ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/28 30,212 84.16 % 0 0 % 478 1.33 % 6,672 18.59 % 0 0 %
2 1397/05/27 29,374 82.77 % 0 0 % 478 1.35 % 7,101 20.01 % 0 0 %
3 1397/05/26 30,261 80.05 % 0 0 % 3,402 9 % 5,604 14.83 % 0 0 %
4 1397/05/25 30,261 80.05 % 0 0 % 3,402 9 % 5,603 14.82 % 0 0 %
5 1397/05/24 30,261 80.05 % 0 0 % 3,402 9 % 5,602 14.82 % 0 0 %
6 1397/05/23 30,291 78 % 0 0 % 4,406 11.35 % 5,601 14.42 % 0 0 %
7 1397/05/22 27,408 76.25 % 0 0 % 4,400 12.24 % 5,600 15.58 % 0 0 %
8 1397/05/21 26,590 75.62 % 0 0 % 4,400 12.51 % 5,635 16.03 % 0 0 %
9 1397/05/20 26,575 75.63 % 0 0 % 3,670 10.45 % 6,358 18.09 % 0 0 %
10 1397/05/19 26,508 75.58 % 0 0 % 301 0.86 % 9,727 27.74 % 0 0 %