صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۶,۱۲۵,۹۹۹ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۳۱۱ ۲.۲۵ % ۶۴,۴۰۳ ۱.۰۲ % ۲,۲۵۱,۹۶۹ ۳۵.۵۶ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۶,۳۲۴,۰۰۴ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۵۸ ۰.۴۷ % ۱۸۵,۲۲۸ ۲.۸۳ % ۲,۳۲۱,۹۵۳ ۳۵.۵۱ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۶,۴۹۳,۹۷۴ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۹۶۷ ۵.۰۹ % ۶۴,۳۷۲ ۰.۹۳ % ۲,۴۶۹,۳۹۷ ۳۵.۷۳ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۶,۵۹۵,۸۹۳ ۹۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۵۷۷ ۴.۱۷ % ۶۴,۳۵۶ ۰.۹۳ % ۲,۱۹۲,۷۳۳ ۳۱.۵۵ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۶,۵۹۵,۸۹۳ ۹۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۴۷ ۴.۱۵ % ۶۴,۳۴۱ ۰.۹۳ % ۲,۱۹۲,۷۳۳ ۳۱.۵۶ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۶,۵۹۵,۸۹۳ ۹۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۴۷ ۴.۱۵ % ۶۴,۳۲۶ ۰.۹۳ % ۲,۱۹۲,۷۳۳ ۳۱.۵۶ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۶,۵۹۵,۸۹۳ ۹۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۴۷ ۴.۱۵ % ۶۴,۳۱۰ ۰.۹۳ % ۲,۱۹۲,۷۳۳ ۳۱.۵۶ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۶,۵۹۵,۸۹۳ ۹۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۸۴۷ ۳.۹۹ % ۶۴,۲۹۵ ۰.۹۳ % ۲,۱۹۲,۷۳۳ ۳۱.۶۱ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۶,۱۶۳,۷۲۵ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷۸,۰۴۳ ۱۳.۵۷ % ۶۴,۲۵۹ ۰.۸۹ % ۲,۱۲۰,۸۷۶ ۲۹.۴۳ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۶,۰۲۶,۰۱۲ ۸۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۰,۳۹۷ ۹.۷۸ % ۶۴,۲۴۴ ۰.۹۵ % ۲,۰۹۶,۳۲۳ ۳۱.۰۵ %