صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳.۶۸ ۱.۶۵ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۲.۹۱) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۲۵) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳.۴۶ ۲.۸۴ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱.۰۶ ۰.۷ ۴,۶۵۲.۲۳ ۱,۱۹۴.۶۶
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۲.۰۲) (۱.۵۲) (۹۹.۹۴) (۹۹.۶۳)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۹۹) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۵۷) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۸۹ ۰.۲۵ ۲,۴۶۱.۶۷ ۱۵۱.۶۲
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳.۳۳ ۱.۹۱ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۱۳ (۰.۸۸) ۵۸.۲۱ (۹۵.۹۷)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۳) (۳.۴۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۵۶) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱.۲۳ (۰.۲۷) ۸,۵۲۱.۹۶ (۶۲.۶۶)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰