ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/26 61,803 82.64 % 0 0 % 11,896 15.91 % 1,090 1.46 % 31,779 42.49 %
2 1396/10/25 61,327 82.53 % 0 0 % 11,896 16.01 % 1,088 1.46 % 31,449 42.32 %
3 1396/10/24 59,087 81.99 % 0 0 % 11,891 16.5 % 1,087 1.51 % 31,484 43.69 %
4 1396/10/23 57,427 79.75 % 0 0 % 13,499 18.75 % 1,085 1.51 % 32,553 45.21 %
5 1396/10/22 56,736 79.55 % 0 0 % 13,499 18.93 % 1,082 1.52 % 32,275 45.26 %
6 1396/10/21 56,736 79.56 % 0 0 % 13,499 18.93 % 1,079 1.51 % 32,275 45.26 %
7 1396/10/20 56,736 79.56 % 0 0 % 13,499 18.93 % 1,076 1.51 % 32,275 45.26 %
8 1396/10/19 56,518 79.12 % 0 0 % 13,844 19.38 % 1,074 1.5 % 32,334 45.26 %
9 1396/10/18 54,871 78.62 % 0 0 % 13,844 19.84 % 1,079 1.55 % 30,090 43.11 %
10 1396/10/17 55,001 78.66 % 0 0 % 13,844 19.8 % 1,073 1.53 % 30,065 43 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق