امیدنامه


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/11/20 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/02 تغییر متولی صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
1397/12/20 تغییر حسابرس صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
1397/01/19 اصلاح ترکیب دارایی های صندوق سهام یزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
1396/12/20 تغییر مدیر ثبت صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
1396/12/20 تغییر کارمزد مدیر صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان تغییرات امیدنامه