صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۷,۴۱۳,۸۳۴ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۶۸ ۲.۴ % ۳۴۳,۵۴۹ ۴.۳۲ % ۲,۷۹۶,۵۵۳ ۳۵.۱۹ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۷,۷۶۰,۸۱۰ ۹۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۱۸۹ ۲.۱ % ۵۰,۳۳۱ ۰.۶۳ % ۳,۱۶۲,۲۲۱ ۳۹.۶۴ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۷,۴۹۰,۷۷۶ ۹۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۸۷ ۱.۹۶ % ۵۰,۳۰۰ ۰.۶۵ % ۳,۰۵۰,۵۲۲ ۳۹.۶۶ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۷,۱۲۳,۹۱۶ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۲۴۰ ۱.۵۸ % ۵۰,۲۷۰ ۰.۶۹ % ۲,۹۵۸,۵۴۹ ۴۰.۵۹ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۷,۱۲۳,۹۱۶ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۲۴۰ ۱.۵۸ % ۵۰,۲۴۰ ۰.۶۹ % ۲,۹۵۸,۵۴۹ ۴۰.۵۹ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۷,۱۲۳,۹۱۶ ۹۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۸۶ ۰.۸۹ % ۵۰,۲۱۱ ۰.۶۹ % ۲,۹۵۸,۵۴۹ ۴۰.۸۷ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۷,۱۳۸,۱۳۱ ۹۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۷۱۶ ۱.۵۶ % ۷۹,۸۸۵ ۱.۰۹ % ۲,۹۷۳,۰۹۲ ۴۰.۵۵ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۷,۱۳۹,۵۹۰ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۹۹۵ ۰.۷۲ % ۴۸,۵۸۴ ۰.۶۷ % ۲,۹۹۹,۰۹۳ ۴۱.۴۲ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۷,۱۹۳,۳۰۸ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۶۱ ۰.۴۲ % ۴۸,۵۵۲ ۰.۶۷ % ۲,۹۸۲,۳۸۴ ۴۱.۰۱ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۷,۰۹۰,۱۱۲ ۹۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۲۹ ۱.۰۱ % ۴۸,۵۲۱ ۰.۶۷ % ۳,۰۴۲,۱۷۹ ۴۲.۱۸ %