۱۱۹ ۰.۱ % ۱,۹۳۳,۰۲۹ ۴۵.۷۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴,۱۹۴,۰۱۸ ۹۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۸۴ ۰.۵۱ % ۴,۱۲۱ ۰.۱ % ۱,۹۱۴,۳۱۰ ۴۵.۳۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴,۳۰۶,۶۳۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۱ ۰.۵ % ۱,۰۱۵ ۰.۰۲ % ۱,۹۷۴,۸۶۸ ۴۵.۶۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴,۳۰۶,۶۳۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۱ ۰.۵ % ۱,۰۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۹۷۴,۸۶۸ ۴۵.۶۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴,۳۰۶,۶۳۰ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۱ ۰.۵ % ۱,۰۱۸ ۰.۰۲ % ۱,۹۷۴,۸۶۸ ۴۵.۶۱ %