ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/03 72,834 76.74 % 7,237 7.63 % 11,175 11.77 % 2,389 2.52 % 40,817 43.01 %
2 1397/02/02 72,668 76.12 % 7,241 7.59 % 11,248 11.78 % 3,028 3.17 % 41,135 43.09 %
3 1397/02/01 74,373 77.55 % 7,231 7.54 % 11,248 11.73 % 1,781 1.86 % 41,421 43.19 %
4 1397/01/31 74,125 77.48 % 7,229 7.56 % 11,248 11.76 % 1,788 1.87 % 41,169 43.04 %
5 1397/01/30 74,125 77.49 % 7,229 7.56 % 11,248 11.76 % 1,785 1.87 % 41,169 43.04 %
6 1397/01/29 74,125 77.49 % 7,229 7.56 % 11,161 11.67 % 1,871 1.96 % 41,169 43.04 %
7 1397/01/28 73,979 77.43 % 7,259 7.6 % 9,109 9.53 % 3,920 4.1 % 41,107 43.02 %
8 1397/01/27 74,308 77.51 % 7,261 7.57 % 9,308 9.71 % 3,719 3.88 % 41,153 42.93 %
9 1397/01/26 77,363 79.86 % 7,261 7.5 % 7,466 7.71 % 3,509 3.62 % 41,528 42.87 %
10 1397/01/25 77,684 79.82 % 7,195 7.39 % 7,465 7.67 % 3,708 3.81 % 41,848 43 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi