صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۱.۳۶۹)% %۰.۸۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۲.۱۳۸ %۶.۶۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۶.۵۶۳ %۱۶.۳۰۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۴۴.۸۴۳ %۵۶.۴۹۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۵۷.۲۳۸ %۷۹.۱۶۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۲۰۲.۹۹۳ %۲۰۵.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۲۸۵.۴۹ %۵۷۹.۶۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۰۱۶ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹.۵۲)%