صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳۴۵,۵۴۹ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۷۲ % ۲۹,۴۶۷ ۷.۸ % ۱۲۴,۸۸۱ ۳۳.۰۶ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳۴۵,۵۴۹ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۷۲ % ۲۹,۴۷۱ ۷.۸ % ۱۲۴,۸۸۱ ۳۳.۰۶ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳۶۷,۱۰۰ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۷۳ % ۳,۷۰۱ ۰.۹۹ % ۱۲۶,۵۲۳ ۳۳.۸۷ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳۶۶,۱۰۱ ۹۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۴ ۰.۲۳ % ۳,۷۰۳ ۱ % ۱۲۷,۱۸۱ ۳۴.۳۱ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳۵۸,۵۷۹ ۹۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۱ ۰.۳۷ % ۳,۳۹۰ ۰.۹۳ % ۱۲۴,۳۸۹ ۳۴.۲۴ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳۵۹,۷۶۸ ۹۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۸ ۰.۶۴ % ۳,۳۸۹ ۰.۹۳ % ۱۲۶,۶۸۶ ۳۴.۶۶ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳۳۹,۸۲۰ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۱ ۰.۸۳ % ۳,۳۸۹ ۰.۹۸ % ۱۲۴,۱۹۷ ۳۵.۸۹ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳۳۹,۸۲۰ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۱ ۰.۸۳ % ۳,۳۸۹ ۰.۹۸ % ۱۲۴,۱۹۷ ۳۵.۸۹ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۳۳۹,۸۲۰ ۹۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۱ ۰.۸۳ % ۳,۳۸۸ ۰.۹۸ % ۱۲۴,۱۹۷ ۳۵.۸۹ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۳۳۵,۷۶۴ ۹۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸ ۰.۴۱ % ۴,۵۸۸ ۱.۳۴ % ۱۲۱,۴۲۱ ۳۵.۵۳ %