صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۵,۶۲۴ ۸۵.۸۲ ۱۷۰,۵۲۴ ۹۱.۸۸ ۱۹۶,۳۸۸ ۹۲.۸۷ ۲۲۴,۹۹۵ ۹۳.۶۲
اوراق ۹۲۸ ۱.۲۱ ۲,۶۶۲ ۱.۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۱۶۶ ۸.۰۶ ۳,۳۲۸ ۱.۷۹ ۲,۴۸۱ ۱.۱۷ ۱,۳۹۷ ۰.۵۸
سایر دارایی ها ۳,۶۷۴ ۴.۸ ۶,۶۱۲ ۳.۵۶ ۹,۳۳۶ ۴.۴۱ ۷,۳۰۸ ۳.۰۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۶۸۱ ۴۴.۰۴ ۶۵,۸۴۷ ۳۵.۴۷ ۶۸,۳۹۳ ۳۲.۳۴ ۷۳,۹۴۴ ۳۰.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد