صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/11 114,867 114,119 114,119 0 14,645 31,636,026 2,325 8,790,027 22,845,999 2,607,155,234,132
2 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/10 114,288 113,523 113,523 0 8,322 31,621,381 19,305 8,787,702 22,833,679 2,592,140,405,603
3 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/09 113,322 112,564 112,564 0 0 31,613,059 0 8,768,397 22,844,662 2,571,475,224,096
4 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/08 110,440 109,698 109,698 0 0 31,613,059 0 8,768,397 22,844,662 2,506,018,863,531
5 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/07 110,448 109,706 109,706 0 2,151 31,613,059 5,279 8,768,397 22,844,662 2,506,191,617,621
6 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/06 110,455 109,713 109,713 0 5,451 31,610,908 41,113 8,763,118 22,847,790 2,506,706,177,781
7 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/05 110,055 109,317 109,317 0 4,925 31,605,457 0 8,722,005 22,883,452 2,501,540,348,613
8 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/04 110,697 109,956 109,956 0 192 31,600,532 0 8,722,005 22,878,527 2,515,635,641,718
9 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/03 109,952 109,218 109,218 0 2,597 31,600,340 0 8,722,005 22,878,335 2,498,733,463,282
10 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/02 109,959 109,225 109,225 0 0 31,597,743 0 8,722,005 22,875,738 2,498,610,526,777
11 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/05/01 109,967 109,233 109,233 0 0 31,597,743 0 8,722,005 22,875,738 2,498,788,354,926
12 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/31 109,871 109,136 109,136 0 0 31,597,743 0 8,722,005 22,875,738 2,496,570,041,655
13 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/30 110,026 109,284 109,284 0 12,786 31,597,743 2,500 8,722,005 22,875,738 2,499,951,438,159
14 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/29 110,034 109,292 109,292 0 123,066 31,584,957 16,104 8,719,505 22,865,452 2,499,001,033,109
15 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/28 110,064 109,317 109,317 0 75,594 31,461,891 3,260 8,703,401 22,758,490 2,487,899,742,112
16 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/27 109,696 108,948 108,948 0 275,007 31,386,297 2,726 8,700,141 22,686,156 2,471,603,519,187
17 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/26 111,276 110,522 110,522 0 0 31,111,290 0 8,697,415 22,413,875 2,477,228,009,188
18 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/25 111,346 110,598 110,598 0 0 31,111,290 0 8,697,415 22,413,875 2,478,939,135,082
19 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/24 111,354 110,607 110,607 0 5,601 31,111,290 0 8,697,415 22,413,875 2,479,127,115,894
20 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1400/04/23 111,380 110,631 110,631 0 2,692,117 31,105,689 7,700 8,697,415 22,408,274 2,479,039,798,692