صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۷,۰۳۲ ۸۹.۱۸ ۳۸۱,۱۲۲ ۹۷.۸۲ ۴۶۲,۲۷۴ ۹۸.۹۴ ۵۱۰,۳۱۸ ۹۷.۷۳
اوراق ۸۲۵ ۰.۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۸۱۶ ۶.۲۷ ۴,۲۹۶ ۱.۱ ۳,۹۹۳ ۰.۸۵ ۱۱,۱۱۶ ۲.۱۳
سایر دارایی ها ۴,۱۳۸ ۳.۸ ۴,۱۹۸ ۱.۰۸ ۹۶۱ ۰.۲۱ ۷۲۲ ۰.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵,۴۴۷ ۴۱.۷۷ ۱۴۵,۸۵۵ ۳۷.۴۴ ۱۶۴,۰۳۲ ۳۵.۱۱ ۱۸۱,۲۳۳ ۳۴.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد