صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۷,۲۴۷,۱۱۷ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۹۳ ۱.۱۵ % ۲۴,۸۵۴ ۰.۳۴ % ۳,۱۰۰,۳۷۶ ۴۲.۱۵ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۷,۲۲۸,۷۴۷ ۹۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۴۷۴ ۱.۱۲ % ۲۴,۸۳۷ ۰.۳۴ % ۳,۱۳۷,۸۸۸ ۴۲.۷۷ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۷,۳۱۳,۶۸۲ ۹۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۳,۶۰۷ ۲.۹۵ % ۲۹,۹۷۹ ۰.۴ % ۳,۲۷۰,۶۵۴ ۴۳.۲۲ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۶,۹۷۸,۳۶۹ ۹۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۷۴۳ ۲.۶۶ % ۲۴,۸۰۹ ۰.۳۴ % ۳,۱۶۶,۰۶۱ ۴۴ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۷,۱۷۳,۱۱۳ ۹۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۳ ۲.۳۷ % ۲۴,۷۹۳ ۰.۳۴ % ۳,۲۹۵,۰۶۳ ۴۴.۶۹ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۷,۱۷۳,۱۱۳ ۹۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۸۳ ۲.۳۷ % ۲۴,۷۷۷ ۰.۳۴ % ۳,۲۹۵,۰۶۳ ۴۴.۶۹ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۷,۱۷۳,۲۳۲ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۴۷۵ ۲.۸۳ % ۲۴,۷۴۳ ۰.۳۳ % ۳,۲۹۵,۰۶۳ ۴۴.۴۸ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷,۱۵۳,۳۰۷ ۹۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۳۰۳ ۲.۳۶ % ۵۰,۸۲۰ ۰.۶۹ % ۳,۳۵۶,۹۰۳ ۴۵.۵ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷,۱۳۲,۲۲۹ ۹۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۷۷۷ ۲.۲۵ % ۷۰,۹۲۲ ۰.۹۶ % ۳,۴۸۳,۶۶۳ ۴۷.۲۸ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۶,۸۵۵,۴۹۶ ۹۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۶۲۲ ۰.۷۷ % ۱۰,۲۳۶ ۰.۱۵ % ۳,۳۲۱,۴۲۱ ۴۸ %