صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۳,۹۴۸ ۸۷.۵۱ ۲۵۷,۸۶۶ ۸۹.۷۱ ۲۷۷,۰۲۸ ۹۴.۸ ۳۰۵,۳۶۰ ۹۸.۱۶
اوراق ۸۵۹ ۰.۹ ۲۹۲ ۰.۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۹۸۶ ۷.۲۸ ۲۰,۶۲۶ ۷.۱۸ ۷,۶۴۲ ۲.۶۲ ۸۳۴ ۰.۲۷
سایر دارایی ها ۴,۱۴۷ ۴.۳۲ ۸,۶۶۶ ۳.۰۲ ۷,۵۵۷ ۲.۵۹ ۴,۸۹۹ ۱.۵۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰,۹۴۸ ۴۲.۶۹ ۱۲۵,۰۵۹ ۴۳.۵۱ ۱۲۶,۳۶۹ ۴۳.۲۴ ۱۲۵,۷۲۱ ۴۰.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد