ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/24 53,947 92.24 % 0 0 % 0 0 % 1,232 2.11 % 3,306 7.58 % 0 0 %
2 1397/09/23 57,113 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,111 1.87 % 1,278 4.05 % 0 0 %
3 1397/09/22 57,113 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,111 1.87 % 1,278 4.05 % 0 0 %
4 1397/09/21 57,113 95.98 % 0 0 % 0 0 % 1,111 1.87 % 1,279 4.05 % 0 0 %
5 1397/09/20 56,810 94.61 % 0 0 % 0 0 % 1,955 3.26 % 1,279 4.01 % 0 0 %
6 1397/09/19 57,008 92.53 % 0 0 % 0 0 % 3,325 5.4 % 1,279 3.91 % 0 0 %
7 1397/09/18 56,322 90.6 % 0 0 % 0 0 % 4,562 7.34 % 1,279 3.87 % 0 0 %
8 1397/09/17 54,555 90.33 % 0 0 % 0 0 % 4,113 6.81 % 1,728 5.48 % 0 0 %
9 1397/09/16 52,110 83.46 % 0 0 % 0 0 % 8,595 13.77 % 1,727 5.3 % 0 0 %
10 1397/09/15 52,110 83.47 % 0 0 % 0 0 % 8,595 13.77 % 1,726 5.29 % 0 0 %