صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۳۲۵,۷۶۵ ۹۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۰۳ ۳.۰۵ % ۴,۵۸۹ ۱.۳۵ % ۱۲۰,۵۵۶ ۳۵.۳۸ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۳۱۳,۵۹۱ ۸۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۱۹ ۱۳.۶۱ % ۴,۵۸۸ ۱.۲۵ % ۱۱۵,۵۹۱ ۳۱.۳۹ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۲۸۸,۱۱۷ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۵ ۰.۳۲ % ۱۸,۳۵۷ ۵.۹۷ % ۱۰۷,۲۳۹ ۳۴.۸۸ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۲۴۵,۳۴۴ ۷۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۱ ۰.۴۱ % ۷۲,۸۳۶ ۲۲.۸ % ۸۹,۶۰۱ ۲۸.۰۴ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۲۴۵,۳۴۴ ۷۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۱ ۰.۴۱ % ۷۲,۸۳۸ ۲۲.۸ % ۸۹,۶۰۱ ۲۸.۰۴ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۴۵,۳۴۴ ۷۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۱ ۰.۴۱ % ۷۲,۸۴۱ ۲۲.۸ % ۸۹,۶۰۱ ۲۸.۰۴ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳۰۷,۷۱۰ ۹۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۶ ۰.۳۴ % ۱۱,۸۵۳ ۳.۷ % ۹۲,۸۳۸ ۲۸.۹۵ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳۲۷,۹۹۹ ۹۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۷ ۱.۶۹ % ۴,۵۷۹ ۱.۳۵ % ۹۱,۴۴۹ ۲۷.۰۳ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۱۷,۰۲۰ ۹۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۷ ۱.۵۳ % ۴,۵۷۸ ۱.۴ % ۹۰,۲۲۷ ۲۷.۶۳ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۹۹,۱۹۵ ۹۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۴۸ ۴.۳۶ % ۴,۵۷۶ ۱.۴۴ % ۹۰,۱۶۵ ۲۸.۳۹ %