صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱,۵۷۱,۰۵۲ ۵۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۴ ۱.۴۴ % ۲۲۰,۱۶۳ ۸.۰۵ % ۹۰۲,۸۵۶ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱,۵۷۳,۸۴۳ ۵۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۳۰ ۱.۴۵ % ۷۷,۲۶۱ ۲.۹۲ % ۹۵۵,۵۷۴ ۳۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱,۵۵۸,۷۹۷ ۵۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۳۷ ۱.۴۲ % ۷۸,۹۵۴ ۳.۰۱ % ۹۴۷,۴۳۷ ۳۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱,۴۹۷,۷۱۰ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۵ ۱.۸۳ % ۶۵,۹۲۰ ۲.۵۷ % ۹۵۵,۰۳۲ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱,۴۹۷,۷۱۰ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۵ ۱.۸۳ % ۶۵,۸۸۸ ۲.۵۷ % ۹۵۵,۰۳۲ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱,۴۹۷,۷۱۰ ۵۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۶۱ ۱.۸۱ % ۶۵,۸۵۶ ۲.۵۷ % ۹۵۵,۰۳۲ ۳۷.۲۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱,۴۹۰,۹۲۹ ۵۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۰۲۵ ۲.۰۳ % ۶۵,۸۲۵ ۲.۵۷ % ۹۵۳,۱۹۴ ۳۷.۲۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱,۴۹۶,۰۰۴ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۷۰ ۱.۸۷ % ۶۵,۷۳۵ ۲.۵۶ % ۹۵۶,۱۰۹ ۳۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۴۸۰,۴۸۰ ۵۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۸۸ ۳.۲۷ % ۶۵,۰۱۱ ۲.۵۲ % ۹۴۸,۴۶۸ ۳۶.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۴۸۰,۴۷۹ ۵۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۴۲ ۳.۲۵ % ۶۴,۹۷۲ ۲.۵۲ % ۹۴۸,۴۶۸ ۳۶.۷۹ % ۰ ۰ %