صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۲۵,۹۳۱ ۹۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۷۷ ۳.۵۱ % ۳,۵۱۳ ۱.۰۳ % ۱۱۹,۶۸۷ ۳۵.۰۶ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۰.۸۴ % ۱۸,۷۵۳ ۵.۵۱ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۰.۸۳ % ۱۸,۷۵۸ ۵.۵۲ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۱۸,۴۷۷ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۶ ۰.۸۳ % ۱۸,۷۶۷ ۵.۵۲ % ۱۱۷,۶۷۵ ۳۴.۶ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۱۰,۹۲۰ ۹۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۵۳ ۱.۴۷ % ۲۱,۳۳۰ ۶.۳۳ % ۱۱۹,۵۵۳ ۳۵.۴۵ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۵۰,۲۹۲ ۹۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۳ ۰.۹ % ۳,۳۹۲ ۰.۹۵ % ۱۲۲,۲۵۲ ۳۴.۲۶ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۴۵,۵۷۰ ۹۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۴ ۰.۸۴ % ۳,۳۹۲ ۰.۹۶ % ۱۲۲,۱۷۷ ۳۴.۷۲ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳۴۶,۵۳۸ ۹۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۴ ۰.۶۸ % ۲۹,۴۶۳ ۷.۷۸ % ۱۲۳,۹۹۷ ۳۲.۷۵ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳۴۵,۵۴۹ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰ ۰.۷۲ % ۲۹,۴۶۵ ۷.۸ % ۱۲۴,۸۸۱ ۳۳.۰۶ %