صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲۴۹,۲۱۰ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۱۰ ۲.۲۵ % ۳,۰۰۲ ۱.۱۶ % ۱۱۵,۳۹۰ ۴۴.۷۲ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲۴۹,۲۱۰ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۱۰ ۲.۲۵ % ۳,۰۰۸ ۱.۱۷ % ۱۱۵,۳۹۰ ۴۴.۷۲ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲۴۹,۲۱۰ ۹۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۱۰ ۱.۸ % ۳,۰۱۳ ۱.۱۷ % ۱۱۵,۳۹۰ ۴۴.۹۳ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲۵۳,۸۹۹ ۹۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۹ ۱.۷۶ % ۳,۰۳۰ ۱.۱۶ % ۱۱۷,۶۳۰ ۴۴.۹۸ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲۶۳,۴۹۴ ۹۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۵۴ ۳.۱۱ % ۳,۰۳۶ ۱.۱ % ۱۲۲,۳۷۹ ۴۴.۴۹ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۶۳,۴۹۴ ۹۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۵۴ ۳.۱۱ % ۳,۰۴۱ ۱.۱۱ % ۱۲۲,۳۷۹ ۴۴.۴۹ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۷۳,۱۴۵ ۹۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۴ ۳.۵۷ % ۳,۰۳۶ ۱.۰۶ % ۱۲۸,۱۷۳ ۴۴.۷۵ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲۸۷,۲۷۹ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۵۷ % ۱۱,۹۰۷ ۳.۹۶ % ۱۳۴,۹۰۴ ۴۴.۸۳ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲۸۷,۲۷۹ ۹۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۵۷ % ۱۱,۹۱۳ ۳.۹۶ % ۱۳۴,۹۰۴ ۴۴.۸۳ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲۸۷,۲۷۹ ۹۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۵ ۰.۵۷ % ۱۱,۹۱۸ ۳.۹۶ % ۱۳۴,۹۰۴ ۴۴.۸۳ %