صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۷۵۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۴۷,۳۳۶ ۵۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۳۲ ۴۳.۶۵ % ۱,۸۸۴ ۲.۱۶ % ۲۸,۷۶۸ ۳۲.۹۳ %
۱۷۵۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۴۷,۷۲۵ ۵۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۶۴ ۴۶.۱۹ % ۱,۸۵۹ ۲.۰۲ % ۲۹,۰۳۰ ۳۱.۵ %
۱۷۵۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۴۸,۸۵۰ ۵۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۵۶۰ ۴۶.۲۲ % ۱,۸۳۳ ۱.۹۴ % ۲۹,۷۵۸ ۳۱.۵۸ %
۱۷۵۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۱ % ۱,۸۰۴ ۱.۸۹ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۲ %
۱۷۵۵ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۲ % ۱,۷۷۶ ۱.۸۶ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۳ %
۱۷۵۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۴۹,۴۷۵ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۰۱ ۴۶.۴۳ % ۱,۷۴۷ ۱.۸۳ % ۳۰,۲۵۶ ۳۱.۶۴ %
۱۷۵۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۴۴,۶۷۵ ۴۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۷۸۱ ۴۹.۶۷ % ۱,۷۱۸ ۱.۸۶ % ۲۶,۷۴۹ ۲۹.۰۲ %
۱۷۵۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۴۴,۳۴۳ ۴۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۳۷ ۷۸.۲۸ % ۲۱,۰۸۳- ۱.۵۸ % ۲۷,۳۶۹ ۲۵.۵۶ %