ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 56,138 97.21 % 0 0 % 0 0 % 165 0.29 % 1,445 3.5 % 26,484 45.86 %
2 1397/11/29 54,678 94.34 % 0 0 % 0 0 % 164 0.28 % 3,114 6.37 % 26,547 45.81 %
3 1397/11/28 56,993 93.66 % 0 0 % 0 0 % 3,218 5.29 % 639 2 % 26,661 43.81 %
4 1397/11/27 57,160 95.81 % 0 0 % 0 0 % 1,860 3.12 % 640 2.04 % 26,819 44.95 %
5 1397/11/26 54,247 93.29 % 0 0 % 0 0 % 1,860 3.2 % 2,043 4.51 % 26,739 45.98 %
6 1397/11/25 54,247 93.28 % 0 0 % 0 0 % 1,860 3.2 % 2,044 4.51 % 26,739 45.98 %
7 1397/11/24 54,247 93.28 % 0 0 % 0 0 % 1,860 3.2 % 2,045 4.51 % 26,739 45.98 %
8 1397/11/23 55,754 95.44 % 0 0 % 0 0 % 1,960 3.36 % 700 2.19 % 26,923 46.09 %
9 1397/11/22 55,767 95.46 % 0 0 % 0 0 % 1,960 3.36 % 688 2.17 % 27,059 46.32 %
10 1397/11/21 55,767 95.46 % 0 0 % 0 0 % 1,960 3.36 % 689 2.17 % 27,059 46.32 %