ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,703 84.39 53,400 89.79 55,539 93.38 56,138 97.2
اوراق 642 0.95 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,360 9.46 4,370 7.34 2,644 4.44 165 0.28
سایر دارایی ها 3,507 5.22 2,761 4.64 1,895 3.18 2,022 3.5
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,012 46.15 67,626 113.71 27,484 46.21 26,484 45.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد