اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/10/14 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/12/20 تغییر مدیر ثبت صندوق سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه
1395/02/26 تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان تغییرات اساس نامه