صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییر متولی صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییر حسابرس صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تغییر مدیر ثبت صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه