صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۰۰۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۱ % ۱,۸۰۴ ۱.۸۹ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۲ %
۲۰۰۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۲ % ۱,۷۷۶ ۱.۸۶ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۳ %
۲۰۰۳ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۳ % ۱,۷۴۷ ۱.۸۳ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۴ %
۲۰۰۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۴۴,۶۷۵ ۴۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۷۸۱ ۴۹.۶۷ % ۱,۷۱۸ ۱.۸۶ % ۲۶,۷۴۹ ۲۹.۰۲ %
۲۰۰۵ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۴۴,۳۴۳ ۴۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۳۷ ۷۸.۲۸ % ۲۱,۰۸۳- ۱.۵۸ % ۲۷,۳۶۹ ۲۵.۵۶ %