صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/14 107,412 106,708 0 11,745 0 24,000 0 26,168,832 2,792,429,632,045
2 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/13 107,418 106,714 0 3,002 0 19,672 0 26,181,087 2,793,892,962,000
3 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/12 107,805 107,099 0 1,137 0 49,736 0 26,197,757 2,805,748,012,130
4 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/11 107,339 106,639 0 0 0 49,108 0 26,246,356 2,798,885,967,585
5 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/10 107,982 107,272 0 12,057 0 493 0 26,295,464 2,820,757,136,886
6 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/09 108,877 108,157 0 0 0 0 0 26,283,900 2,842,787,330,876
7 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/08 109,908 109,182 0 26,021,061 0 0 0 26,283,900 2,869,726,160,577
8 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/07 10,991,408 10,918,848 0 0 0 321 0 262,839 2,869,898,965,700
9 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/06 10,991,914 10,919,442 0 14 0 340 0 263,160 2,873,560,377,710
10 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/05 11,060,553 10,986,155 0 53 0 2,446 0 263,486 2,894,698,073,554
11 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/04 11,095,062 11,019,332 0 21 0 28,443 0 265,879 2,929,808,999,875
12 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/03 11,180,473 11,109,449 0 54 0 351 0 294,301 3,269,521,812,199
13 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/02 11,266,447 11,193,691 0 0 0 0 0 294,598 3,297,638,885,317
14 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/12/01 11,317,341 11,242,776 0 0 0 0 0 294,598 3,312,099,207,835
15 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/30 11,318,040 11,243,475 0 246 0 335 0 294,598 3,312,305,215,161
16 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/29 11,318,338 11,243,796 0 1,750 0 86 0 294,687 3,313,400,378,331
17 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/28 11,393,513 11,318,032 0 1,520 0 124 0 293,023 3,316,443,782,423
18 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/27 11,516,386 11,439,177 0 1,766 0 51 0 291,627 3,335,972,994,122
19 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/26 11,610,428 11,531,957 0 281 0 9 0 289,912 3,343,252,699,933
20 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 1399/11/25 11,625,554 11,545,793 0 0 0 0 0 289,640 3,344,123,406,070