صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴۴,۰۹۱ ۹۴.۱۲ ۴,۲۳۰,۰۴۷ ۹۳.۲۲ ۲,۹۲۴,۶۸۴ ۹۲.۹۱ ۳,۶۳۱,۳۱۵ ۹۶.۱۸
اوراق ۷۲۸ ۰.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۴,۲۸۵ ۳.۵۵ ۱۴۳,۳۱۲ ۳.۱۶ ۱۲۳,۵۵۴ ۳.۹۲ ۸۹,۳۳۶ ۲.۳۷
سایر دارایی ها ۱۵,۰۹۸ ۲.۲۱ ۱۶۱,۲۳۷ ۳.۵۵ ۹۹,۶۸۳ ۳.۱۷ ۵۴,۸۶۰ ۱.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۹,۶۹۲ ۳۹.۴۱ ۱,۶۴۳,۴۴۹ ۳۶.۲۲ ۱,۲۸۴,۱۲۴ ۴۰.۷۹ ۱,۳۲۹,۱۲۲ ۳۵.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد