ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 60,800 85.09 121,345 90.9 135,967 89.86 165,728 98.95
اوراق 936 1.31 5,739 4.3 8,304 5.48 0 0
وجه نقد 6,300 8.81 3,290 2.46 4,418 2.92 517 0.3
سایر دارایی ها 3,495 4.89 3,983 2.98 3,289 2.17 2,200 1.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 32,352 45.27 53,586 40.14 63,281 41.82 67,280 40.17
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد