صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۷,۷۰۳,۴۹۳ ۹۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۹,۶۱۷ ۴.۷۸ % ۵۰,۵۵۲ ۰.۶۲ % ۲,۷۰۴,۶۲۲ ۳۳.۲۱ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۷,۷۰۳,۴۹۳ ۹۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۳۲۲ ۳.۸۶ % ۵۰,۵۳۶ ۰.۶۳ % ۲,۷۰۴,۶۲۲ ۳۳.۵۳ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۷,۶۴۳,۸۳۳ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۱۶۴ ۲.۸۲ % ۱۹۸,۳۲۴ ۲.۴۶ % ۲,۷۷۱,۳۷۲ ۳۴.۳۴ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۷,۹۹۰,۳۷۶ ۹۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۴۳۷ ۳.۸۸ % ۵۰,۵۰۵ ۰.۶ % ۲,۹۳۵,۷۳۹ ۳۵.۰۹ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۸,۰۶۳,۹۳۶ ۹۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۸,۶۲۳ ۶.۲۲ % ۵۰,۴۸۹ ۰.۵۸ % ۲,۹۲۲,۹۰۵ ۳۳.۷۸ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۷,۶۷۵,۱۰۹ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۰۹۵ ۶.۴۸ % ۵۰,۴۷۳ ۰.۶۱ % ۲,۸۱۴,۸۹۷ ۳۴.۰۸ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۷,۶۷۵,۱۰۹ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۰۹۵ ۶.۴۸ % ۵۰,۴۵۷ ۰.۶۱ % ۲,۸۱۴,۸۹۷ ۳۴.۰۸ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۷,۶۷۵,۱۰۹ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۰۹۵ ۶.۴۸ % ۵۰,۴۴۲ ۰.۶۱ % ۲,۸۱۴,۸۹۷ ۳۴.۰۸ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۷,۶۷۵,۱۰۹ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۸,۴۵۶ ۶.۴ % ۵۰,۴۲۶ ۰.۶۱ % ۲,۸۱۴,۸۹۷ ۳۴.۱ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۷,۳۵۴,۷۸۲ ۹۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۳۰ ۳.۲۷ % ۴۷۶,۴۷۷ ۵.۸۹ % ۲,۷۱۲,۹۷۲ ۳۳.۵۱ %