صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۲۴,۹۹۵ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۵۸ % ۱۳,۹۲۲ ۳.۰۴ % ۷۳,۹۴۴ ۳۰.۷۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۱۸,۰۷۳ ۹۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۳ ۴.۴۲ % ۱۳,۴۰۸ ۳.۰۲ % ۷۴,۱۰۹ ۳۰.۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۱۸,۰۷۳ ۹۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۳ ۴.۴۲ % ۱۳,۴۰۴ ۳.۰۲ % ۷۴,۱۰۹ ۳۰.۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۱۸,۰۷۳ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۰۳ ۳.۲۲ % ۱۳,۳۹۹ ۳.۰۵ % ۷۴,۱۰۹ ۳۰.۹۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۱۵,۴۴۹ ۹۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴ ۰.۰۶ % ۱۳,۳۹۴ ۳.۱۹ % ۷۳,۳۰۴ ۳۲.۰۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۰۷,۵۲۴ ۹۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۹ ۰.۰۶ % ۷,۴۸۷ ۳.۵۳ % ۷۳,۰۸۴ ۳۳.۹۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۰۷,۵۲۴ ۹۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۹ ۰.۰۶ % ۷,۴۸۵ ۳.۵۳ % ۷۳,۰۸۴ ۳۳.۹۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۰۵,۰۵۹ ۹۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۸ ۰.۹۵ % ۱۱,۲۴۷ ۳.۳۴ % ۷۲,۶۵۳ ۳۳.۲۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲۰۲,۳۱۹ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸ ۰.۰۳ % ۷,۷۰۴ ۳.۴۸ % ۷۱,۲۷۴ ۳۳.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲۰۲,۳۱۹ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸ ۰.۰۳ % ۷,۶۹۹ ۳.۴۷ % ۷۱,۲۷۴ ۳۳.۹۳ %