صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲۱۰,۲۰۳ ۷۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۶۰ ۲۳.۳۳ % ۲,۵۸۸ ۰.۹۳ % ۱۲۸,۰۵۳ ۴۶.۱۴ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲۱۰,۲۰۳ ۷۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۷۹ ۲۳.۲۸ % ۲,۵۸۸ ۰.۹۳ % ۱۲۸,۰۵۳ ۴۶.۱۷ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲۰۷,۴۳۹ ۷۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۸۰ ۲۳.۴۶ % ۳,۲۱۸ ۱.۱۷ % ۱۱۸,۹۳۷ ۴۳.۲۱ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲۰۵,۴۹۸ ۷۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۲۰۸ ۲۲.۰۳ % ۷,۵۸۲ ۲.۷۷ % ۱۱۷,۷۲۹ ۴۳.۰۸ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۰۴,۴۳۷ ۷۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۵۷ ۱۳.۷۲ % ۳۰,۴۳۸ ۱۱.۱۸ % ۱۱۷,۴۲۸ ۴۳.۱۴ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲۱۳,۳۴۹ ۷۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۰ ۱۳.۶۲ % ۲۶,۱۴۳ ۹.۴۳ % ۱۲۰,۴۴۳ ۴۳.۴۴ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲۳۴,۷۶۸ ۸۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۲۳ ۱۴.۰۸ % ۳,۲۶۹ ۱.۱۸ % ۱۲۵,۵۳۲ ۴۵.۳۱ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲۳۴,۷۶۸ ۸۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۲۳ ۱۴.۰۸ % ۳,۲۷۱ ۱.۱۸ % ۱۲۵,۵۳۲ ۴۵.۳۱ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲۳۴,۷۶۸ ۸۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۲۳ ۱۴.۰۸ % ۳,۲۷۴ ۱.۱۸ % ۱۲۵,۵۳۲ ۴۵.۳۱ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲۳۳,۱۹۱ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۷۳ ۱۳.۹۳ % ۳,۲۷۶ ۱.۱۹ % ۱۲۳,۷۱۷ ۴۵.۰۳ %