صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/08 1398/03/08 گزارش ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 صورت وضعیت پرتفوی 1ماهه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش علکردصندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت مالی صندوق سهام بزرگ کاردان برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 صورت وضعیت پرتفوی 1ماهه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/23 1397/11/23 گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/11/23 1397/11/23 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سهام بزرگ کاردان برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد حسابرسي نشده براي سال مالي منتهي به 1397/09/30 صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
1397/10/23 1397/10/23 صورت هاي مالي حسابرسي نشده براي سال مالي منتهي به 1397/09/30 صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به مهرماه 1397 صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورت های مالی 9ماهه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 صورت وضعیت دوره ی 1 ماهه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/29 1397/05/29 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان دانلود
1397/03/10 1397/03/10 گزارش پرتفوی اردیبهشت مه سال 1397 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی ماهانه، منتهی به 31 فروردین 1397 صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
1397/02/03 1397/02/03 گزارش عملکرد صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/02/03 1397/02/03 صورت های مالی صندوق سهام بزرگ برای دوره مالی سه ماهه منتهی به اسفند 1396 دانلود
1397/01/09 1397/01/09 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق سهام بزرگ کاردان دانلود
1396/12/10 1396/12/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/06 1396/12/06 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/12/06 1396/12/06 صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد1396/09/30 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش افشای پرتفوی صندوق سهام بزرگ کاردان برای ماه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 دانلود
1396/07/15 1396/07/15 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/15 1396/07/15 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1396/01/23 1396/01/23 گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1396/01/23 1396/01/23 صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد برای دوره مالی9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورت های مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/06/14 1395/06/14 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 95/03/31 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 صورت های مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/01 1395/02/01 برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/11/20 1394/11/20 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/11/20 1394/11/20 گزارش عملکرد برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 گزارش عملکرد برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/10/24 1394/10/24 صورت های مالی برای دوره مالی 344 روزه منتهی به 94/09/30 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورت های مالی برای دوره مالی 254 روزه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/07/28 1394/07/28 گزارش عملکرد برای دوره مالی 254 روزه منتهی به 94/06/31 دانلود
1394/06/04 1394/06/04 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 5 ماه و 9 روزه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت های مالی برای دوره مالی 5 ماه و نه روزه منتهی به 94/03/31 دانلود