ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/26 165,728 98.95 % 0 0 % 0 0 % 517 0.31 % 1,234 1.31 % 67,280 40.17 %
2 1398/03/25 163,607 94.49 % 0 0 % 0 0 % 8,342 4.82 % 1,196 1.25 % 66,451 38.38 %
3 1398/03/24 161,932 98.77 % 0 0 % 0 0 % 818 0.5 % 1,196 1.32 % 65,438 39.91 %
4 1398/03/23 161,932 98.77 % 0 0 % 0 0 % 818 0.5 % 1,197 1.32 % 65,438 39.91 %
5 1398/03/22 161,932 98.77 % 0 0 % 0 0 % 818 0.5 % 1,197 1.32 % 65,438 39.91 %
6 1398/03/21 150,579 94.25 % 0 0 % 0 0 % 818 0.51 % 8,367 5.62 % 64,008 40.06 %
7 1398/03/20 155,068 98.88 % 0 0 % 0 0 % 659 0.42 % 1,091 1.09 % 70,321 44.84 %
8 1398/03/19 151,748 98.86 % 0 0 % 0 0 % 744 0.49 % 1,009 1.06 % 68,597 44.69 %
9 1398/03/18 147,552 95.58 % 0 0 % 0 0 % 247 0.16 % 6,569 4.65 % 68,571 44.42 %
10 1398/03/17 145,681 95.48 % 0 0 % 0 0 % 4 0 % 6,896 4.92 % 68,225 44.71 %