صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت (در اندازه بزرگ)

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان:اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در سهام و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:


شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران* حداقل 70% از دارایی‌های صندوق
۲- سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**  
۲-۱ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر 10% از دارایی های صندوق
۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداكثر 5% از دارايي هاي صندوق
۳- سهام و حق‌تقدم سهام طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر 30 % از كل دارايي هاي صندوق
۴- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از دارایی‌های صندوق
5-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
*رعایت نصاب بند 1 جدول بالا در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیه صندوق الزامی نیست.
**فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.