ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,807 84.07 50,943 87.81 48,935 82.74 53,947 92.23
اوراق 673 0.99 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,515 9.64 4,113 7.09 7,557 12.77 1,232 2.1
سایر دارایی ها 3,555 5.26 5,027 8.66 4,342 7.34 4,435 7.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,147 38.69 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد