صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳۰۵,۳۶۰ ۹۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۴ ۰.۲۷ % ۴,۸۹۹ ۱.۵۷ % ۱۲۵,۷۲۱ ۴۰.۴۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳۰۸,۷۶۸ ۹۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۵۳ ۳.۳۱ % ۲,۴۳۴ ۰.۷۶ % ۱۲۴,۷۷۲ ۳۸.۷۷ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳۰۲,۷۱۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۵ ۷.۱۸ % ۲,۴۳۵ ۰.۷۴ % ۱۲۳,۶۲۷ ۳۷.۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۸۰,۷۶۳ ۹۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۶ ۷.۶۹ % ۲,۴۳۶ ۰.۷۹ % ۱۱۸,۴۱۳ ۳۸.۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۸۰,۷۶۳ ۹۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۶ ۷.۶۹ % ۲,۴۳۷ ۰.۷۹ % ۱۱۸,۴۱۳ ۳۸.۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۸۰,۷۶۳ ۹۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۸۶ ۷.۶۳ % ۲,۴۳۸ ۰.۸ % ۱۱۸,۴۱۳ ۳۸.۶۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۵۹,۹۲۷ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۰۸ ۴.۸۳ % ۱۵,۹۱۹ ۵.۴۹ % ۱۱۵,۷۲۹ ۳۹.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۵۹,۵۰۹ ۹۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۸ ۱.۶۵ % ۲۱,۶۶۶ ۷.۵۸ % ۱۱۸,۵۳۳ ۴۱.۴۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۵۷,۲۳۸ ۹۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۹ ۱.۷۲ % ۱۲,۲۷۹ ۴.۴۸ % ۱۱۳,۹۰۹ ۴۱.۵۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲۵۳,۸۹۳ ۹۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۲.۱۹ % ۲,۹۹۷ ۱.۱۴ % ۱۱۷,۴۳۷ ۴۴.۷۱ %