ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 59,813 84.28 78,054 77.51 77,304 78.41 72,834 76.73
اوراق 725 1.02 6,220 6.17 7,249 7.35 7,237 7.62
وجه نقد 6,902 9.72 13,589 13.49 10,510 10.66 11,175 11.77
سایر دارایی ها 3,376 4.75 1,999 1.98 2,243 2.27 2,389 2.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,102 41 39,564 39.29 41,092 41.68 40,817 43
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi