صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۶,۹۴۰,۸۸۹ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۰۸ ۱.۰۶ % ۴۸,۴۹۱ ۰.۶۹ % ۳,۰۵۴,۵۲۵ ۴۳.۲۴ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۶,۹۴۰,۸۸۹ ۹۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۰۸ ۱.۰۶ % ۴۸,۴۶۰ ۰.۶۹ % ۳,۰۵۴,۵۲۵ ۴۳.۲۴ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۶,۹۴۰,۸۸۹ ۹۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۰۸۷ ۲.۶۲ % ۴۸,۴۳۰ ۰.۶۷ % ۳,۰۵۴,۵۲۵ ۴۲.۵۶ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۶,۸۸۵,۴۴۶ ۹۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۹۲۶ ۰.۷ % ۴۹۳,۵۲۳ ۶.۶۴ % ۳,۰۴۱,۰۴۳ ۴۰.۹۲ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۶,۹۴۸,۵۹۶ ۸۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۴۲۱ ۱.۱۵ % ۷۵۵,۱۷۹ ۹.۶۹ % ۳,۰۲۵,۲۸۵ ۳۸.۸۲ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۷,۱۱۸,۱۰۱ ۹۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۶۸ ۰.۸۷ % ۳۱۱,۱۱۵ ۴.۱۵ % ۳,۱۴۱,۳۱۶ ۴۱.۹۲ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۷,۱۴۷,۰۵۸ ۹۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۳۸ ۰.۷۸ % ۴۵,۷۶۶ ۰.۶۳ % ۳,۰۳۳,۸۳۰ ۴۱.۸۵ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۷,۲۵۲,۶۵۱ ۹۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۹۵ ۰.۷۶ % ۴۳,۰۴۲ ۰.۵۹ % ۳,۰۸۱,۳۰۲ ۴۱.۹۱ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۷,۲۵۲,۶۵۱ ۹۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۹۹۵ ۰.۷۶ % ۴۳,۰۱۳ ۰.۵۹ % ۳,۰۸۱,۳۰۲ ۴۱.۹۱ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۷,۲۷۳,۶۶۱ ۹۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۷۸ ۰.۷۴ % ۲۴,۸۶۷ ۰.۳۴ % ۳,۱۰۲,۳۱۲ ۴۲.۱۹ %