صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۸۳) (۱.۴) (۹۹.۸۸) (۹۹.۴۲)
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۵۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۳.۴۴) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۹۶)
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۷۷) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۱۷ ۱.۸۸ ۲۵۶,۱۳۲.۴۹ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۵۳) ۰.۳۹ (۸۵.۸۶) ۳۱۴.۱۱
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲.۰۲ ۱.۵۷ ۱۵۰,۲۲۳.۸۴ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ (۰.۰۴) ۰.۵۷ (۱۳.۲۹) ۶۹۷.۸۷
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲.۴۱ ۱.۸۱ ۵۹۳,۲۷۶.۹۱ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۱) ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۴ (۰.۳۲) ۱۴.۳۸ (۶۹.۳۳)
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ (۰.۲۹) ۰.۸۱ (۶۵) ۱,۷۶۷.۹۸
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ (۰.۴۱) ۰.۷۴ (۷۷.۸۷) ۱,۳۸۱.۶۹
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۷۷ ۳۶.۹۵ ۱,۵۴۱.۶۸
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۱۸ ۱.۰۵ ۹۵.۸۸ ۴,۴۰۶.۷۳