صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۰.۵۳۴ (۰.۲۱۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۸.۶۷۱ %۴.۵۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۱.۱۴۵ %۱۵.۷۶۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۲۶.۹۴۱ %۳۲.۹۱۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۵۹.۴۴۸ %۶۲.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۱۵۵.۷۵۳ %۱۴۷.۵۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ %۲۴۲.۹۵۳ %۴۸۴.۱۰۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۰۱۶ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹.۵۲)%