بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1398/03/25 1398/03/26 %1.277 %1.731
هفته گذشته 1398/03/19 1398/03/26 %8.798 %3.66
ماه گذشته 1398/02/27 1398/03/26 %26.991 %12.891
3 ماه اخیر 1397/12/27 1398/03/26 %53.23 %35.43
6 ماه 1397/09/27 1398/03/26 %68.183 %49.686
یک سال اخیر 1397/03/26 1398/03/26 %112.567 %140.271
تا زمان انتشار 1394/01/17 1398/03/26 %124.103 %239.539
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %438770.21 %608829.16
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (100)% (99.48)%