ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,751 83.8 34,723 85.33 29,229 81.99 30,212 84.15
اوراق 738 1.07 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,804 9.87 2,157 5.3 1,567 4.39 478 1.33
سایر دارایی ها 3,388 4.91 2,917 7.16 4,903 13.75 6,672 18.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,664 41.59 21,613 53.11 11,219 31.47 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد