صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۸۶,۷۶۶ ۹۴.۰۸ ۴,۰۷۹,۶۹۴ ۹۶.۵۹ ۶,۰۳۷,۹۲۲ ۹۸.۳۳ ۷,۱۵۳,۳۰۷ ۹۶.۹۵
اوراق ۷۸۴ ۰.۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۲,۴۴۶ ۴.۰۸ ۱۲۵,۵۳۱ ۲.۹۷ ۸۰,۰۶۸ ۱.۳ ۱۷۴,۳۰۳ ۲.۳۶
سایر دارایی ها ۴,۸۱۵ ۱.۵۸ ۱۸,۴۷۹ ۰.۴۴ ۲۲,۲۴۲ ۰.۳۶ ۵۰,۸۲۰ ۰.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۲,۴۸۹ ۴۳.۴۷ ۱,۸۷۵,۴۱۲ ۴۴.۴ ۲,۸۰۵,۰۹۸ ۴۵.۶۸ ۳,۳۵۶,۹۰۳ ۴۵.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد