صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۲,۶۶۵,۸۹۰ ۹۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۱۹ ۵.۴۹ % ۶۶,۰۱۴ ۲.۲۸ % ۱,۲۳۷,۵۳۰ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۲,۶۶۵,۸۹۰ ۹۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۱۹ ۵.۴۹ % ۶۵,۹۵۶ ۲.۲۸ % ۱,۲۳۷,۵۳۰ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۲,۶۷۵,۸۰۹ ۹۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۰۲ ۴.۶ % ۸۹,۳۱۸ ۳.۰۸ % ۱,۲۳۷,۳۸۰ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۲,۶۵۷,۲۱۸ ۹۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۱۰۴ ۴.۲۶ % ۱۰۹,۷۶۹ ۳.۸ % ۱,۲۲۹,۸۲۲ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲,۷۰۱,۱۹۲ ۹۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۷۸۷ ۴.۸۱ % ۸۷,۲۵۱ ۲.۹۸ % ۱,۲۳۶,۱۶۱ ۴۲.۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲,۷۳۸,۴۰۸ ۹۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۴۴۱ ۳.۹۸ % ۱۲۰,۸۷۱ ۴.۰۶ % ۱,۲۴۲,۰۶۲ ۴۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲,۷۵۸,۶۸۳ ۸۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۳۳ ۱۰.۳۳ % ۱۹۵,۳۱۳ ۵.۹۳ % ۱,۲۵۳,۳۸۷ ۳۸.۰۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲,۷۵۸,۶۸۳ ۸۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۳۳ ۱۰.۳۳ % ۱۹۵,۲۵۶ ۵.۹۳ % ۱,۲۵۳,۳۸۷ ۳۸.۰۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲,۷۵۸,۶۸۳ ۸۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۴۳۳ ۱۰.۳۳ % ۱۹۵,۲۰۱ ۵.۹۳ % ۱,۲۵۳,۳۸۷ ۳۸.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲,۸۳۵,۴۳۸ ۸۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۱۹۲ ۷.۸۱ % ۲۲۲,۹۲۷ ۶.۷۲ % ۱,۲۵۷,۵۴۴ ۳۷.۹۱ % ۰ ۰ %