صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۹,۹۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۰,۰۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۷۳,۲۳۴,۸۷۹,۰۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۱۰,۹۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۰۲,۷۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۰۲,۷۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۶,۰۱۰,۹۸۷ ۱۵,۹۰۲,۷۳۳ ۰ ۱,۲۹۲ ۷۵۴,۶۲۸ ۲,۳۳۸ ۲۸۴,۶۹۴ ۴۶۹,۹۳۴ ۷,۴۷۳,۲۳۴,۸۷۹,۰۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۵,۹۱۴,۲۶۸ ۱۵,۸۰۵,۳۸۶ ۰ ۴,۷۸۸ ۷۵۳,۳۳۶ ۲,۲۰۰ ۲۸۲,۳۵۶ ۴۷۰,۹۸۰ ۷,۴۴۴,۰۲۰,۸۱۶,۴۱۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۵,۹۸۵,۸۷۲ ۱۵,۸۶۵,۳۴۳ ۰ ۱,۳۹۲ ۷۴۸,۵۴۸ ۱,۲۵۱ ۲۸۰,۱۵۶ ۴۶۸,۳۹۲ ۷,۴۳۱,۱۹۹,۶۵۲,۹۵۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۵,۴۶۶,۰۲۶ ۱۵,۳۴۹,۶۵۶ ۰ ۰ ۷۴۷,۱۵۶ ۰ ۲۷۸,۹۰۵ ۴۶۸,۲۵۱ ۷,۱۸۷,۴۹۱,۹۱۲,۹۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۴,۹۷۷,۴۳۲ ۱۴,۸۶۶,۷۶۳ ۰ ۰ ۷۴۷,۱۵۶ ۰ ۲۷۸,۹۰۵ ۴۶۸,۲۵۱ ۶,۹۶۱,۳۷۶,۶۵۰,۲۱۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۴,۹۷۸,۸۳۰ ۱۴,۸۶۸,۱۶۱ ۰ ۷,۱۹۰ ۷۴۷,۱۵۶ ۱,۰۹۲ ۲۷۸,۹۰۵ ۴۶۸,۲۵۱ ۶,۹۶۲,۰۳۱,۱۳۳,۵۳۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۴,۹۷۹,۹۱۸ ۱۴,۸۶۷,۷۸۹ ۰ ۱,۴۷۶ ۷۳۹,۹۶۶ ۱,۵۹۲ ۲۷۷,۸۱۳ ۴۶۲,۱۵۳ ۶,۸۷۱,۱۹۳,۱۹۰,۵۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۵,۰۸۹,۰۳۶ ۱۴,۹۷۶,۷۰۶ ۰ ۲,۳۰۶ ۷۳۸,۴۹۰ ۳,۵۴۶ ۲۷۶,۲۲۱ ۴۶۲,۲۶۹ ۶,۹۲۳,۲۶۷,۰۴۴,۳۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۵,۰۲۷,۱۰۵ ۱۴,۹۱۵,۰۴۹ ۰ ۱,۷۳۴ ۷۳۶,۱۸۴ ۵۸۴ ۲۷۲,۶۷۵ ۴۶۳,۵۰۹ ۶,۹۱۳,۲۵۹,۵۶۴,۱۲۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۵,۱۴۴,۹۶۰ ۱۵,۰۳۱,۷۷۸ ۰ ۲,۱۵۲ ۷۳۴,۴۵۰ ۱,۲۹۱ ۲۷۲,۰۹۱ ۴۶۲,۳۵۹ ۶,۹۵۰,۰۷۷,۸۰۶,۳۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۵,۲۱۳,۶۹۵ ۱۵,۱۰۱,۹۱۵ ۰ ۰ ۷۳۲,۲۹۸ ۰ ۲۷۰,۸۰۰ ۴۶۱,۴۹۸ ۶,۹۶۹,۵۰۳,۴۵۶,۸۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۴,۹۰۴,۴۴۹ ۱۴,۷۸۹,۸۲۹ ۳,۳۶۸ ۰ ۷۳۲,۲۹۸ ۰ ۲۷۰,۸۰۰ ۴۶۱,۴۹۸ ۶,۸۲۵,۴۷۶,۳۰۹,۸۲۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۴,۹۰۵,۶۴۹ ۱۴,۷۹۱,۰۲۸ ۳,۳۶۸ ۱,۸۰۱ ۷۳۲,۲۹۸ ۱,۶۱۴ ۲۷۰,۸۰۰ ۴۶۱,۴۹۸ ۶,۸۲۶,۰۲۹,۹۹۰,۶۶۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۴,۹۰۹,۷۲۰ ۱۴,۷۹۱,۷۶۷ ۰ ۱,۶۷۸ ۷۳۰,۴۹۷ ۳,۴۶۵ ۲۶۹,۱۸۶ ۴۶۱,۳۱۱ ۶,۸۲۳,۶۰۴,۷۷۳,۸۱۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۴,۹۶۳,۷۲۴ ۱۴,۸۴۷,۱۵۸ ۰ ۵۰۵ ۷۲۸,۸۱۹ ۳,۴۰۴ ۲۶۵,۷۲۱ ۴۶۳,۰۹۸ ۶,۸۷۵,۶۸۹,۰۸۶,۳۱۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۵,۰۹۷,۲۹۶ ۱۴,۹۸۰,۳۹۰ ۰ ۳۵۹ ۷۲۸,۳۱۴ ۴,۶۴۹ ۲۶۲,۳۱۷ ۴۶۵,۹۹۷ ۶,۹۸۰,۸۱۶,۵۹۱,۸۷۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۴,۵۱۱,۸۹۹ ۱۴,۳۹۳,۲۵۳ ۰ ۲,۲۳۹ ۷۲۷,۹۵۵ ۶,۹۴۸ ۲۵۷,۶۶۸ ۴۷۰,۲۸۷ ۶,۷۶۸,۹۵۹,۸۶۱,۲۸۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۴,۰۱۲,۷۹۵ ۱۳,۸۹۴,۸۴۰ ۰ ۰ ۷۲۵,۷۱۶ ۰ ۲۵۰,۷۲۰ ۴۷۴,۹۹۶ ۶,۵۹۹,۹۹۳,۲۶۹,۶۴۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱۴,۲۳۳,۴۱۶ ۱۴,۱۱۳,۷۱۰ ۰ ۰ ۷۲۵,۷۱۶ ۰ ۲۵۰,۷۲۰ ۴۷۴,۹۹۶ ۶,۷۰۳,۹۵۶,۰۱۱,۳۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۴,۲۳۴,۹۷۲ ۱۴,۱۱۵,۲۶۶ ۰ ۱۹۵ ۷۲۵,۷۱۶ ۳,۱۲۲ ۲۵۰,۷۲۰ ۴۷۴,۹۹۶ ۶,۷۰۴,۶۹۵,۱۲۳,۴۷۱