صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۵,۵۵۰,۸۹۹ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۱۹ ۰.۶۲ % ۸۰۳,۲۲۷ ۱۲.۵۶ % ۱,۹۶۹,۰۰۸ ۳۰.۸ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۶,۲۷۹,۲۱۲ ۹۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۴۵۰ ۱.۰۹ % ۳۰۲,۰۳۸ ۴.۵۴ % ۲,۰۱۱,۰۳۱ ۳۰.۲۲ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۶,۶۹۴,۴۰۰ ۹۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۹۱۷ ۵.۱۸ % ۶۴,۱۹۱ ۰.۹ % ۲,۱۷۶,۳۹۱ ۳۰.۵۴ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۶,۶۹۴,۴۰۰ ۹۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۸۸۳ ۵.۱۸ % ۶۴,۱۶۶ ۰.۹ % ۲,۱۷۶,۳۹۱ ۳۰.۵۴ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۶,۶۹۴,۴۰۰ ۹۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۲۴۳ ۵.۱۷ % ۶۴,۱۴۱ ۰.۹ % ۲,۱۷۶,۳۹۱ ۳۰.۵۴ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۶,۹۱۳,۹۶۲ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۷۴۸ ۱.۸۳ % ۱۱۰,۵۲۳ ۱.۵۴ % ۲,۲۲۱,۸۷۱ ۳۱.۰۵ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۶,۵۴۱,۱۴۷ ۹۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۱۷۱ ۲.۳ % ۵۲۶,۷۷۲ ۷.۲۸ % ۲,۲۲۱,۱۳۷ ۳۰.۷ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۶,۶۵۴,۴۸۳ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۸۰۰ ۴.۳۱ % ۶۰۱,۱۴۹ ۷.۹۳ % ۲,۲۴۹,۸۳۳ ۲۹.۶۷ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۷,۳۵۱,۳۹۵ ۹۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۶۸۸ ۵.۱۹ % ۶۴,۱۶۸ ۰.۸۲ % ۲,۵۱۸,۱۴۰ ۳۲.۲ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۷,۷۰۳,۴۹۳ ۹۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۹,۶۱۷ ۴.۷۸ % ۵۰,۵۶۸ ۰.۶۲ % ۲,۷۰۴,۶۲۲ ۳۳.۲۱ %