صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۷,۰۲۰ ۸۶.۷۹ ۲۷۲,۲۰۸ ۸۹.۵۹ ۲۲۷,۱۱۹ ۸۱.۴ ۲۰۷,۴۳۹ ۷۵.۳۷
اوراق ۸۷۵ ۰.۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۸۲۷ ۷.۶۹ ۱۸,۳۵۱ ۶.۰۴ ۴۰,۱۷۲ ۱۴.۴ ۶۴,۵۸۰ ۲۳.۴۶
سایر دارایی ها ۴,۳۹۵ ۴.۹۵ ۱۶,۸۷۲ ۵.۵۵ ۱۴,۶۷۵ ۵.۲۶ ۵,۶۴۴ ۲.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷,۷۱۲ ۴۲.۵ ۱۰۷,۰۱۵ ۳۵.۲۲ ۱۱۵,۹۴۶ ۴۱.۵۶ ۱۱۸,۹۳۷ ۴۳.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد