صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۱.۱۶۷
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۷.۰۸۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۱۴.۴۸۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۹.۶۴۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۵۰.۹۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۱۳۳.۳۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ %۲۱۰.۴۴۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۰۱۶ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹.۵۲)%