صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸۰حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۳۱ خردا ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش علکردصندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسي نشده براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورت هاي مالي حسابرسي نشده براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورت های مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی اردیبهشت مه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه، منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ صورت های مالی صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی سه ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سهام بزرگ کاردان برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد برای دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورت های مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ صورت های مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ صورت های مالی برای دوره مالی ۳۴۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۲۵۴ روزه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورت های مالی برای دوره مالی ۵ ماه و نه روزه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ دانلود