صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۲۹) ۰.۵۲ (۹۹.۱۴) ۵۷۵.۸
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۸ ۴.۲۷ ۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۶۸ ۴.۳۸ ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۲۵) (۰.۶۷) (۹۹.۹۸) (۹۱.۴۷)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۵ ۱.۷۵ ۲,۱۱۵.۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۳ ۳.۳ ۹۱۲,۲۵۸.۴۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۶۴ ۲.۰۴ ۹۲۳.۰۳ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۶۱ ۳.۶۹ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۸۲ ۳.۱۳ ۲,۵۶۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۸ ۲.۳۸ ۳,۴۷۷.۵۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳.۱۳ ۳.۳۳ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۹,۰۷۲.۰۲
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۳.۴۱ ۲.۴۶ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۷.۱
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲.۰۷ ۱.۲۴ ۱۷۵,۹۵۴.۷۶ ۹,۰۱۰.۳۲