ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 58,116 84.83 78,978 92.33 112,146 97.71 124,245 99.07
اوراق 617 0.9 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,379 9.31 5,384 6.29 1,106 0.96 10 0
سایر دارایی ها 3,438 5.01 1,785 2.08 2,296 2 1,926 1.53
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 31,286 45.67 34,104 39.87 44,346 38.63 52,777 42.08
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد