صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۵۹,۶۷۵ ۹۴.۰۴ ۳,۲۹۰,۳۶۵ ۹۳.۵۸ ۲,۹۳۲,۲۳۷ ۹۱.۰۱ ۲,۶۶۵,۸۹۰ ۹۲.۲۲
اوراق ۶۹۶ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۸,۷۰۳ ۳.۵۵ ۱۲۷,۱۲۶ ۳.۶۲ ۱۸۱,۶۷۰ ۵.۶۴ ۱۵۸,۷۱۹ ۵.۴۹
سایر دارایی ها ۱۸,۴۷۶ ۲.۲۹ ۹۴,۰۱۷ ۲.۶۷ ۱۰۴,۷۳۷ ۳.۲۵ ۶۶,۰۷۳ ۲.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱۹,۶۵۰ ۳۹.۵۷ ۱,۴۱۹,۰۹۹ ۴۰.۳۶ ۱,۳۱۵,۶۵۷ ۴۰.۸۴ ۱,۲۳۷,۵۳۰ ۴۲.۸۱
صندوق سرمایه گذاری ۳۰۱ ۰.۰۴ ۳۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد