صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۸۰,۹۱۸ ۹۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰ ۰.۱۹ % ۱۴,۹۵۱ ۵.۰۴ % ۱۳۳,۰۷۹ ۴۴.۸۹ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲۹۱,۳۶۹ ۹۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۱ ۰.۵ % ۱۱,۸۷۷ ۳.۹ % ۱۴۳,۹۹۹ ۴۷.۲۵ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۸۸,۵۵۷ ۹۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۹ ۰.۶۸ % ۸,۸۰۷ ۲.۹۴ % ۱۴۰,۵۸۴ ۴۶.۹۶ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲۹۵,۴۰۲ ۹۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۹ ۰.۶۵ % ۲,۴۶۷ ۰.۸۲ % ۱۴۱,۷۷۴ ۴۷.۲۹ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۲۸۷,۷۴۱ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۴ ۰.۲۶ % ۲,۴۶۸ ۰.۸۵ % ۱۳۱,۷۹۴ ۴۵.۲۹ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۲۸۷,۷۴۱ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۴ ۰.۲۶ % ۲,۴۷۰ ۰.۸۵ % ۱۳۱,۷۹۴ ۴۵.۲۹ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۲۸۷,۷۴۱ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۴ ۰.۲۶ % ۲,۴۷۱ ۰.۸۵ % ۱۳۱,۷۹۴ ۴۵.۲۹ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۸۱,۱۵۷ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۸ ۵.۱۷ % ۲,۴۷۲ ۰.۸۳ % ۱۳۰,۴۴۵ ۴۳.۶۲ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۲۸۷,۰۲۹ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۳۴ ۵.۸ % ۲,۴۷۳ ۰.۸ % ۱۳۲,۰۳۳ ۴۲.۹۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۲۷۴,۶۷۶ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۳ ۱.۰۴ % ۲۷,۴۴۱ ۸.۹۹ % ۱۳۱,۸۳۸ ۴۳.۱۸ %