صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۳,۹۷۳ ۸۷.۲۱ ۲۶۱,۵۸۱ ۹۴.۶۴ ۳۲۱,۳۷۹ ۹۳.۰۹ ۲۶۴,۹۶۳ ۸۸.۵۳
اوراق ۸۹۴ ۱.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۱۳۹ ۷.۲۳ ۴,۳۸۵ ۱.۵۸ ۵,۱۰۹ ۱.۴۸ ۱۶,۳۵۲ ۵.۴۶
سایر دارایی ها ۴,۱۳۸ ۴.۸۷ ۱۴,۱۵۲ ۵.۱۲ ۲۲,۴۴۱ ۶.۵ ۲۱,۲۸۵ ۷.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۱۰۲ ۴۲.۵۶ ۸۹,۳۶۱ ۳۲.۳۳ ۱۱۵,۶۶۹ ۳۳.۵ ۱۱۲,۳۶۴ ۳۷.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد