صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۶,۸۴۱,۲۷۹ ۹۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۸۴ ۳.۳۲ % ۱۰,۲۳۰ ۰.۱۴ % ۳,۱۸۲,۱۴۱ ۴۴.۹ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۶,۸۴۳,۳۰۵ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۵۰۲ ۲.۶۸ % ۱۰,۶۹۹ ۰.۱۵ % ۳,۱۶۹,۹۳۴ ۴۵.۰۱ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۶,۸۴۳,۳۰۵ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۶۴ ۲.۶۷ % ۱۰,۶۹۸ ۰.۱۵ % ۳,۱۶۹,۹۳۴ ۴۵.۰۱ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۶,۸۴۳,۳۰۵ ۹۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۱۲۴ ۱.۴۸ % ۱۰,۶۹۷ ۰.۱۵ % ۳,۱۶۹,۹۳۴ ۴۵.۵۶ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۶,۶۰۹,۸۸۷ ۹۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۱۸ ۱.۰۲ % ۱۰,۶۹۶ ۰.۱۶ % ۳,۰۵۱,۰۶۰ ۴۵.۶۱ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶,۳۳۵,۰۰۷ ۹۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۸۸۳ ۰.۸۶ % ۱۱,۹۳۱ ۰.۱۹ % ۲,۹۱۰,۴۲۲ ۴۵.۴۶ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۶,۴۷۳,۱۳۸ ۹۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۳۴۳ ۲.۶۳ % ۷,۱۱۸ ۰.۱۱ % ۲,۹۷۸,۳۵۵ ۴۴.۷۵ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶,۴۲۳,۶۷۴ ۹۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۷۲ ۲.۵۸ % ۷,۱۱۵ ۰.۱۱ % ۳,۰۳۳,۸۶۸ ۴۵.۹۶ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۶,۲۶۱,۴۹۹ ۹۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۹۵۵ ۲.۵۸ % ۱۰۹,۲۹۸ ۱.۶۷ % ۲,۹۵۵,۸۴۴ ۴۵.۲ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۶,۲۶۱,۴۹۹ ۹۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۹۵۵ ۲.۵۸ % ۱۰۹,۳۰۰ ۱.۶۷ % ۲,۹۵۵,۸۴۴ ۴۵.۲ %