صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۶۸,۱۸۲ ۹۴.۰۸ ۲,۲۸۸,۸۳۰ ۹۵.۳۳ ۲,۴۱۹,۲۵۶ ۹۵.۱ ۲,۴۷۳,۹۰۹ ۹۰.۵
اوراق ۶۵۱ ۰.۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۲,۰۳۲ ۳.۴۷ ۵۸,۸۳۸ ۲.۴۵ ۷۴,۲۲۶ ۲.۹۲ ۳۹,۴۶۴ ۱.۴۴
سایر دارایی‌ها ۲۱,۶۲۲ ۲.۳۴ ۵۳,۳۲۶ ۲.۲۲ ۵۰,۴۷۸ ۱.۹۸ ۲۲۰,۱۶۳ ۸.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶۹,۸۶۳ ۴۰.۰۸ ۱,۰۱۶,۳۳۵ ۴۲.۳۳ ۹۶۴,۹۲۴ ۳۷.۹۳ ۹۰۲,۸۵۶ ۳۳.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۹۲۲ ۰.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد