صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۵,۰۰۹,۸۶۰ ۸۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۵۷ ۸.۹۳ % ۲۹۵,۶۹۱ ۵.۰۸ % ۱,۹۸۰,۰۵۴ ۳۳.۹۹ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۴,۹۵۰,۰۶۸ ۸۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۲۹۴ ۵.۳۱ % ۵۴۸,۱۶۶ ۹.۴۴ % ۲,۰۱۸,۹۷۲ ۳۴.۷۷ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۴,۹۵۰,۰۶۸ ۸۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۲۸۰ ۵.۳۱ % ۵۴۸,۱۵۹ ۹.۴۴ % ۲,۰۱۸,۹۷۲ ۳۴.۷۷ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۴,۹۵۰,۰۶۸ ۸۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۶۰۴ ۵.۱ % ۵۴۸,۱۵۱ ۹.۴۶ % ۲,۰۱۸,۹۷۲ ۳۴.۸۵ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۵,۲۲۵,۲۶۷ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۵۵ ۰.۹۱ % ۶۲۳,۸۳۰ ۱۰.۵۷ % ۲,۱۲۱,۵۴۳ ۳۵.۹۴ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۵,۶۸۲,۱۳۷ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۱۷۵ ۱.۰۷ % ۳۶۰,۱۲۳ ۵.۹ % ۲,۱۸۳,۵۱۸ ۳۵.۷۵ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۶,۱۷۹,۶۲۲ ۹۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۴ ۰.۷۱ % ۱۸۱,۸۷۰ ۲.۸۴ % ۲,۲۸۲,۰۶۰ ۳۵.۶۲ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۶,۱۱۰,۳۱۹ ۹۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۰۵۷ ۱.۶۶ % ۱۸۱,۰۶۳ ۲.۸۳ % ۲,۲۷۹,۵۳۵ ۳۵.۶۳ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۶,۱۲۵,۹۹۹ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۳۱۹ ۲.۲۵ % ۶۴,۴۳۴ ۱.۰۲ % ۲,۲۵۱,۹۶۹ ۳۵.۵۶ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۶,۱۲۵,۹۹۹ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۳۱۹ ۲.۲۵ % ۶۴,۴۱۸ ۱.۰۲ % ۲,۲۵۱,۹۶۹ ۳۵.۵۶ %