صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۶) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۴ ۰.۵۱ ۴۰۱.۸ ۵۴۵.۷۷
۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۵۱.۴۱ ۲۹۶.۵۴
۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۲ ۰.۸۸ ۱۰۷.۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۷۱) ۰.۰۵ (۹۲.۵۱) ۱۹.۸۳
۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۹۷.۷۲ ۱۱۱.۲۲
۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۴ ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۱ ۷۱.۱۱ ۴۴.۶۸
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۷۱ ۰.۶۵ ۱,۲۴۳.۶ ۹۵۷.۵
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۹ ۰.۱۳ ۳۱۳.۷۹ ۵۹.۲۲
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۷) (۱.۴۸) (۹۹.۸۱) (۹۹.۵۷)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۵۳ (۰.۰۷) ۵۸۲.۰۷ (۲۱.۹۴)
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۵۷ ۰.۱۴ ۷۰۱.۹۲ ۶۸.۴۹
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۶ ۰.۸۹ ۳۲,۲۱۲.۴۶ ۲,۴۵۷.۰۷
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۳۶ ۰.۳۸ ۲۶۷.۴۵ ۲۹۸.۵
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۳۷) (۱) (۷۴.۲) (۹۷.۴۶)