صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۶,۲۶۱,۴۹۹ ۹۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۶۰۵ ۰.۹۳ % ۱۰۹,۳۰۲ ۱.۷ % ۲,۹۵۵,۸۴۴ ۴۵.۹۷ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۶,۲۲۷,۰۷۸ ۹۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۹۱ ۰.۵۶ % ۶۴,۸۳۳ ۱.۰۲ % ۲,۹۴۵,۱۶۱ ۴۶.۵۵ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۶,۱۱۲,۳۳۴ ۹۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۶۹ ۰.۸۴ % ۷,۱۰۳ ۰.۱۲ % ۲,۸۴۱,۴۵۵ ۴۶.۰۴ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵,۹۱۱,۲۰۴ ۹۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۷۰۷ ۰.۸۷ % ۹,۸۵۰ ۰.۱۶ % ۲,۷۱۱,۳۴۳ ۴۵.۴ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۵,۸۵۴,۸۷۷ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۳۳۵ ۰.۹۷ % ۷,۱۷۰ ۰.۱۲ % ۲,۶۶۸,۸۹۹ ۴۵.۰۹ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۵,۶۸۵,۰۸۶ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۹۴ ۰.۷۹ % ۴,۸۶۵ ۰.۰۸ % ۲,۵۹۷,۴۳۵ ۴۵.۲۹ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۵,۶۸۵,۰۸۶ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۹۴ ۰.۷۹ % ۴,۸۶۴ ۰.۰۸ % ۲,۵۹۷,۴۳۵ ۴۵.۲۹ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۵,۶۸۵,۰۸۶ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۹۴ ۰.۷۹ % ۴,۸۶۳ ۰.۰۸ % ۲,۵۹۷,۴۳۵ ۴۵.۲۹ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۵,۶۸۵,۰۸۶ ۹۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۹۴ ۰.۷۹ % ۴,۸۶۲ ۰.۰۸ % ۲,۵۹۷,۴۳۵ ۴۵.۲۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۵,۴۹۸,۴۷۰ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۸۵ ۰.۸۴ % ۴,۸۶۱ ۰.۰۹ % ۲,۵۱۶,۶۲۶ ۴۵.۳۵ %