صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۲.۲۷۱)% (۲.۳۱۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ %۲.۳۹ %۰.۴۱۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۱۴.۶۶)% (۲۰.۹۸۱)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۱۹.۷۹۹)% (۲۸.۵۱۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ %۱۶۰.۶۳۴ %۱۱۲.۱۷۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ %۱۰۰۳.۱۷۸ %۱۵۷۸.۹۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۱۸۳۱ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۵۸)%