صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۲۷۲,۳۲۶ ۸۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۹۶ ۱.۲۷ % ۲۹,۵۱۵ ۹.۶۵ % ۱۳۱,۸۹۳ ۴۳.۱۴ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۲۹۸,۶۵۰ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۲ ۱.۶ % ۲,۶۲۹ ۰.۸۶ % ۱۳۵,۲۳۷ ۴۴.۱۷ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۲۹۸,۶۵۰ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۲ ۱.۶ % ۲,۶۳۲ ۰.۸۶ % ۱۳۵,۲۳۷ ۴۴.۱۷ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۲۹۸,۶۵۰ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۲ ۱.۶ % ۲,۶۳۵ ۰.۸۶ % ۱۳۵,۲۳۷ ۴۴.۱۷ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۲۹۶,۵۳۳ ۹۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۱ ۲.۷۸ % ۲,۴۷۹ ۰.۸۱ % ۱۳۵,۱۴۲ ۴۳.۹۴ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۲۹۳,۳۹۱ ۹۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۱ ۲.۸۱ % ۲,۴۸۰ ۰.۸۱ % ۱۳۵,۷۳۲ ۴۴.۵۹ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۸۳,۳۵۸ ۹۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۴ ۳.۶۱ % ۲,۶۳۱ ۰.۸۹ % ۱۳۶,۹۸۳ ۴۶.۱۷ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲۸۶,۵۷۳ ۹۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۸ ۱.۵۷ % ۸,۶۴۳ ۲.۸۸ % ۱۳۸,۷۴۵ ۴۶.۲۶ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۲۸۴,۶۲۵ ۹۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۱۸ % ۱۱,۲۱۶ ۳.۷۸ % ۱۳۷,۵۷۵ ۴۶.۴۲ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۲۸۴,۶۲۵ ۹۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۱۸ % ۱۱,۲۲۲ ۳.۷۹ % ۱۳۷,۵۷۵ ۴۶.۴۲ %