صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۱,۶۲۸ ۹۴.۲۷ ۶,۶۳۹,۶۵۷ ۹۴.۹۱ ۵,۷۶۷,۶۳۴ ۹۲.۵۹ ۵,۳۵۱,۹۰۵ ۹۳.۹۴
اوراق ۷۵۳ ۰.۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۰,۸۶۰ ۳.۷ ۲۱۶,۹۰۵ ۳.۱ ۲۵۷,۸۴۳ ۴.۱۴ ۲۹۵,۲۷۴ ۵.۱۸
سایر دارایی ها ۱۰,۵۵۰ ۱.۸۷ ۱۳۵,۸۵۷ ۱.۹۴ ۱۹۴,۷۲۲ ۳.۱۳ ۵۰,۰۱۱ ۰.۸۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲۵,۷۳۱ ۴۰.۰۳ ۲,۶۳۸,۴۷۶ ۳۷.۷۲ ۲,۰۹۱,۱۸۵ ۳۳.۵۷ ۱,۹۵۴,۸۷۴ ۳۴.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد