حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت مطهری 14 سپرده کوتاه مدت 279927370
بانک خاورمیانه مهستان 1005 سپرده کوتاه مدت 1005-10-810-707070133
بانک سامان ملاصدرا 829 سپرده کوتاه مدت IR06 0560 0829 8281 1115 5550 01 829-828-11115555-1
بانک ملی آفریقا 966 سپرده کوتاه مدت 0219693013002
بانک پاسارگاد گلفام 343 سپرده کوتاه مدت IR09 0570 0343 8101 2030 7621 01 343-8100-12030762-1
بانک اقتصاد نوین ظفر 120 سپرده کوتاه مدت 120-850-5324702-1
بانک خاورمیانه مهستان 1005 سپرده کوتاه مدت 1005-10-810-707071033