ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,078 84 38,928 87.72 52,380 90.97 54,944 95.17
اوراق 703 1.03 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,569 9.66 1,711 3.85 2,348 4.07 384 0.66
سایر دارایی ها 3,493 5.14 5,388 12.14 5,106 8.86 4,610 7.98
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,295 40.17 3,541 7.98 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد