صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۸.۶۰۵ %۵.۰۶۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۶.۰۳۷ (۱.۳۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۶۴.۶۴۹ %۴۹.۰۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۶۵.۲۷۹ %۷۱.۰۳۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۲۶۶.۵۶۸ %۱۹۵.۵۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۳۸۲.۵۹۱ %۶۸۰.۵۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۸۹۱۴ %۹۰۱۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹.۲۳)%