ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 59,023 83.81 56,513 75.66 37,702 89.05 40,908 92.06
اوراق 776 1.1 3,858 5.16 0 0 0 0
وجه نقد 7,035 9.99 10,103 13.52 1,756 4.14 591 1.33
سایر دارایی ها 3,375 4.79 2,895 3.87 1,479 3.49 1,537 3.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 29,186 41.44 34,702 46.45 27,748 65.54 29,385 66.13
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق