صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲۲۹,۹۵۵ ۸۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۱ ۸.۲۸ % ۲۵,۰۵۵ ۹.۰۱ % ۱۱۱,۶۸۶ ۴۰.۱۷ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲۲۹,۹۵۵ ۸۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۱ ۸.۲۸ % ۲۵,۰۵۷ ۹.۰۱ % ۱۱۱,۶۸۶ ۴۰.۱۷ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲۲۹,۹۵۵ ۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۱ ۷.۹۵ % ۲۵,۰۵۸ ۹.۰۴ % ۱۱۱,۶۸۶ ۴۰.۳۱ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲۲۶,۰۹۵ ۸۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۶ ۸.۷۴ % ۲۵,۰۵۵ ۹.۱ % ۱۱۰,۰۷۵ ۴۰ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲۲۶,۰۹۵ ۸۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۶ ۸.۷۴ % ۲۵,۰۵۸ ۹.۱ % ۱۱۰,۰۷۵ ۴۰ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۲۴۳,۱۶۴ ۸۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۲ ۸.۰۷ % ۷,۸۲۰ ۲.۸۶ % ۱۰۸,۱۱۳ ۳۹.۶ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۲۴۳,۱۶۴ ۸۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۲ ۸.۰۷ % ۷,۸۲۱ ۲.۸۶ % ۱۰۸,۱۱۳ ۳۹.۶ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۲۴۶,۷۹۶ ۸۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۶۶ ۸.۰۷ % ۷,۸۲۲ ۲.۸۲ % ۱۱۰,۶۹۹ ۳۹.۹۷ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲۴۶,۷۹۶ ۸۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۶۶ ۸.۰۷ % ۷,۸۲۳ ۲.۸۲ % ۱۱۰,۶۹۹ ۳۹.۹۷ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۲۴۶,۷۹۶ ۸۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۵۴ ۸.۰۴ % ۷,۸۲۵ ۲.۸۳ % ۱۱۰,۶۹۹ ۳۹.۹۸ %